Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru. – Nicolae Iorga
"Educatia este cea mai puternica arma pe care o poti folosi pentru a schimba lumea" - Nelson Mandela
"Educatia este tot ce ramane dupa ce ai invatat in scoala" - Albert Einstein
"Nu invatam pentru scoala, ci pentru viata" - Seneca
"Educatia este miscarea din intuneric spre lumina" - Allan Bloom

Scurt Istoric

dj Primele forme de organizare a învăţământului la Putna sunt legate de acţiuni ale Bisericii Ortodoxe Române, centru de iradiere a culturii sub diferitele ei forme de manifestare, ca o necesitate, în primul rând, pentru asigurarea instrucţiei în vederea folosirii textelor sfinte şi, în al doilea rând, pentru transmiterea mesajelor şi valorilor culturale şi estetice.

Telephone: +40230 414 153

e-mail: sg_stefan_cel_mare_putna@isj.sv.edu.ro

Get Adobe Flash player

Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” 

Comuna Putna, județul Suceava

Strada Principală

Cod poștal 727455

Telefon/fax 0230414153 e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ

2016-2020

 

PROPUNĂTOR

PROFESOR CREȚAN CIPRIAN FLORENTIN

 

 

CUPRINS

 

 

 

ARGUMENT

 

 1. I. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN

 

1.1.  Elemente de identificare a unităţii şcolare

 

1.2.  Scurtă istorie a organizaţiei

 

1.3.  Analiza informaţiilor

 

1.3.1.Analiza informaţiilor de tip cantitativ şi calitativ

 

1.3.2.Cultura organizaţională

 

1.4.  Analiza complexă a comunităţii

 

1.5. Context legislativ

 

 

 

 

 

 1. II. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORGANIZAŢIEI ŞI DIRECŢIILE DE EVOLUŢIE

 

2.1.Misiune şi viziune

 

2.2.Ţinte strategice

 

2.3.Opţiuni strategice

 

 

III.  IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

 

 1. IV. EVALUAREA STRATEGIEI

 

 

ARGUMENT

 

Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2016-2020 s-a realizat plecând de la o radiografie complexă şi realistă asupra mediului extern în care activează instituţia de învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern.

Tehnicile de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au asupra activităţii unităţii.

Planul de dezvoltare instituţională are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a cauzelor generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea "ameninţărilor" sau atenuarea efectelor acestora.

         Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea "punctelor tari" (care reprezintă capitalul de referinţă) şi a "oportunităţilor" oferite de cadrul legislativ sau de comunitate.

         Scopurile strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul unităţii şcolare, corelate cu nevoile de educaţie şi calificare reclamate de societate.

         Analiza  condiţiilor  socio-economice  şi  proiectarea  traiectoriei  de  dezvoltare  s-a  făcut  pe  baza programelor existente la nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile a fenomenului economic pe termen mediu şi lung, valorificând datele, prognozele şi documentele elaborate de Consiliul Local Putna, Primăria Putna şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava.

         S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul catedrelor şi comisiilor, a compartimentelor funcţionale organizate la nivelul unităţii, consultările cu elevii, propunerile avansate de comitetele de părinţi, de reprezentanţii comunităţii locale şi de agenţii economici - parteneri tradiţionali ai instituţiei.

         Programele Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice şi ale Guvernului României privind reforma şi modernizarea învăţământului românesc sunt temeiul direcţiilor principale de dezvoltare instituţională în perioada 2016-2020.

         Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze incluziunea, valorile şi practicile societăţii  democratice. Misiunea ei este să orienteze tânăra generaţie spre împlinirea în viaţa privată şi publică.

         Performanţele obţinute în ultimii ani de Şcoala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Putna ne îndreptăţesc în asumarea unor obiective manageriale care să pună în operă intenţia de dezvoltare instituţională  a  colectivului didactic şi să orienteze interesul de formare şi instruire a elevilor.

         Planul de dezvoltare a şcolii reprezintă o necesitate în prisma alinierii organizaţiilor şcolare la cerinţele reformei din învăţământ, a desăvârşirii autonomiei unităţilor şcolare şi a creşterii nevoilor de educaţie a membrilor colectivităţii.

Şcoala fiind un element de bază în viaţa comunităţii, dezvoltarea ei va atrage după sine şi dezvoltarea comunităţii şi invers.

 

 

 

 

 1. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN

 

 • ELEMENTE DE IDENTIFICARE A UNITĂȚII ŞCOLARE:

 

Denumirea unităţii de învăţământ : Şcoala cu clasele I-VIII ,, Ștefan cel Mare” Putna

Nivelurile de învăţământ existente în unitate: prescolar, primar şi gimnazial

Forma de finanţare: de stat

Adresa unităţii de învăţământ: Putna, nr. 251A

Localitate/ judeţ: Putna, jud. Suceava

Cod poştal: 727455

Telefon/Fax : 0230414153

E - mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Site Web: www.scoalaputna.blogspot.com

 

 

 

 

 

 • SCURTĂ ISTORIE A ORGANIZAŢIEI

 

 

Primele forme de organizare a învăţământului la Putna sunt legate de acţiuni ale Bisericii Ortodoxe Române, centru de iradiere a culturii sub diferitele ei forme de manifestare.

Între 1470 şi 1585 au fost dascăli la Putna: Eustatie Protopsaltul, Antonie  Protopsaltul, ritorul Lucaci şi alţii, şcoala începând o nouă perioadă o dată cu reforma iniţiată de Grigore Ghica în 1747.

 În momentul anexării Bucovinei la Imperiul Habsburgic, în localitatea Putna exista o şcoală elementară cu caracter confesional.  Arhimandritul Vartolomeu Măzăreanu a construit la 1 ianuarie 1779 în preajma „vechii mănăstiri”(în preajma bisericii de lemn de la Putna) o „şcoală mare şi o şcoală mică, tot sub un acopărământ”.  În anul 1813 se hotărăşte de către Cancelaria Aulică şi Comisia Aulică a Studiilor înfiinţarea a 17 şcoli elementare în Bucovina, între care una şi în Putna.  În anul 1858, şcoala mănăstirească devine şcoală poporală, care, în continuare, era susţinută financiar  de călugării de la mănăstirea Putna.

Localul şcolii din centrul comunei a fost dat în funcţiune în 1901 cu 4 clase de elevi, în care erau înscrişi 329 de copii. Şcoala poseda o grădină de 32 de ari, fiind înzestrată cu toate facilităţile necesare.

Cu toate greutăţile provocate de desfăşurarea celui de al II-lea război mondial, învăţământul a continuat să funcţioneze.    Activitatea culturală se desfăşura în cadrul societăţii de literatură „Daniil Sihastrul”, în Cercul Gospodinelor Române, în cadrul Căminului Cultural şi a Crucii Roşii.  

Creşterea numărului de elevi, în special datorită prelungirii învăţământului obligatoriu la 10 ani, impunea ca o necesitate construirea unui nou local. Ca urmare se construieşte un nou corp de şcoală, pe baza proiectului de şcoală rurală din anul 1979, din zidărie portantă, grinzi prefabricate şi beton armat, acoperit cu plăci de azbociment, care a fost pus în funcţiune în 1982. În anul 1984 se realizează terenul de sport. Instituţia de învăţământ a primit numele „Ştefan cel Mare” la 11 noiembrie 1999, având personalitate juridică şi următoarele structuri: Şcoala Gimnazială Gura Putnei, Grădiniţa cu program normal Putna şi Grădiniţa cu program normal Gura Putnei.

     Şcoala Gimnazială Gura Putnei, integrată ca structură a şcolii  Putna începând din anul 1999, a fost construită în anul 1873, din cărămidă, ultima reparaţie integrală fiind gata în septembrie 2016.. La Gura Putnei există  o grădiniţă, cu două săli de clasă, în  suprafaţă de 84 m.p, construită în anul 1945.

