Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru. – Nicolae Iorga
"Educatia este cea mai puternica arma pe care o poti folosi pentru a schimba lumea" - Nelson Mandela
"Educatia este tot ce ramane dupa ce ai invatat in scoala" - Albert Einstein
"Nu invatam pentru scoala, ci pentru viata" - Seneca
"Educatia este miscarea din intuneric spre lumina" - Allan Bloom

Scurt Istoric

dj Primele forme de organizare a învăţământului la Putna sunt legate de acţiuni ale Bisericii Ortodoxe Române, centru de iradiere a culturii sub diferitele ei forme de manifestare, ca o necesitate, în primul rând, pentru asigurarea instrucţiei în vederea folosirii textelor sfinte şi, în al doilea rând, pentru transmiterea mesajelor şi valorilor culturale şi estetice.

Telephone: +40230 414 153

e-mail: sg_stefan_cel_mare_putna@isj.sv.edu.ro

Get Adobe Flash player

PLAN OPERAŢIONAL

an şcolar 2016-2017

 

            PROGRAMUL: Calitatea procesului instructiv - educativ

 

ŢINTA  STRATEGICĂ:  Creşterea  calităţii  procesului  instructiv-educativ  pentru  dezvoltarea  armonioasă  a  personalităţii  elevilor,  prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei

 

 

ACTIVITATEA I: Centrarea procesului instructiv-educativ pe elev, prin implicarea activă a acestuia în propria formare

 

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori de

 

performanţă

Implementarea   de   strategii   didactice   care   să   faciliteze

formarea de competențe

Proiectarea demersului didactic  s-

a   realizat   in   conformitate   cu

documentele         de         politică educaţională   

Octombrie

2016

Februarie

2017

Director

Responsabilii comisii metodice

Planificările  anuale  și

ale  unităţilor  de învăţare    respectă    în

proporție      de      90%

cerințele   metodologice

impuse de curriculumul național/programele pe discipline

Utilizarea   în   procesul   didactic   a      informațiilor   extra-

curriculare  obținute  de  elevi  din  alte  surse  decât  școala

(presa, radio, TV, internet, lecturi diverse), făcând apel și la experiența lor de viață

Elevii devin participanți activi la

procesul de instruire

permanent

Responsabili

comisii metodice

În proiectarea didactica

a  cadrelor didactice se

regăsesc    în  proporție de cel puțin 50% secvențe de valorificare a   informațiilor   venite de  elevi,  a  experienței de viața a acestora

Valorificarea tuturor oportunităţilor de formare şi dezvoltare

a competentelor de lectură la toate disciplinele

Îmbunătăţirea   competenţelor   de

bază la lectură

Creșterea      interesului      pentru lectură

permanent

Responsabili comisii

metodice

În   proiectele   didactice

ale cadrelor didactice, la toate disciplinele, se regăsesc secvențe de lectură  în  proporție  de cel puțin 60%

Centrarea  demersului  didactic  din   cadrul  lecţiilor  către

dialogul    participativ    stimulat    de    observare,    analiză,

Activizarea predării-învățării

permanent

Responsabili

comisii metodice

Creșterea            mediei

fiecărei  clase  fața  de

 

 

comparare, sinteză şi  gândire critică, instruire diferenţiată,

utilizarea TIC ;

 

 

 

semestrul trecut  cu cel

puțin 5%

Propunerea   prin   lecţiile   deschise   susţinute   în   cadrul

comisiilor metodice de variante de activităţi de învăţare centrate pe elev, care să asigure atingerea obiectivelor şi standardelor cerute;

Activizarea predării-învățării

Octombrie

2016

Martie 2017

Responsabili

comisii metodice

În  proiectele  didactice

existente în mapele comisiilor metodice si ale profesorilor există variante de activități de învățare  centrate  pe elev

Abordarea evaluării din perspectiva metodelor alternative de

evaluare a rezultatelor şcolare : observare sistematică, analiza

produselor activităţii, proiect, portofoliu etc. ;

Prin        utilizarea        metodelor

alternative elevii demonstrează ceea ce ştiu dar, mai ales, ceea ce pot să facă

Permanent

Responsabili

comisii metodice

În               planificările

unităților de învățare este   prevăzută evaluarea prin metode alternative, iar în cadrul asistentelor la ore   este demonstrată utilizarea acestora

Personalizarea  predării-învăţării în funcţie de nivelul fiecărei

clase şi la gradul de receptivitate al acesteia;

Creșterea interesul elevilor pentru

ore,  măsurat în  rezultate școlare bune  și  foarte  bune,  procent  de

promovabilitate  în  creștere     și scăderea ratei absenteismului

Permanent

Responsabili

comisii metodice

10 % dintre elevi și-au

îmbunătățit performantele    școlare

față      de      evaluarea anterioară

Aplicarea unor strategii de învățare diferențiată  pentru elevii

cu cerințe educaționale speciale și pentru cei cu nivel intelectual mai scăzut (dar nu cu dosar de CES)

Ameliorarea  rezultatelor  școlare

ale   elevilor   cu   dificultăți   de învățare.

Cunoașterea    nivelului    real    al

elevului       și       adaptarea       la particularitățile sale

Permanent

Responsabili

comisii metodice

Cel  puțin  2  %  dintre

elevii   cu probleme de

învățare  au  înregistrat

progres

Aplicarea de probe de evaluare scrisă cu subiect unic (iniţiale

şi finale) ;

Apreciere   unitară   la   nivel   de

școală a performanțelor școlare

Septembrie

2016

Iunie 2017

Director

Responsabili comisii metodice

Existența    la    mapele

comisiilor metodice a fişelor de analiză a probelor de evaluare

Informarea tuturor elevilor în legătură cu calendarul de

evaluare;

Rezultate mai bune la evaluări

Permanent

Diriginți

Toți     elevii     cunosc

datele     probelor     de evaluare

Utilizarea rezultatelor evaluărilor ca feed-back în proiectarea

procesului-instructiv educativ viitor;

Cunoașterea    nivelului    real    al

elevului       și       adaptarea       la particularitățile sale

Permanent

Responsabili

comisii metodice

10 % dintre elevi și-au

îmbunătățit performantele    școlare

față      de      evaluarea anterioară

 

 

Valorificarea  elevilor  capabili  de  performanţă  în  vederea

participării lor la olimpiade şi concursuri - selectarea din timp

a acestora şi realizarea programelor de pregătire;

Creșterea     interesului     elevilor

pentru activitatea de performanță

Martie 2016

Director

Responsabili comisii metodice

A    crescut    cu    10%

numărul   elevilor   care au obținut premii și mențiuni la olimpiadele și concursurile județene față  de  anul  școlar trecut.

 

 

ACTIVITATEA II: Monitorizarea progresului în procesul intructiv-educativ

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                 de

 

performanţă

Monitorizarea calității activităţii  comisiilor şi colectivelor de

lucru  şi  realizarea  de  rapoarte  statistice  pentru  verificarea

atingerii obiectivelor ;

Îmbunătățirea  calității  activității

comisiilor şi colectivelor de lucru

permanent

Director

Responsabili comisii metodice

Existența    fișelor    de

monitorizare

Fiecare  responsabil  de

comisie realizează raportări despre activitatea comisiei de care răspunde și le prezintă în CP/CA

Verificarea aplicării corecte a formelor de evaluare

Optimizarea evaluării elevilor

periodic

Director

Responsabili comisii metodice

Rapoartele     scot     în

evidență           aplicarea

corectă  a  formelor  de evaluare

Organizarea  de  interasistențe,  în  vederea  schimbului  de

experiență între membrii comisiei

Îmbunătățirea prestației didactice

a membrilor comisiei

periodic

Responsabili

comisii metodice

S-au realizat la fiecare

disciplină  cel  puțin  3 interasistențe

Informarea periodică a părinților despre situația școlară și

disciplinară a elevilor

Părinții au luat cunoștință despre

situația  școlară  și  disciplinară  a copiilor  lor,  în  cadru  organizat

sau    nu    (ședințe,    consultații,

întâlniri la solicitarea școlii sau a părintelui)

lunar

Învățători/diriginți

Creșterea numărului de

părinți care iau legătura cu  școala  față  de  anul

școlar anterior

Realizarea   graficului   de   asistenţe,   participarea   la   ore

împreună cu responsabilii de comisii/catedre

O bună pregătire metodică și în

specialitate       a       personalului didactic de predare din școală

Decembrie

2016

Mai 2017

Director

 