 

 

 • ANALIZA INFORMAŢIILOR

 

 • Analiza informaţiilor de tip cantitativ şi calitativ

 

BAZA MATERIALĂ A ŞCOLII

 

Spații școlare:

 

Școala Putna(un singur schimb de învățământ): două clădiri cu autorizație sanitară de funcționare:

 - corpul A cu parter si etaj, 6 săli de clasă, cancelarie, un laborator fizică – chimie, un centru de documentare si informare, un laborator AEL, birou secretariat si contabilitate, birou director, cabinet asistență psihopedagogică, grupuri sanitare in  interior, apa potabila, canalizare, teren de sport(38/19).

              - corpul B – parter, 6 săli de clasă, cancelarie, spatiul cornul si laptele, biblioteca(10.000 volume), grupuri sanitare in interior, apa potabila, canalizare.

Corpurile Asi B dispun de un sistem de incalzire realizat de o centrala care foloseste lemnul.

Gradinița cu program normal  Putna: o clădire cu trei săli de grupă, grupuri sanitare situate in interior, apă potabilă. Incalzirea e realizeaza cu ajutorul sobelor.

Școala Gura Putnei: o clădire cu parter si etaj, patru săli de clasă, biblioteca(2000  volume), spatiul cornul si laptele, cancelarie, grupuri sanitare interioare,apă potabilă, un teren de sport(28/12). Incalzirea se realizeaza cu o centrală termică pe lemne. Învățământul se desfășoară în două schimburi, ciclul primar având ore dimineața.

Grădinița cu program normal Gura Putnei: o clădire cu două săli de grupă, grupuri sanitare interioare, apă potabilă. Încălzirea se realizează cu sobe.

 

Tehnică de calcul:

 • reţea de 26 de calculatoare situate în laboratoarele de informatică, birouri şi cabinete
 • tablă interactivă SmartBoard
 • imprimante
 • copiatoare
 • scannere
 • flipchart-uri

Audio - video:

 • 4 videoproiectoare
 • 2 televizoare

-           5 laptopuri

 • staţie de amplificare

Comunicaţii:

 • 2 linii telefonice
 • fax
 • conexiune la internet

 

 

            RESURSE INFORMAŢIONALE

Bibliotecă şcolară

            Fond carte 15000 volume

            Colecţia de periodice

            Tribuna învăţământului

            Monitorul de Suceava

            National Geographic

            Magazin Istoric

            Magazin

 Internet

 

RESURSE FINANCIARE

Surse de finanţare:

            Bugetul local - Consiliul Local Putna

            Bugetul de stat

            Sponsorizări- donaţii

 

În prezent nivelurile de învăţământ existente sunt: învăţământ prescolar, primar şi învăţământ gimnazial în filieră educaţională normală, de stat.

 

 

 

 

RESURSE UMANE

 

 

 

Cadre didactice în anii școlari 2014/2015, 2015/1016 și 2016/2017

 

anul

Nr. total

titulare

calificate

debutanti

definitiv

Gr. II

Gr. I

doctorat

2014/2015

33

25

8

6

11

6

9

1

2015/2016

29

26

2

4

6

9

9

1

2016/2017

29

23

5

7

5

8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

9                   

1

 

Situația cadrelor didactice în anul școlar 2016/2017

 

Cadre didactice

Total

Preșcolar

Primar

Gimnazial

Titulare

23

5

9

9

suplinitoare

Total

6

2

-

3

calificate

5

2

-

3

 

 

 

 

 

 

 

Personal didactic auxiliar: un secretar și un contabil

Personal nedidactic: doi muncitori, trei îngrijitoare.

 

 

Efective de elevi în anii școlari 2014/2015, 2015/1016 și 2016/2017

 

 

 

anul

prescolar

Nr. grupe

primar

Nr. clase

gimnaziu

Nr. clase

Total

clase

Total elevi

2014/2015

94

5

156

9

182

9

23

432

2015/2016

88

5

148

9

178

9

23

414

2016/2017

93

5

138

9

166

9

23

397

 

 

           

Elevii şcolii se remarcă printr-o bună participare la olimpiadele şi concursurile şcolare, ei participând la toate olimpiadele şcolare pe specialităti, concursuri judeţene şi naţionale, concursuri artistice şi sportive, activităţi extraşcolare. În anul școlar 2015-2016 s-au obținut următoarele rezultate:

Concursul Național de Biologie „G. E. PALADE” – faza județeană, prof. Crețan Simona: Chelba Anisoara – clasa a VI-a Gura Putnei, Ursachi Delia  – clasa a V-a a Gura Putnei, Chelba Ionela – clasa a  V-a Gura Putnei – mențiuni

Olimpiada de religie, profesor preot Negrea Bogdan: Locul II la nivel județean: Roman Elena clasa a VIII-a, Râmbu Iuliana – clasa a VI-a A.

Scoala Putna – turneu semifinal național fotbal “Hagi Danone” – prof. Ursachi Adrian

Festivalul interjudețean „ZILELE SPORTULUI ȘCOLAR”- Prof. Ursachi Adrian, Crețan Ciprian:

Locul I – Fotbal băieți cl. VII-VIII

Ștafeta fete 4x300m – cl. V-VI

Locul II

Fotbal fete – cl. I-IV

Ursachi Delia – șah fete – locul II

Chelba Ionela – șah fete – locul II

Maricica Loredana – clasa a VI – 50m

Ilaș Gabriela 50m Locul III

 Parasca Florentina – 50m

Cenușă Ciprian, Gîngă Alin – tenis de câmp

 

 Școala noastră a fost organizatoarea în anul școlar 2015/2016 a doua evenimente majore:

 

 • Concursul National Interdisciplinar Cultura si Spiritualitate Românească – 27-29 iunie(100 elevi, 42 insotitori, 18 inspectori scolari)
 • Festivalul Zilele Sportului Șoclar – ediția a XVI-a – concurs județean cu participarea a 1300 de elevi de la 32 de școli din județul SUceava

 

 

1.3.2.   Cultura organizaţională

 

Şcoala este caracterizată printr-un ethos profesional bun. Trăsăturile dominante sunt cooperarea, munca în echipa, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare. Climatul organizaţiei şcolare este deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism. Relaţiile dintre cadrele didactice sunt deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.

Tipul  dominant  de  cultura    pentru    organizația  noastră  este  cultura  de  tip  sarcină.  Sarcinile  sunt distribuite în raport cu potențialul membrilor organizației, urmărindu-se valorificarea optima   a acestuia. Relaţiile interpersonale existente permit manifestarea unor valori  precum  cooperarea,  munca în  echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, dorinţa de afirmare. Cadrele didactice, întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să îşi pună în valoare CREATIVITATEA şi în acelaşi timp să dea dovadă de RESPONSABILITATE, construind şi realizând activităţile specifice propuse, adaptate domeniului lor de pregătire. Managementul este unul transparent, flexibil, stimulativ, bazat pe încrederea în oameni, în capacitățile lor creative și de autocontrol. A fost elaborat Regulamentul  Intern care cuprinde norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice si personalului nedidactic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorile care dau coerenţă şi perspectivă activităţii noastre sunt:

Dezvoltare: Vom urmări perfecţionarea continuă a personalului angajat pentru dezvoltarea copetenţelor profesionale şi personale, dotarea cu echipamente, resurse materiale şi instrumente de lucru.

Calitate şi eficienţă: Vom furniza servicii de calitate, care să contribuie la creşterea calităţii activităţii instructiv - educative din şcoală, prin seriozitate, folosind experienţa şi  implicând toţi actorii educaţionali. Lucrul în echipă: Vom dezvolta un climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, toleranţă şi demnitate, dezvoltarea spiritului civic, folosind metode participative şi consultative.