Au fost văzute cel puțin

o data pe semestru toate cadrele didactice

 

 

Informarea  CP  si  a  CA  prin  rapoarte  de  analiza  despre

progresului școlar al elevilor şi performantele acestora la olimpiadele și concursurile școlare, alte activități educative în care sunt implicați elevii școlii

Toți   cei   implicați   în   procesul

educațional    cunosc    rezultatele elevilor școlii

Cel puțin o

dată pe semestru

Responsabili comisii

metodice

Fiecare  responsabil  de

comisie realizează raportări despre activitatea comisiei de care răspunde și le prezintă în CP/CA Existenta rapoartelor statistice/ din procesele verbale de la CP şi CA reiese prezentarea acestora

 

 

ACTIVITATEA III: Organizarea eficientă a procesului instructiv-educativ

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                 de

 

performanţă

Pregătirea  metodică  pentru  lecţii  reflectată  în  proiectarea

didactică pe unităţi de învăţare sau schiţe de proiect de lecţie pentru toate cadrele didactice, indiferent de grad didactic sau vechime

Cadrele      didactice      realizează

proiectarea demersului didactic in conformitate cu cerințele curriculumului

permanent

Responsabili comisii

metodice

Cel puțin 80% din

cadrele didactice proiectează corect demersurile didactice

Construirea unitară a probelor de evaluare, pe an de studiu şi

obiect de învățământ

Evaluarea  elevilor  se  realizează

pe bază de probe de evaluare ce

respectă standardele de evaluare

permanent

Responsabili comisii

metodice

Documentele din

portofoliile cadrelor didactice

Conceperea şi aprobarea programului “Școala altfel” și implementarea lui în bune condiţii

Activitățile  din  “Școala altfel” au fost apreciate atât de elevi, cât și de părinți

Februarie - Martie 2017

Director

Consilier educativ

Toate activitățile

propuse au fost realizate

Elaborarea ofertei educaţionale pentru anul școlar 2017- 2018

pe baza studierii planului cadru, în raport cu interesele şi

aptitudinile elevilor şi nevoile comunității

Oferta  educațională  reflectă  atât

așteptările  beneficiarilor  direcți, cât și ale comunității

Martie 2017

Director

Consilier educativ

Panoul cu oferta

educațională

Pliante de prezentare

Dezvoltarea unor programe de educaţie diferenţiată (pentru

copiii cu cerinţe educative speciale , precum şi pentru copii capabili de performanţe)

Creșterea  gradului  de  satisfacție

al  elevilor  și  părinților  față  de

metodele   utilizate   în   predare-

învățare

Permanent

Responsabili comisii

metodice

Existenta

programelor

Progresul elevilor

măsurat prin rezultatele la învățătură

 

ACTIVITATEA IV: Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice

 

 

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                 de

 

performanţă

Perfecţionarea prin examenele de grad didactic sau cursuri de

perfecționare metodică şi în specialitate (la 5 ani)

O bună pregătire metodică și în

specialitate       a       personalului

didactic de predare din școală, demonstrată prin lecțiile susținute la clasă și prin rezultatele elevilor

permanent

Director

Responsabil comisie

perfecționare

Majoritatea       cadrelor

didactice   participă   la perfecționare indiferent

de formă

Perfecţionarea     personalului     prin     studiu     individual,

documentare  ştiinţifică,  participare  la  cercurile  metodice,

sesiuni   de   comunicare   metodico-ştiinţifică,   simpozioane, schimburi de experienţă, seminarii de formare

O bună pregătire metodică și în

specialitate       a       personalului

didactic de predare din școală, demonstrată prin lecțiile susținute la clasă și prin rezultatele elevilor