Colaborare: Vom promova respectul reciproc şi cooperarea, prin colaborarea mai activă cu părinţii, cu comunitatea, cu institutiile de la nivel local, judeţean şi naţional cu atribuţii în domeniul educaţiei.

 

 

 • ANALIZA COMPLEXĂ A COMUNITĂŢII

 

 

 PREZENTAREA COMUNEI PUTNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Putna este o comună în județul Suceava, Bucovina, România, formată din satele Gura Putnei și Putna (reședința). Aici se află Mănăstirea Putna, construită de Ștefan cel Mare între 1466 și 1469, în amintirea victoriei sale împotriva turcilor de la Chilia din 1465.

Putna este situat în partea de nord a județului Suceava, în depresiunea Rădăuți. Coordonatele geografice ale comunei Putna sunt latitudine nordică 47°87' și longitudine estică 25°62' și Gura Putnei sunt latitudine nordică 47°90' și longitudine estică 25°58'. Raportându-ne la asezarile importante din jur, comuna Putna  se afla la 30  km de Rădăuți și 75 km de Suceava.

Cu o spurafață de 3370 de ha, comuna Putna are o populație de 3850 de locuitori la nivelul anului 2016.

 

 

 

ANALIZA CIRCUMSCRIPŢIEI ŞCOLARE

 

Reţeaua şcolară a comunei Putna în anul şcolar 2016-2017 este formata din mai multe structuri cu o singura personalitate juridică, reflectând structura geografică, socială şi economică a comunei, aceasta fiind următoarea, pe tipuri de unităţi:

 - Școala Gimnazială Putna(clasa pregatitoare – clasa a VIII-a)

 - Școala Gimnazială Gura Putnei(clasa pregatitoare – clasa a VIII-a)

 - Grădinița Putna (trei grupe)

 - Grădinița Gura Putnei(doua grupe)

              Deși locuitorii comunei sunt oameni gospodari, lipsa locurilor de muncă face ca populația să fie săracă, majoritatea trăind din munci ocazionale, ajutorul social și alocația copiilor. Principalele ocupații ale locuitorilor comunei Putna sunt agricultura de subzistență, creșterea animalelor și munca la pădure. In ultimii ani,  au apărut în comună și societăți comerciale având ca  obiect de activitate   extragerea și prelucrarea lemnului, produselor de panificatie si societăți turistice, la care sunt angajați unii dintre locuitorii comunei.

Populaţia  se  caracterizează  prin  spor  natural  negativ,  manifestându-se  o  scădere  lentă  a numărului de locuitori.

Un fenomen actual este plecarea părinţilor la muncă în străinătate, copiii rămânând în grija unuia dintre părinţi, a altor membri ai familiei sau chiar în grija unor persoane străine. La începutul anului şcolar 2016-2017 erau înregistraţi 48 de elevi în această situaţie. Numărul elevilor este în scădere continuă ajungând de la 432 în 2014 la 398 în 2016, datorită migrării familiilor de la sat la oraș sau în străinătate.

 

 

COMUNITATEA LOCALĂ

 

Grupurile  de  interes  în  privinţa  dezvoltării  instituţionale  a  Şcolii  Gimnaziale  „Ștefan cel Mare” Putna sunt reprezentate de :

o administraţia locală

o părinţii

o instituţiile locale ( Biserică, Poliţie, Casa de cultură „Ștefan cel Mare”, Biblioteca comunală)

În  acest  fel  s-au  dezvoltat  relaţii  bune,  de  parteneriat,  întemeiate  pe  cunoaşterea,  aprecierea  şi întărirea rolului şcolii în comunitatea locală. Cadrele didactice şi elevii participă la activităţile realizate în cadrul comunităţii. Şcoala colaborează bine cu autorităţile locale în ceea ce priveşte repartizarea fondurilor necesare pentru întreţinerea şi repararea şcolii.

Părinţii sunt organizaţi în comitete pe clase şi pe şcoală şi sunt sunt informaţi permanent despre procesul instructiv educativ, participă la activităţile şcolii.

Şcoala are relaţii de parteneriat cu Poliţia în vederea  combaterii delincvenţei juvenile şi pentru realizarea unor ore de educaţie rutieră cu participarea cadrelor de poliţie.

 

 

 INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROGRAMELE DE AJUTORARE A COPIILOR

 

Elevii proveniţi din familii unde venitul brut sau net nu a depăşit 50% din salariul minim pe

economie au primit: burse, rechizite, calculatoare, astfel:

 • rechizitele se acordă elevilor din clasele I-VIII începând cu anul şcolar 1991 - 1992, valoarea medie a unui pachet  este de 20 lei.
 • programul „Laptele şi cornul” se acordă din anul şcolar 2003-2004 pentru prescolari si elevii din ciclul primar, iar la inceputul anului scolar 2007 – 2008 a fost introdus acest

program si pentru elevii claselor gimnaziale.

 • programul „Euro200”  se  aplică  din  anul  2004-2005,  valoarea  ajutorului  pentru

achiziţionarea de calculatoare este de 200 euro, calculat la cursul de referinţă.

 • bursele sociale se acorda de către Consiliul Local Putna la propunerea consiliului de administrație al școlii

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXT LEGISLATIV

 

      

               Acest Proiect de dezvoltare instituţională a fost conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

 • Constituţia României
 • Legea Învăţământului nr. 1/ 2011,  cu modificările şi completările ulterioare.
 • Programul de guvernare 2016
 • Proiectul planului managerial al Inspectoratului Şcolar al judetului Suceava pentru anul

şcolar 2015-2016

 • Legea nr. 128/ 1997, privind Statutul Personalului Didactic.
 • Legea privind asigurarea calității în educaţie – O.U.G. nr. 75/2005 cu modificările şi completările ulterioare
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar OMEN nr. 5115/ 15.12.2014
 • O.M.E.C.T.S.  nr.  3753/2011  privind  aprobarea  unor  măsuri  tranzitorii  în  sistemul  naţional  de

învăţământ

 • Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educaţie.
 • Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
 • Raport asupra Stării sistemului naţional de învăţământ, 2013
 • Raportul şcolii pe anul şcolar 2015-2016
 • Regulamentul intern
 • Alte ordine, note, notificări şi precizări M.E.N.

 

 

ANALIZA PESTEL

 

Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o mare măsură de factorii politici, economici, sociali, tehnologici şi ecologici,care se manifestă din mediul în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.

Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică şi legislativă, de evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional, de progresul social intern şi de integrarea înstructurile şi economice şi culturale ale Uniunii Europene.

Cuceririle tehnologice, invenţiile şi inovaţiile în domeniul industrial, precum şi necesitatea de a păstra un mediu natural ecologic pot contribui la eficientizarea procesului instructiv educativ şi la asigurarea finalităţilor educaţionale. De aceea este necesară o radiografie exigentă a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care trebuie să le valorifice proiectul de dezvoltare instituţională în scopul maximizării rezultatelor. Analiza PESTEL a permis identificarea următoarelor influenţe în activitatea Şcoala Gimnazială „Ștefan cel Mare" Putna.

 

 

 

 

DOMENII

CONTEXT LOCAL

POLITIC

-Strategia  pe  termen  lung  în  domeniul  educaţiei  este  trasată  de  LEN

nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

-Există politici integratoare pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale;

-Există relaţii foarte bune între şcoală şi Primărie/Consiliul local.

ECONOMIC

-Dezvoltarea economică a zonei este precară;

-Potenţialul economic al zonei se axează pe exploatarea lemnului si turism, dar puterea economică este foarte scăzută;

-Bugetul Consiliului local este scăzut;

-Mari   diferenţe   între   situaţia   materială       părinţilor   elevilor   care frecventează şcoala.

SOCIAL

-Relaţii bune cu părinţii şi comunitatea locală;

-Există multe familii care trăiesc din venitul minim, multe mame sunt casnice;

-Există acte nesemnificative de violenţă şi alte abateri comportamentale;

-In  comunitate  există  locuri  în  care  copiii  se  întâlnesc,  socializează, desfăşoară activităţi: parc, baza sportivă.

TEHNOLOGIC

-Zona benficiază de cablu TV, internet, telefonie fixă şi mobilă de la mai

mulţi furnizori;

-In comuna Putna există racordare la apă curentă, canalizare, energie electrică;

-Accesul în localitate se face cu microbuze si maşini personale.

ECOLOGIC

-Zona  depresionară  în  care  este  situată comuna beneficiaza de multa padure

-Şcoala participă la activităţi de voluntariat privind educaţia ecologică;

-În general nivelul curăţeniei este destul de bun, zona nu este poluată.

LEGISLATIV

-Există LEN nr.1/2011 cu metodologiile aferente;

 - R.O.F.U.I.P 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA SWOT A STADIULUI DE DEZVOLTARE A ŞCOLII

 

Analiza s-a realizat pe următoarele paliere:

o curriculum

o resursele umane

o resurse materiale şi financiare

o relaţiile cu comunitatea şi activitatea educativă

 

 

 

CURRICULUM

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

§    Pentru fiecare nivel de şcolarizare există material curricular corespunzător (planuri de învăţământ şi programe şcolare, auxiliare curriculare, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare, softuri educaţionale;

§    O bună colaborare între învăţători şi profesori, mai ales pentru clasele ce termină ciclul primar şi integrarea cu uşurinţă a elevilor în ciclul secundar;

§  Programe  CDS  elaborate  de  cadrele didactice ale şcolii;

§    Pregătire   suplimentară   pentru   Evaluarea

naţională, olimpiade şi concursuri şcolare;

·  O tradiţie instructiv-educativă concretizată prntr-o   imagine   foarte   bună   a   şcolii   atât   în comunitate cât şi la nivel judeţean şi naţional;

§ Proces  instructiv-educativ  de  calitate demonstrat prin rezultate şcolare bune, procent de promovabilitate   la evaluarile nationale ridicat, premii la olimpiadele, concursurile școlare, fazele naționale și județene.

§  Insuficienta    utilizare    a    materialelor didactice, a tehnicii informaţionale şi a metodelor active în demersul didactic;

§   Suprapunerea cerinţelor, testărilor, ceea ce conduce la o distribuire inegală a efortului elevilor;

§    Slaba implicare a profesorilor în proiecte

europene şi de finanţare;

·    Lipsa autonomiei şcolii în selectarea cadrelor didactice;

·    Formarea deficitară a cadrelor didactice

pentru lucrul cu elevi cu CES sau cu ADHD.

OPORTUNITATI

AMENINTARI

§    Ofertele privind cursurile de perfecţionare şi

formare continuă, înscriere la grade didactice;

§    Bune    relaţii    cu    Inspectoratul    Şcolar,

Consiliul Local, Casa Corpului Didactic;

§    CDS oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi cunoaşterea în diferite domenii de activitate;

§    Existenţa site-urilor specializate în oferirea de materiale şi soft-uri pentru cadre didactice.

§    Instabilitatea legislativa a curriculumului în

sistemul de învăţământ;

§    Avalanşa de oferte de auxiliare şcolare din

partea firmelor specializate;

§    Existenţa şi proliferarea  unui mediu negativ al educaţiei informale, care promovează valori contrare celor ale şcolii.

 

 

 

 

 

RESURSE UMANE

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

·    Echipa manageriala preocupată de creşterea

calităţii  procesului  didactic,    a  bazei  materiale  şi aspectului şcolii;

·    Personal didactic calificat;

·    80% cadre didactice titulare;

·    Cadre   didactice   bine   pregătite,   dedicate

meseriei şi apreciate în comunitate;

·  Relaţii interpersonale bune, un climat de cooperare între cadrele didactice, relaţii deschise bazate pe respect reciproc;

·    Proiecte diverse în care elevii şi profesorii se

pot remarca;

·  O  bună  participare  la  cursurile  de perfecţionare şi formare continuă din partea CCD şi înscriere la grade didactice;

 

·    Cadre didactice cu norma didactică la mai multe şcoli şi navetiste;

·    Elevi  cu  părinţi  plecaţi  în  străinătate, care sunt lăsaţi în grija în grija bunicilor sau altor rude care nu au un control eficient asupra lor;

·    Elevi   care   revin   din   străinătate   şi   se acomodează  mai  greu,     deoarece  au  lipsuri  în

cunoştinţe.

OPORTUNITATI

AMENINTARI

§    Poziţie   centrală,   pe   DN   2H,   în   centrul

comunei,  având  în  vecinătate  Primăria,  Biblioteca

comunală, Casa de Cultură, Biserica;

§    Oferte de cursuri de formare din partea CCD

şi altor institutii, programe Erasmus+;

·  Scăderea motivaţiei şi interesului cadrelor didactice pentru activităţile profesionale datorită salariilor mici;

·    Criza de timp a părinţilor datorită actualei situaţii economice reduce participarea unora dintre părinţi  la  viaţa  şcolară,  cu  implicaţii  în  relaţiile

profesor-elev, profesor/învăţător/ diriginte, cât şi în performanţa şcolară a elevilor;

· Creşterea numărului elevilor cu cerinţe educaţionale speciale;

·  O depreciere a statutului profesorului în societate (plecând de la nivelul guvernării şi încurajată de mass-media), ceea ce determină dificultăţi   în   impunerea   cadrului   didactic,   ca

principal  factor  al  educaţiei,  în  faţa beneficiarilor direcţi şi indirecţi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

·    Şcoala  are  o  bază  materială  bună,  săli  de clasă cu mobilier modern, centru de documentare și informare, laborator de fizică-chimie,  cabinete  de  limba  română,  de  limbi moderne, istorie, biologie, matematică, bibliotecă, bază sportivă;

·    Echipa   managerială   este   preocupată   de îmbunătăţirea bazei materiale şi a aspectului şcolii;

·    Siguranţă fizică şi protecţie pentru elevi şi

personalul didactic şi nedidactic, încadrare în norme

igienico-sanitare corespunzătoare;

·    Stare fizică bună a bazei tehnico-materiale, săli de clasă, laboratoare, cabinete, biblioteca,

·    Centrală termică proprie;

·  Servicii de secretariat şi administrativ- contabile eficiente;

·    Accesul cadrelor didactice la calculatoarele, xerox-urile, imprimantele din şcoală;

·    Antrenarea elevilor şi părinţilor în activităţi de întreţinere şi înfrumuseţare a claselor şi holurilor şcolii;

·    O bună bază sportivă  (suprafaţă sintetică).

·    Spaţiu     insuficient     pentru     desfăşurarea

activităţii într-un singur schimb la Școala Gura Putnei;

·    Număr insuficient de calculatoare la numărul elevilor din şcoală;

·    Lipsa    fondurilor    pentru    recompensarea

activităţilor de performanţă ale elevilor şi cadrelor didactice;

·    Slaba  implicare  a  unor  cadre  didactice  în

păstrarea bunurilor materiale ale şcolii;

·    Există   situaţii   când   resursele   umane   şi

materiale ale şcolii nu sunt optim valorificate.

OPORTUNITATI

AMENINTARI

·    Descentralizarea şi autonomia instituţională;

·  Posibilitatea obţinerii de sponsorizări şi donaţii;

·    Posibilitatea  accesării  de  fonduri  europene de   către   personalul   didactic,   prin   proiecte   cu finanţare externă;

·    Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor existente;

·    Reducerea   finanţării   şcolii   în   ceea   ce priveşte achiziţionarea de material didactic, consumabile, reparaţii capitale etc.