Permanent

Responsabili comisii

metodice

Diplome

Adeverințe de

participare

Prezentarea ofertelor în vederea formării continue din partea

CCD şi altor instituţii abilitate

Cadrele didactice cunosc oferta în

domeniul formării profesionale

De câte ori

apar oferte

Responsabili

comisie

perfecționare

Toate cadrele didactice

au luat cunoștință de oferta de programe de perfecționare

Reactualizarea situației perfecționării cadrelor didactice din

Școală

Exista    o    situație    la    zi    a

perfecționării cadrelor didactice

Semestrial

Director

Resp. comisie

perfecționare

Toate cadrele didactice

au completat macheta și

au depus documentele solicitate

Participarea cadrelor didactice la Programele Erasmus+, alte

programe  europene,  precum  şi  realizarea  de  programe  de

cooperare cu școli din alte țări

Creșterea numărului de cereri de

participare la programele europene din partea cadrelor

didactice ale școlii

In termenul

dat de organizatori

Resp. comisie

perfecționare

Existenţa a cel puțin 2

cadre didactice participante în

programele europene

 

ACTIVITATEA V: Pregătirea evaluărilor naţionale la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a şi a VIII-a şi a admiterii în învăţământul liceal

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                 de

 

performanţă

Prelucrarea   metodologiei   de   desfăşurare   a   evaluărilor

naționale,  prezentarea  calendarului  evaluărilor  și  admiterii

2017, a programelor și a metodologiei de înscriere în învățământul  liceal,  a  rețelei  de  unități  liceale    din județ, elevilor și părinților acestora

 

 

 

 

Toţi elevii se vor înscrie și

vor fi admişi în învățământul liceal

Octomrie 2016 – Iulie 2017

Director,

Diriginții claselor a

VIII-a, profesorii de lb. rom., lb. engleză, lb. franceză, matematică, fizică, biologie, învăţătorii claselor a II-a şi a IV-a IV_

IV-a

Toți elevii și părinții

acestora cunosc modul

de desfășurare a evaluării naționale și a modului de admitere în învățământul liceal

Realizarea   programului   de   pregătire   pentru   evaluarea

națională   la   disciplinele   limba   şi   literatura   româna   şi

matematică

Creșterea numărului de

elevi cu medii peste 5 la cele două probe ale evaluării naționale

Pe parcursul

anului școlar în fiecare săptămână câte o oră la fiecare disciplină de examen

Responsabilii

catedrelor de limba română şi matematică

Procentul de note peste

8 a crescut cu 10%

 

 

PROGRAMUL: Condiții de studiu și de siguranță

 

ŢINTA STRATEGICĂ: Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate

                                                                                                                                 

 

 

 

ACTIVITATEA I: Asigurarea resurselor pentru începerea în bune condiții a anul şcolar 2016-2017

 

 

 

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                      de

 

performanţă

Asigurarea cu manuale , cu documentele   curriculare

oficiale ale manualelor şi materiale auxiliare ( caiete de exerciţii , culegeri de teste şi de probleme, planşe, hărţi)

Toți  elevii  au  manuale  la

toate disciplinele

Septembrie

2016

Director

Responsabil manuale

Toți elevii au manuale la

toate disciplinele

Existenţa documentelor curriculare oficiale, manualelor şi materialelor

 

 

 

 

 

 

auxiliare

Realizarea   orarului   şcolii   cu   un   bloc   fix   pentru

disciplinele opţionale

Elevii   primesc   orarul   în

prima zi de școală

12

septembrie

2016

Director

Responsabil

comisia de elaborare a schemelor orare

 

Orar

Realizarea  şi aprobarea orarelor și schemelor orare şi

comunicarea acestora elevilor şi părinţilor

Orarul  și  schemele  orare

sunt realizate în termenul stabilit și sunt comunicate elevilor și părinților

Septembrie

2016

Responsabil

comisia de elaborare a schemelor orare

Scheme orare

Definitivarea      încadrării      personalului      didactic,

constituirea catedrelor şi a posturilor, acoperirea orelor vacante

Toate   posturile   și   orele

vacante  sunt  încadrate  cu

personal calificat

Septembrie

2016

Director

Încadrarea cu personal cu

pregătire de specialitate

 

Realizarea lucrărilor de reparaţii la instalaţiile sanitare,

electrice şi termice, igienizarea localului şi recondiţionarea mobilierului şcolar în vederea începerii anului școlar