 

 

 

 

RELATIILE CU COMUNITATEA ŞI ACTIVITATEA EDUCATIVĂ

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

·   O bună implicare a elevilor în activităţile extraşcolare şi extracurriculare la nivel de şcoală şi

în comunitate (excursii, serbări, strângeri de fonduri pentru persoane defavorizate, acţiuni caritabile)

·    Rezultate   foarte   bune       la   concursurile

artistice şi sportive, fazele  judeţene ;

·  Întâlniri  cu  Consiliul  Reprezentativ  al Părinţilor şi buna colaborare cu părinţii la nivelul comitetelor de părinţi pe clasă;

·    Preşedintele   Consiliului   Reprezentativ   al

Părinţilor este activ şi implicat în activităţile ce se

defăşoară  la nivelul școlii;

·        Buna    colaborare    între    director  şi coordonatorul de programe educative şi extraşcolare;

·   Relaţii bune, întemeiate pe conştientizarea rolului şi locului şcolii în comunitatea locală, cu reprezentanţii administraţiei locale;

·  O bună colaborare cu Poliţia locală, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava;

· Proiect județean cuprins în Calendarul Activităţilor Educative la nivel județean – relaţie cu alte şcoli din județ;

 

·    Slabe legături de parteneriat cu firme private

şi ONG-uri;

· Număr mic de activităţi educative şi extracurriculare  la  nivelul  claselor  pentru dezvoltarea reală a sensibilităţii elevilor, formarea de deprinderi şi comportamente pentru integrarea în viaţa socială.

OPORTUNITATI

 

 

 

AMENINTARI

·  Disponibilitatea şi responsabilitatea   unor instituţii  de  a  veni  în  sprijinul  şcolii  (  Primărie,

Poliţie, Biserică)

·  Interesul unor şcoli pentru realizarea de schimburi de experienţă;

·    Existenţa  posibilităţii  de  a  aplica  pentru

realizarea de proiecte educative, recunoscute la nivel

naţional.

·  Posibilitatea promovarii imaginii şcolii la nivelul  comunităţii  prin televiziunea locală, site-ul primăriei, site-ul şcolii, revista şcolii, alte publicaţii.

·    Bugetul de timp relativ scăzut al părinţilor;

·    Consecinţele crizei economice continuă să se facă simţite din punct de vedere al finanţării/ sponsorizării activităţilor educative şi extraşcolare din  partea  părinţilor,  agenţilor  economici, consiliului local;

 

 

 

 

 1. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORGANIZAŢIEI ŞI

DIRECŢIILE DE EVOLUŢIE

 

 

„Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru.”

(Nicolae Iorga)

 

 • VIZIUNEA

 

Învățăm să comunicăm, să fim responsabili, tolernați, creativi, pregătindu-ne pentru viață într-un mediu sănătos.

 

MISIUNEA ŞCOLII

 

Școala noastră formază elevilor competențe cheie care să asigure învățarea pe parcursul înttregii vieți și competențe pentru societatea cunoașterii. Promovăm valorile europene: cetățenia democratică, respectarea diversității și dezvoltarea durabilă. Educăm copiii pentru a fi capabili să se adapteze într-o lume în permanentă schimbare prin noile tipuri de educație: ecologică, pentru sănătate, antreprenorială, pentru comunicare. Misiunea școlii nu poate fi îndeplinită fără ajutorul comunității, deoarece împreună – profesori, părinți, autorități – trebuie să luăm cele mai bune decizii în privința educației copiilor.

 

 

 

 

 

 • RESURSE STRATEGICE

 

q     Personal didactic calificat

q     Număr relativ constant de elevi

q     Rezultate şcolare bune

q     Cadre didactice şi elevi capabili de performanţă

q     Baza materială bună

q     Relaţii interpersonale  care favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ

q    Relaţii  bune,  întemeiate  pe  conştientizarea  rolului  şi  locului  şcolii  în  comunitatea  locală  cu reprezentanţii administraţiei locale

q     Parteneriate educaţionale cu Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Suceava,  Biblioteca comunei Putna

q     O bună comunicare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi cu Casa Corpului Didactic Suceava

 

 

 • ŢINTE STRATEGICE

 

T.1.  Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei;

 

T.2. Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate;

 

 

T.3.  Creşterea interesului  elevilor  şi  cadrelor  didactice pentru  realizarea de activităţi  educative  care să contribuie  la  promovarea  practicilor  democratice,  orientarea  elevilor  spre  realizarea  în  viaţa  publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean;

 

T.4.  Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari;

 

T.5. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale și europen

 

2.3. OPŢIUNI STRATEGICE

 

 

ȚINTA 1

 

 

 • Creşterea calităţii  procesului  instructiv-educativ  pentru  dezvoltarea  armonioasă  a  personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor democrației.

Motivarea alegerii ţintei :

 

1.Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în   educaţia şi formarea profesională a elevilor,  formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală.

2.Cele opt domenii de competențe cheie trebuie să stea la baza curriculum-ului şi a proiectării didactice.

3.Misiunea școlii are în vedere ca fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării sale pentru a fi pregatit pentru o treaptă superioară în educație, școala satisfăcând nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, de a se adapta la schimbările permanente ale societăţii.

4.Cadrele didactice trebuie să valorifice mai eficient resursele umane și materiale, tehnica informațională,metodele activ-participative.

 1. Activitatea școlii trebuie îmbunătățită în domeniul asigurării şi evaluării calitătii educaţiei.

 

 Resurse strategice:

Ø  Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;

Ø  Resurse materiale şi  financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și programe școlare,  auxiliare  curricular,  manuale,  caiete  de  lucru,  ghiduri  de  aplicare,  culegeri  de  probleme, indrumatoare, softuri educationale); materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, echipamente IT, birotică şi consumabile;

Ø  Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ, legislație actualizată

Ø  Resurse de experientă şi expertiză : echipa manageriala, responsabili de comisii, metodiști, formatori, mentori din cadrul școlii și, dacă este cazul, experți din exterior

Ø  Resurse  de  timp  :  alocate  anual    pentru  inițierea,  monitorizarea  și  evaluarea  proiectelor  din  perspectiva unei dezvoltării scolare durabile si  pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI

Ø  Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MENCS, primarie, Consiliu local

 

 

 

OPŢIUNI STRATEGICE

Dezvoltarea

curriculară

Devoltarea

bazei materiale şi atragerea de resurse financiare

Dezvoltarea

resurselor umane

Dezvoltarea

relatiilor comunitare

§  Cunoașterea de către toate cadrele didactice a documentelor   de politică educaţională elaborate extern şi intern

(MEN, ISJ, școală) și implementarea lor prin planurile specifice ale catedrelor, comisiilor de specialitate

·  Implementarea curriculum-ului    şcolar, prin parcurgerea integral a programei şi a C.D.S. utilizând       cele       mai eficiente     mijloace     şi metode                  pentru stimularea      interesului elevilor;

· Valorificarea rezultatelor    evaluărilor în                   proiectarea

demersului didactic;

· Diversificarea ofertei de opţionale,   prin propunerea  unor programe personalizate, atractive

· Proiectarea diferenţiată

a demersului didactic

·   P rom ov ar e a

învăţ ă rii                prin implic ar e a         a ctiv - part icip ativ ă   şi   prin ex pe ri me nte stimulatoare.

·  Continuarea

modernizării mediului

fizic școlar prin actualizarea mijloacelor de învățământ;

·  Îmbogăţirea fondului de carte

·  Atragerea de fonduri prin Consiliul Reprezentativ al

Părinților

·  Implicarea    activă    a tuturor cadrelor didactice

în   găsirea   de   sponsori

pentru      derularea      de

activități educative

·  Perfecţionarea

cadrelor didactice pentru utilizarea   şi eficientizarea metodelor de predare activ- participative, pentru inițierea  şi   dezvoltarea de       proiecte din perspectiva unei dezvoltări durabile

· Pregătirea        elevilor capabili  de  performanţă în   vederea   participării lor la concursuri şi olimpiade şcolare;

· Implicarea  elevilor  în vederea responsabilizarii individuale și colective prin activităţi curriculare și de participare activă la activitățile     școlii      și

comunității

· Implicarea  membrilor comunității locale pentru sustinerea demersului şcolii

privind educația pentru dezvoltare școlară durabilă;

· Valorificarea             şi îmbogăţirea  elementelor

valoroase din tradiţia şcolii şi promovarea lor în comunitate prin organizarea de activităţi, prezentarea   rezultatelor în buletinul informativ , revista    şcolii,    site-ul

școlii, al orașului, etc.

· Continuarea

proiectului  și concursului judeţean „Zilele Sportului Școlar”, implicând Primăria şi Consiliului local

·  Reconsiderarea

ofertei educaţionale în funcţie de nevoile specifice ale comunităţii şi   resurselor   de   care

dispune şcoala.

·  Colaborarea cu

autoritățile locale și cu

alți  parteneri de la nivel local şi judeţean implicate în actul educaţional, în derularea de proiecte şi programe de dezvoltare școlară.

 

Rezultate aşteptate:

 

 • Toate cadrele didactice au realizat proiectarea demersului didactic în conformitate cu documentele de

politică educaţională;

 • A crescut interesul elevilor pentru ore, măsurat în rezultate școlare bune și foarte bune, procent de

promovabiliate în creștere  și scăderea ratei absenteismului;

 • Rezultate bune şi foarte bune la evaluarea națională și medii ridicate de admiterea în liceu;
 • Creșterea gradului de satisfacție a elevilor și părinților față de metodele utilizate în predare-învățare;
 • Mai mulți elevi premiați la olimpiadele și concursurile școlare județene și naționale.

 

 

 

 

ŢINTA 2

 

 

 • Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate

 

 

Motivarea alegerii ţintei :

 

1.Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în   educaţia şi formarea profesională a elevilor,  formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală.

2.Elaborarea curriculum-ului si proiectarea didactică pentru orele de consiliere şi orientare şi activitatea

educativă trebuie să se facă având în vedere prevenirea şi combaterea comportamentelor nesănătoase şi

asigurarea siguranţei elevilor.

3.Crearea condiţiilor optime în şcoală contribuie la îndeplinirea misiunii şcolii, de a   dezvolta personalităţi armonioase, autonome şi creative.

4.Există în şcoală resursele umane și materiale, tehnică informațională, care pot fi folosite mai eficient de

către cadrele didactice.

 1. Creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală este o idee asumată de către toţi factorii implicaţi în actul

instructiv-educativ.

 

 Resurse strategice:

Ø  Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, personal auxiliar, autorități locale;

Ø  Resurse materiale şi  financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și programe școlare, auxiliare curriculare, softuri educationale); materiale didactice specifice disciplinei consiliere şi orientare, echipamente IT, birotică şi consumabile;

Ø  Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ, legislație

actualizată

Ø  Resurse de experientă şi expertiză : echipa managerială, responsabili de comisii, experți din exterior

Ø  Resurse de timp: alocate anual  pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva

unei dezvoltării şcolare durabile şi  pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI

Ø  Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MEN, primărie, Consiliu local .

 

 

                                                      OPŢIUNI STRATEGICE:                                             

 

 

 

Dezvoltarea

curriculară

Devoltarea bazei materiale

şi atragerea de

resurse financiare

Dezvoltarea resurselor

umane

Dezvoltarea relatiilor

comunitare

·    Susţinerea în

cadrul        orelor        de

consiliere şi orientare a unor teme privind educaţia rutieră, traficul de persoane, riscurile consumului de droguri și substanțe etnobotanice, educaţie pentru sănătate

·    Reactualizarea

ROI cu unele sancţiuni în cazul nerespectării normelor de conduită în

şcoală

·    Valorificarea tuturor          momentelor propice în cadrul orelor, în    vederea    menţinerii unui  ambient  plăcut  şi curat,       în       favoarea elevilor

·  Menţinerea       în incinta şi perimetrul şcolii a unui climat de siguranţă,

a   unui   ambient   propice

actului    educaţional    prin

implicarea  elevilor, cadrelor  didactice, parinţilor şi Consiliului local

· Asigurarea bazei logistice pentru evaluarea elevilor  claselor  a  II-a,  a

IV-a,  a  VI-a  şi  a  VIII-a,

pentru olimpiade şcolare, pentru   activităţile educative şi sportive, extracurriculare şi concursurile şcolare

·    Menţinerea în stare de bună funcţionare a sistemului de supraveghere video

·    Asigurarea resurselor              umane

necesare desfăşurării în condiţii optime a procesului instructiv- educativ

·    Repartizarea bugetului  pe  priorităţi,  cu consultarea           factorilor

implicaţi (Centrul de execuţie   bugetară, Primărie, Comitetul Reprezentativ al Părinţilor)

·    Întreţinerea bazei materiale   existente şi îmbunătăţirea acesteia prin diverse mijloace de atragre a resurselor

·    Monitorizarea respectarii de către elevi şi   personalul   şcolii   a legislaţiei  în  vigoare,  a prevederilor Regulamentului intern

·    Reactualizarea parteneriatului  cu

Poliţia     în vederea creşterii siguranţei elevilor şi cadrelor didactice, pentru combaterea delincvenţei juvenile şi a manifestarilor violente, a absenteismului, prin realizarea unor ore de consiliere şi orientare cu participarea  cadrelor  de

poliţie

· Iniţierea         elevilor adoptarea unui comportament adecvat în situaţii de urgenţă prin simulările semestriale şi prin  orele  de  dirigenţie în colaborare cu ISU

 

Rezultate aşteptate:

 

 • Cadrele didactice au realizat proiectarea demersului didactic pentru orele de consiliere şi orientare şi activităţi educative având în vedere asigurarea condiţiilor optime de studiu şi siguranţă;
 • Numărul elevilor implicaţi în activităţi eductive şcolare şi extraşcolare a crescut, interesul elevilor

faţă de păstrarea bunurilor şi a ambientului şcolii este mai mare;

 • Rezultate bune la evaluarea națională și medii ridicate de admiterea în lice ;
 • Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de ambientul şcolii şi de condiţiile de siguranţă din şcoală;
 • Fluxul  activităţilor desfăşurate în şcoală în domeniul vizat este îmbunătăţit

 

ŢINTA 3

 

 

 • Creşterea interesului  elevilor  şi  cadrelor  didactice  pentru  realizarea  de  activităţi  educative  care  să contribuie  la  promovarea  practicilor  democratice,  orientarea  elevilor  spre  realizarea  în  viaţa  publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean

 

 

 

Motivarea alegerii ţintei :

 

 1. Fiecare diriginte şi învăţător are obligaţia de a desfăşura activităţi educative cu clasa pe care o îndrumă.

2.Activităţile educative sunt atractive pentru elevi, deoarece se desfăşoară în contexte variate faţă de orle de

curs.

3.Formarea  unei  personalităţi  armonioase,  autonome  şi  creative  nu  se  poate  realiza  numai  prin  parcurgerea

curriculumului obligatoriu, ci mai ales prin desfăşurarea altor activităţi .

4.Cadrele didactice au participat la cursuri de formare care le dau posibilitate de a desfăşura programe şi

proiecte educative de calitate.