La  31.08.2016  școala  este

pregătită  pentru  începerea anului școlar

August 2016

Director

 

Baza materiala funcțională

Pregătirea   şcolii   pentru   sezonul   rece   (verificarea

instalaţiei termice)

Școala este pregătită pentru

sezonul rece din punct de vedere termic

Septembrie

2016

Director

 

Instalația funcționează la

parametri normali

Amenajarea  corespunzătoare  a  sălilor  de  clasă,  a

laboratoarelor,   a   cabinetelor,   a   bazei   sportive   şi

predarea       inventarului       clasei       către       fiecare învăţător/diriginte

Începerea şcolii în condiții

bune

Septembrie

2016

 Director

Ambientul creat

Exercitarea controlului documentelor   specifice   prin:

constatarea evidenţei documentelor la fiecare comisie,

păstrarea, arhivarea şi inventarierea documentelor din

anul şcolar trecut şi anul şcolar curent

S-a realizat arhivarea şi

inventarierea documentelor

din anul şcolar trecut şi anul şcolar curent

Octombrie

2016

Februarie

2017

Director   

Secretar şef

Existenţa documentelor

Obţinerea de mijloace   financiare prin autofinanţare,

sponsorizări,     donaţii,     colectarea     de     materiale

refolosibile  etc. cu respectarea legislației în vigoare

Îmbunătățirea              bazei

materiale   a   școlii   şi   a ambientului claselor

permanent

Toate             cadrele

Didactice

Contracte de sponsorizare,

procese verbale, facturi

 

 

ACTIVITATEA II: Analiza si diagnoza  activității educaționale pentru anul școlar 2015-2016

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                      de

 

performanţă

Realizarea analizei şi diagnozei activităţii desfăşurate

în cadrul comisiilor metodice şi pe probleme, activităţii educative, în cadrul altor compartimente din cadrul

Analiza       şi       diagnoza

activităţii    desfăşurate    în

cadrul  comisiilor  metodice

Octombrie

2016

Director

Responsabili comisii metodice

Rapoartele de analiză scot

în evidenţă progresul făcut şi punctele slabe

 

 

Şcolii

şi  pe  probleme,  activităţii

educative, în cadrul altor compartimente din cadrul școlii se realizează în termenele stabilite

 

 

 

Realizarea   Raportului   de   Analiză   pentru   Şcoala

Gimnazială “Ștefan cel Mare” Putna, prezentarea lui în şedinta de analiză a consiliului profesoral şi stabilirea orientărilor prioritare ale procesului instructiv-educativ în anul şcolar 2016-2017

Raportul     privind     starea

învățământului stabilește, împreună cu planul operațional și planul managerial semestrial orientarea procesului instructiv-educativ în anul şcolar 2016-2017

Octombrie

2016

Director

Responsabili comisii metodice

Raportul de analiză

 

 

ACTIVITATEA III: Proiectarea si organizarea activității pentru anul școlar 2016-2017

 

 

 

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                      de

 

performanţă

Constituirea  comisiilor    şi  repartizarea  atribuțiilor  şi

sarcinilor pentru membrii colectivelor de lucru

Toate  cadrele  didactice  își

cunosc  sarcinile  si atribuțiile în comisiile din care fac parte

Septembrie

2016

Director

Fişele posturilor

Realizarea  în  termen  a  proiectării  semestriale     şi

depunerea la timp a planificărilor după ce au fost vizate

de responsabilii de comisii

Toate  cadrele  didactice  au

depus      planificările      în

termenul stabilit

Septembrie

2016

Responsabili comisii

metodice

Director

Existenţa planificărilor

vizate

Elaborarea şi aprobarea documentelor de planificare şi

organizare a activității la nivelul  C.A.,  C.P., comisii

metodice, comisii pe probleme, CEAC

Toate documentele au fost

elaborate  și  aprobate     în

termenul stabilit

Octombrie

2016

Director

Responsabili comisii metodice

 

Existenta tuturor

documentelor

Proiectarea     și     aplicarea     testărilor     inițiale     în

conformitate cu documentele MEN, aplicarea lor şi proiectarea demersurilor în funcție de rezultatele obținute