 1. Activitatea educativă în şcoala noastră a fost un punct forte până în prezent..

 

 Resurse strategice:                                                                                                                                                 

Ø  Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;

Ø  Resurse materiale şi   financiare: programe de activităţi, proiecte, softuri educationale; materiale

didactice specifice, echipamente IT, birotică şi consumabile;

Ø  Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ, legislație

actualizată

Ø  Resurse de experientă şi expertiză : echipa managerială, conksilier educativ, responsabili de comisii, experți din exterior

Ø  Resurse de timp: alocate anual  pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva

unei dezvoltării şcolare durabile şi  pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI

Ø  Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MEN, primărie, Consiliul local .

 

                                                      OPŢIUNI STRATEGICE:                                             

 

 

 

Dezvoltarea

curriculară

Devoltarea bazei materiale

şi atragerea de

resurse financiare

Dezvoltarea resurselor

umane

Dezvoltarea relatiilor

comunitare

·    Propunerea      de

către fiecare diriginte şi învăţător a unui program de                      activităţi

extracurriculare la sugestia  şi  cu participarea tuturor elevilor;

·    Proiectarea responsabilă                  a activităţilor           pentru

săptămâna “Școala altfel”, în vederea  implicării elevilor în activităţi în comunitate  şi   activităţi de voluntariat

· Participarea   la activităţile educative desfăşurate în şcoală sau în comunitate

·    Implicarea elevilor   în   organizarea activităţilor educative

·    Implicarea

Consiliului    Reprezentativ

al părinţilor în atragerea de persoane fizice sau juridice care prin contribuţii financiare şi materiale să susţină programe de modernizare a activităţii educative  şi  a  bazei material

·    Implicarea elevilor în   strângerea  de  fonduri prin desfăşurarea unor proiecte       ce       vizează

reciclarea sau valorificarea unor produse create de ei

·    Implicarea    unui

număr mare de elevi în activităţi educative, participarea                  la

concursuri artistice şi sportive, indiferent de etnie, apartenenţă religioasă

·    Continuarea parteneriatului    familie- şcoală   prin   includerea

părinţilor în activităţi, lectorate, diseminări de bune practici etc.

·    Diseminarea în comunitate a activităţilor

desfăşurate de şcoală, în vederea creşterii

vizibilităţii şcolii şi întărirea imaginii acesteia în comunitate

·       Menţinerea colaborării şcoală- familie -comunitate prin activităţi şi acţiuni la care participă elevii şcolii şi care fac să crească prestigiului acesteia în comunitate;

 

 

Rezultate aşteptate:

 

 • Toate cadrele didactice  propun activităţi educative în   conformitate cu interesele elevilor şi  ale comunităţii, în perspectiva îndeplinirii misiunii şcolii;
 • Creşte numărul proiectelor educative desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional, în care şcoala este implicată;
 • Interesul elevilor şi părinţilor pentru activitatea educativă a crescut, fiind concretizat în iniţiative din partea acestora, numărul  participanţilor, calitatea activităţilor desfăşurate;
 • Rezultate foarte bune obţinute la concursurile cu tematică educativă propuse de ISJ, MEN sau de alţi parteneri educaţionali;
 • Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților fața de activităţile educative desfăşurate;
 • Consiliul elevior este mai vizibil în viaţa şcolii.

 

ŢINTA 4

 

 

 • Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari

 

 

Motivarea alegerii ţintei :

 

 

1.Necesitatea  impusă  de  legislaţia  în  domeniul  educaţiei  şi  a  orientărilor  actuale  privind  corelarea

obiectivelor stabilite la nivel naţional şi teritorial în domeniul învăţământului cu cele ale unităţii şcolare;

2.Crearea în şcoală a condiţiilor pentru dezvoltarea unei culturi organizaţionale a colectivului de cadre didactice, orientat  spre performanţă;

3.Îmbunătăţirea colaborării elevilor membri în Consiliul elevilor cu profesorii diriginţi şi colegii de clasă în vederea derulării de activităţi educative şi extraşcolare;

4.Operaţionalizarea criteriilor de monitorizare şi evaluare a calităţii educaţiei şcolare;

5.Elaborarea de strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi elevii, indiferent nivelul intelectual, de apartenenţa etnică, religioasă sau de altă natură, prin promovare unui învăţământ incluziv;

6.Existenţa profesorului psihopedagog şi a profesorului de sprijin oferă posibilitatea desfaşurării învăţământului incluziv, a consilierii de specialitate pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale.

 

 Resurse strategice:                                                                                                                                                   

Ø  Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinţi, autorităţi locale;

Ø  Resurse materiale şi   financiare: documente specifice managementului şcolii, mapele comisiilor,

portofolii, echipamente IT, birotică şi consumabile;

Ø  Resurse informaţionale reprezintă legislaţia specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ, site CCD,

legislaţie actualizată;

Ø  Resurse de experienţă şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii;

Ø  Resurse  de  timp:  alocate  anual    pentru  evaluarea  rezultatelor  stabilite  în  PDI  şi  planurile  de implementare;

Ø  Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MEN, CJRAE, CCD, primărie, consiliul local.

 

 

                                                      OPŢIUNI STRATEGICE:                                             

 

 

Dezvoltarea

curriculară

Devoltarea

bazei materiale şi atragerea de resurse financiare

Dezvoltarea

resurselor umane

Dezvoltarea

relatiilor comunitare

·    Cultivarea    unui sistem   de   valori   şi   a

eticii manageriale bazate pe transparenţă, comunicare şi

§    Luarea   deciziilor

referitoare la necesarul resurselor financiare prin consultarea organismelor de lucru

·    Participarea echipei   manageriale,   a

şefilor de catedră la cursuri de management educaţional;

·        Identificarea,

prin                  evaluare

instituţională,

a  nevoilor  de  educaţie ale comunităţii

 

 

înţelegere,      în      care

atribuţiile şi responsabilităţile să fie cunoscute  şi  respectate la fiecare nivel: al conducerii, pe arii curriculare,  pe  domenii de probleme, pe discipline, pe clase;

·    Proiectarea activităţilor  manageriale pe  baza  unei  diagnoze pertinente,        specifice, realiste,        cu        ţinte strategice care să vizeze proceduri de asigurare a calităţii în educaţie;

·       Consiliere, control, monitorizare, evaluare,  bazate pe reguli şi pe proceduri;

·    Aplicarea programelor    naţionale, popularizarea   legislaţiei şcolare       în       rândul elevilor,  părinţilor  şi  al cadrelor didactice;

· Proiectarea activităţii educative la nivelul claselor respectând programa pentru consiliere şi alte documente în domeniu

§    Gestionarea

corectă şi eficientă a

resurselor materiale

·  Realizarea   unei baze de date cu elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate

§ Construirea unei baze de date referitoare la persoane şi servicii de contact pentru sprijinirea activităţilor şcolii

·    Delegarea

responsabilităţilor în cadrul echipei manageriale    avându-se în vedere criteriile de competenţă profesională şi  managerială,  precum şi principiul lucrului în echipă

·    Distribuirea

de            responsabilităţi

tuturor  cadrelor didactice, în vederea valorificării potenţialului individual   prin consultare şi implicare;

· Evaluarea performanţelor cadrelor didactice pe baza indicatorilor de performanţă

·        Vizite    efectuate la domiciliul elevilor

de către diriginţi şi învăţători     pentru     a cunoaste      îndeaproape mediul  în  care  aceştia trăiesc şi colaborarea cu profesorii  clasei  pentru ca  aceştia  să  cunoască problemele elevilor

·    Consilierea

elevilor de către

psihopedagogul şcolii care trebuie să fie în legătură atât cu familia elevului, cât şi cu învăţătorul, învăţătorul de sprijin ( în cazul elevilor  CES) sau dirigintele;

locale       şi       căutarea

posibilităţilor de satisfacere a acestora în cadrul normativ

existent  şi  cu  resursele

disponibile

·   Elaborarea  de rapoarte privind activitatea de asigurare a calităţii educaţiei şcolare şi prezentarea lor în cadrul  CA  şi  în buletinele informative

·        Derularea parteneriatelor educaţionale  în  vederea eficientizării

demersurilor  educative de la nivelul claselor şi şcolii

·    Întâlniri

periodice     cu     părinţii

(şedinţe,         consultaţii, lectorate);

·    Colaborarea cu serviciul      social      din cadrul  primăriei  pentru cazurile speciale;

 

Rezultate aşteptate:

 

 • Eficientizarea procesului educaţional ca urmare a monitorizării atente a activităţii desfăşurate de către responsabilii de comisii şi a conducerii şcolii;
 • Valorificarea mai eficientă  a resurselor umane şi materiale în vederea obţinerii de rezultate şi mai bune printr-um management de calitate;
 • O imagine bună în comunitate şi în afara acesteia;
 • O relaţie mai bună cu beneficiarii direcţi şi indirecţi;
 • Relaţia diriginte-elev capătă o altă dimensiune - dirigintele este atât managerul clasei, cât şi   al activitǎţilor educative, el creează mediul pozitiv în clasǎ, coeziunea şi dinamica grupului, rezolvă cu tact pedagogic  problemele grupului.