S-au aplicat teste inițiale la

toate disciplinele și s-a realizat analizarea acestora în cadrul comisiilor

Octombrie

2016

Responsabili comisii

Metodice

Toate cadrele didactice au

aplicat teste inițiale și au realizat fişe de analiză Fișe de analiză

procese verbale

 

 

Prezentarea    CDS    ,    aprobarea    în    Consiliul    de

administrație  şi  avizarea  din  partea  inspectorilor  de specialitate

Oferta  CDS  oferă  elevilor

posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi de cunoaştere în diferite domenii de activitate

Mai 2017

Director

Toate opționalele aprobate

de CA au primit avizul inspectorilor de specialitate

Fişele de avizare

Planificarea şi organizarea  pregătirii pentru evaluarea

națională 2017

Pregătirea   elevilor   pentru

evaluarea națională se face după un program și o programă bine stabilite

Septembrie

2016

săptămânal

Director

Afişarea   programului   de

pregătire

Selectarea    elevilor,    planificarea    şi    organizarea

pregătirii pentru concursurile şi olimpiadele școlare

Rezultate         bune         la

olimpiadele și concursurile școlare

Octombrie

2016

Responsabili comisii

metodice

Director

Creșterea   cu   10%       a

elevilor  care  participă  la concursuri

Creșterea    numărului    de

premii şi mențiuni cu 10%

Elaborarea  şi  aprobarea  Proiectului  de  Dezvoltare

Instituţională  2016-2020,  a  Planului  operațional  al școlii şi a altor documente manageriale   pentru anul școlar 2016-2017

Planul                operațional

realizează orientarea procesului instructiv- educativ   în    anul    şcolar

2016-2017  ținând  cont  de

țintele    și    strategia    PDI

2016-2020

Octombrie

2016

Director

Existența  programului  de

pregătire afișat

Întocmirea și aprobarea planului de școlarizare pentru

anul școlar 2017-2018

Realizarea     planului     de

școlarizare     pentru     anul

școlar 2017-2018

Ian-feb. 2017

Director

Concordanta cu numărul

de elevi la clasele pregătitoare și de grădiniță;

Corelarea cu strategia

I.S.J., cu criteriile de evaluare, cu nevoile

specifice ale

Comunității locale

 

ACTIVITATEA IV: Organizarea resurselor umane

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                      de

 

performanţă

Încadrarea personalului didactic conform pregătirii şi

Continuităţii

Personalul    didactic    este

încadrat  conform pregătirii și continuității

Septembrie

2016

Director

Responsabili comisii metodice

Completarea     statelor  de

functii

Normarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic

conform normativelor şi volumului de muncă

Personalului didactic

auxiliar şi nedidactic este normat conform normativelor şi volumului de muncă

Septembrie

2016

Director

Responsabili comisii metodice

Completarea  statelor     de

funcţii/fişe de normare

Cuprinderea  elevilor  în  colective  în  conformitate  cu

normativele în vigoare in ceea ce privește numărul de elevi la clasă

Elevii   sunt   încadrați   în

colective în conformitate cu

normativele  în  vigoare  în

ceea ce privește numărul de

elevi la clasă

Septembrie

2016

Director

Înscrierea      elevilor      în

registrele     matricole     şi catloage

Identificarea elevilor cu CES

Elevii diagnosticați cu CES

au  depus  documentele  la

școală pentru a fi luați în evidența cabinetului psiho- pedagogic,  a  învățătorului

/dirigintelui clasei

 Octombrie

2016

Director

Profesor psiholog

Dosare și fișe de evidență

Completarea fisei postului pentru tot personalul şi

asigurarea corectitudinii şi transparentei în relaţiile cu

acesta

Toate     fișele     au     fost

completate   corect   și      la

termen

Septembrie

2016

Director

Toate cadrele didactice au

completat fișa postului

Fişele postului completate corect

Mobilizarea cadrelor didactice   în scopul cuprinderii

copiilor în  școală şi grădiniţele arondate

Evidența  clară  a  copiilor

din   circumscripție   pentru clasa pregătitoare

Lunile mai-

iunie 2017

Director

Numărul  de  elevi  înscrisi

la   clasa   pregătitoare 

 

ACTIVITATEA V: Menținerea în spațiul şcolar a unui climat de siguranţă fizica și psihică pentru elevi şi personalul didactic şi nedidactic

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                      de

 

performanţă

Aplicarea  procedurii  privind  ţinuta  vestimentară  a

Elevilor

Respectarea de către elevi a

procedurii    privind    ținuta vestimentară

zilnic

Director

Coordonatorul

serviciului pe școală

Toti elevii şcolii  vin îmbrăcați decent

Menţinerea în bună stare de funcţionare a sistemului

de monitorizare video pentru holurile şi curtea şcolii

Creșterea      gradului      de

securitate din școală

permanent

Director

Sistemul este funcțional

Cunoașterea de către tot personalul școlii a normelor de

securitate  si  sănătate  a  muncii  si  semnarea  fişelor specifice

Tot       personalul       școlii

cunoaște normele de securitate și sănătate în spațiul școlar şi nu există incidente  pe  parcursul anului școlar

Septembrie

2016

Director

Procese verbale/fişe

specifice

Instruirea  tuturor  elevilor  în  legătură  cu  normel  de

securitate și sănătate a muncii în clase, laboratoare, sala de  sport  și  semnarea  de  către  aceștia  a  proceselor

verbale

Toți elevii cunosc normele

de  securitate  şi  sănătate  a muncii           în           clase,

laboratoare, sala de sport şi

nu    există    incidente    pe

parcursul anului școlar

Septembrie

2016

Director

Procese verbale

Cunoașterea de către elevi și părinți a prevederilor

ROI și a procedurilor de acces în perimetrul școlar

Creșterea      gradului      de

securitate din școală

permanent

Învățători/diriginți

Procese verbale ședințe

Asigurarea   spaţiilor   necesare   arhivării   şi   păstrării

documentelor şcolare

Păstrarea în siguranță a

documentelor școlare

permanent

Director

Secretar șef

Documentele sunt păstrate

în condiții de siguranță –

fișete metalice, cu cheie

Asigurarea   condiţiilor   necesare   privind   iluminatul,

încălzirea , alimentarea cu apa, canalizare, etc.

Condiții        optime        de

desfășurare     a     activității școlare

permanent

Director

 

Condiţii bune de

funcţionare, fără incidente

Asigurarea respectării normelor de igienă şcolară, de

protecţie civilă şi P.S.I.

Condiții        optime        de

desfășurare     a     activității școlare

permanent

Director

Demonstrarea realizării

prin fișele de instruire şi procesele verbale

Creşterea eficienței  serviciilor medicale pentru elevi

Servicii medicale pentru

elevi, prompte și eficiente

permanent

Director

Se  face  zilnic  verificarea

stării de sănătate a elevilor

Cel puţin un curs de prim ajutor    şi    2    lecţii    de

educaţie sanitară pe an

Se         face         periodic

verificarea       stării       de

 

 

 

 

 

 

sănătate    a    elevilor    cu

sprijinul            cabinetului medical

Colaborarea cu organele de poliţie şi poliţia comunitară

în  vederea  asigurării    pazei  şi  siguranţei  elevilor  şi pentru  prevenirea  actelor  de  violenţă,  abandonului

şcolar şi combaterea delincvenţei juvenile

O mai bună asigurare a

pazei şi siguranţei elevilor,

prevenirea actelor de

violenţă, abandonului şcolar şi combaterea delincvenţei juvenile

permanent

Director

 

În  planificările  orelor  de

dirigenţie  există cel  puţin o temă cu acest subiect

Realizarea  de  activităţi  de    consiliere  şi  în  cadrul

Consiliului  elevilor  cu  participarea     poliţistului  de

Proximitate

Scăderea numărului de acte

de indisciplină și prevenirea absenteismului și abandonului școlar

semestrial

Învățători/diriginți

Cel    puțin    o    dată    pe

semestru   o   întâlnire   cu poliţistul de proximitate

Stabilirea legăturilor   cu familia pentru   prevenirea şi

combaterea         absenteismului,    a    repetenţiei,    a abandonului şcolar

Scăderea numărului de acte

de indisciplină și prevenirea absenteismului                  și

abandonului școlar

periodic

Învățători/diriginți

Procese verbale ședințe

 