 

 

 

ŢINTA 5

 

 

 • Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derulare de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europe

 

 

 

Motivarea alegerii ţintei :

 

 1. Noul program Erasmus + oferă posibilitatea instituţiilor de învăţământ de a aplica pentru derularea de

proiecte de mobilitate sau partenetiate strategice.

2.Competenţele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot exersa şi dezvolta prin participre la proiecte naţionale dar mai ales europene .

3.Derularea de parteneriate oferă elevilor şansa de a se dezvolta şi şcolii posibilitatea de a-şi îndeplini

misiunea.

 1. Cadrele didactice dau dovadă de creativitate, de interes pentru implicarea în astfel de proiecte.
 2. CCD oferă cursuri de formare în ceea ce priveşte managementul proiectelor Erasmus+.
 3. Şcoala are un nivel scăzut al absorbţiei de fonduri pe proiecte europene.

 

 Resurse strategice:                                                                                                                                                 

Ø  Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;

Ø  Resurse materiale şi  financiare: materiale de informare privind implementarea de proiecte, granturi

obţinute în urma aprobării proiectelor depuse, echipamente IT, birotică şi consumabile;

Ø  Resursele  informaționale  reprezintă  legislația  specifică:  site  MEN,  site  ARACIP,  site  ISJ,  site

ERASMUS+, legislație actualizată

Ø  Resurse  de  experientă  şi  expertiză  :  echipa  managerială,  responsabil  cu  proiecte  comunitare,  ,

formatori, experți din exterior

Ø  Resurse de timp: alocate anual  pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva

unei dezvoltării şcolare durabile şi  pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI

Ø  Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MEN, Comisia europeană, Primarie, Consiliu local.

 

                                                      OPŢIUNI STRATEGICE:                                             

 

 

 

Dezvoltarea

curriculară

Devoltarea

bazei materiale şi atragerea de resurse financiare

Dezvoltarea

resurselor umane

Dezvoltarea

relatiilor comunitare

·    Stimularea

elevilor şi cadrelor didactice în vederea comunicării prin

intermediul internetului

(email, alte aplicații,

forumuri de discuţii) în

cadrul unor proiecte

educaţionale;

·    Informarea cadrelor diactice şi a elevilor în lagătură cu posibilitatea desfăşurării unor proiecte de parteneriat strategic sau de mobilitate a cadrelor didactice şi a elevilor, cu aplicabilitate în activităţile curriculare;

·    Realizarea de proiecte comune cu alte şcoli (lingvistice, de cercetare, excursii tematice etc.) din zonă, din ţară şi din străinătate.

·    Reorganizarea

spaţiului „Programe europene” care este pus la dispoziţie

cadrelor didactice şi elevilor implicaţi în realizarea proiectelor;

·    Sprijinirea financiară    a    apariţiei revistei     şcolii     şi     a

activităţilor  de promovare a imaginii şcolii ( Proiectul naţional “Joc  de  creion”, concursul interjudetean “Cred  în  drepturile mele”)

·    Alocarea corespunzătoare            a fondurilor   în   proiectul bilateral Comenius

·    Informarea cadrelor    didactice    cu

privire  la  oportunităţile

de colaborare europeană în cadrul programului Erasmus +

·    Formarea

cadrelor   didactice privind elaborarea aplicaţiilor în programul Erasmus +;

· Aplicarea      la termenele   stabilite pentru     obţinerea     de

granturi    în    programul

Erasmus +

· Diseminarea în cadrul unor activităţi specifice pe site-ul şcolii, a experienţei    participării la  programele  europene şi aplicarea în activitatea şcolară.

·    Popularizarea

activităţii şcolii, a rezultatelor obţinute de elevi şi cadre didactice

în cadrul proiectelor în comunitate şi în afara acesteia (mass-media, internet, publicaţii, revista şcolii), în vederea creşterii prestigiului

şcolii şi a sentimentului de apartenenţă al elevilor şi al cadrelor didactice;

· Iniţierea    unor proiecte de colaborare cu diferite ONG:-uri, firme

private;

·    Continuarea parteneriatelor             cu institutiile    din    cadrul comunităţii .

 

 

 

Rezultate aşteptate:

 

 • Cadre didactice formate în programul Erasmus+;
 • Şcoala realizează proiecte şi aplică în diferite apeluri, pentru obţinerea de granturi pentru proiecte

strategice sau de mobilitate;

 • Interesul elevilor pentru implicarea în proiecte comunitare a crescut, ceea ce se evidenţiază prin creşterea numărului celor care doresc să fie implicaţi;
 • Rezultatele proiectelor desfăşurate sunt vizibile prin diverse oportunităţi de diseminare;
 • Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților fața de proiectele desfăşurate;
 • Cultura organizaţională va deveni mai puternică, elevii, părinţii şi cadrele didactice vor deveni mai conştienţi de rolul şi de importanţa pe care îl au în şcoală.

III. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE

DEZVOLTARE

 

 

Implementarea proiectului se bazează pe realitatea şcolii la începutul anului şcolar 2016-2017, pe informaţiile obţinute din rapoartele responsabililor de comisii, din informaţii provenite de la cadre didactice, din literatura de specialitate în management educaţional. El este avizat de Consilui de administraţie şi este documentul principal pe baza căruia se vor elabora celelalte documente manageriale ale şcolii.

Pentru realizarea obiectivelor propuse se cere o bună orientare şi mobilizare a resurselor umane şi material- financiare, dar pot apărea şi condiţionări externe favorabile sau nefavorabile, neanticipate, conjuncturale.

 

 

 • MONITORIZAREA SI EVALUAREA PROIECTULUI

 

 

        Se vor evalua rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a PDI şi se vor compara cu priorităţile stabilite. Realizările vor fi prezentate în consiliile profesorale, şedinţele cu părinţii şi ale Consiliului de administraţie. Pe perioade scurte (anuale semestriale), ţinând cont de realităţile momentului, pot apărea noi obiective generate de schimbările datelor de intrare. Acestea vor   fi identificate şi cuprinse în Planul managerial anual al şcolii.

 

Evaluarea va avea la baza:

 • Procentul de promovabilitate
 • Situaţii comparative ale rezultatelor obţinute de elevi la cele două testări  (iniţială şi finală)
 • Rezultatele obtinute de elevi la evaluările naţionale;
 • Gradul de integrare a absolvenţilor în licee;
 • Rezultatele obţinute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare, concursuri artistice şi sportive
 • Gradul de formare a a cadrelor didactice prin cursuri de formare continuă şi obţinere de grade didactice
 • Starea bazei didactico-materiale a şcolii
 • Gradul de implicare în proiecte comunitare
 • Gradul de satisfacţie a beneficiarilor faţă de activitatea şcol