 

ACTIVITATEA VI: Organizarea şi desfăşurarea în bune condiții și în acord cu reglementările legislative în vigoare a examenelor de corigenţă

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                      de

 

performanţă

Stabilirea comisiilor pentru examenul de corigenţă

S-au      numit      comisiile

pentru examenul de corigență  în  termenul stabilit și s-au predat deciziile de numire

Iunie 2017

Director

Decizii comisii de

corigență

Realizarea  programului  de  pregătire  suplimentară  a

elevilor corigenţi

Programul de pregătire s-a

derulat conform graficului

Sfârșitul lunii

august 2017

Director

Responsabili comisii metodice

Toți elevii au participat la

programul de pregătire

Susţinerea examenelor de corigenţă la clasele a VIII şi

II-VII în conformitate cu Regulamentul de organizare si funcționare a învăţământului preuniversitar

Examenul de corigență s-a

derulat fără probleme

18.08-

5.09.2017

Director

 

Participarea la examenul

de corigență a fost de

100%

 

ACTIVITATEA VII: Monitorizarea mişcării elevilor şi frecvenţei pe parcursul anului şcolar

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                      de

 

performanţă

Monitorizarea frecvenței și prezentarea lunară către ISJ

de informări privind frecvenţa elevilor la ore

Existența  unei  statistici  la

nivel de școală în ceea ce privește frecvența

permanent

Director

Secretar-șef

Raportarea zilnică și

transmiterea către ISJ

Monitorizarea  mişcării  elevilor  pe  parcursul  anului

Şcolar

Situație la zi în ceea ce

privește mișcarea elevilor

permanent

Director

Secretar-șef

Documente completate la

zi în ceea ce privește mișcarea elevilor

Completarea corectă a documentelor şcolare în ceea ce

priveşte frecvenţa

Completarea     corectă     a

absențelor  și  motivarea  în

termenul legal acestora

permanent

Director

Nu sunt greșeli de

completare

Analizarea  periodică  în  Consiliul  de  administraţie  a

şcolarizării şi frecvenţei

Scăderea numărului de

absențe în urma măsurilor luate la nivelul școlii

semestrial

Director

Înregistrarea unui număr

mai mic de absențe

 

 

            PROGRAMUL: Realizarea de activități educative pentru exersarea în școală a calității de cetățean european

ŢINTA STRATEGICĂ: Creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi educative care să contribuie la promovarea practicilor democratice, orientarea elevilor spre realizarea în viaţa publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean

 

 

 

 

ACTIVITATEA I: Întărirea rolului Consiliului Şcolar al Elevilor în viaţa şcolii

 

Obiectiv

Rezultate aşteptate

Termen

Responsabilităţi

Indicatori de performanţă

Reorganizarea  Consiliului  Şcolar  al  Elevilor:  alegeri

democratice pentru preşedinte, vicepreşedinte şi secretar, alegerea directorilor de departamente şi stabilirea graficului de activităţi

Implicarea activă a

Consiliului elevilor în viaţa şcolii, pe tot parcursul anului şcolar

Octombrie 2016

Director

Consilier educativ

Dosarul Consiliului Şcolar

al Elevilor

Implementarea   de   proiecte   la   nivelul   Consiliului

elevilor în vederea interiorizării sentimentului de apartenenţă la şcoală şi dezvoltării culturii organizaţionale la elevi

Îmbunătăţirea relaţiilor

dintre elevi în cadrul şcolii

semestrial

Director

Consilier educativ

Arhiva foto

Proiectele implementate

 

 

Creşterea vizibilităţii Consiliului Şcolar al Elevilor în

cadrul şcolii, prin promovarea activităţilor acestuia pe site-ul şcolii, la panourile special destinate, în cadrul şedinţelor Consiliului Profesoral, Consiliului de Administraţie şi Consiliului Reprezentativ al Părinţilor

Fluidizarea        cominicării

elevi-cadre didactice

semestrial

Consilier educativ

Responsabili

Consiliul elevilor

Articole publicate

Arhiva foto

 

 

ACTIVITATEA II: Crearea cadrului potrivit manifestării personalităţii elevilor şi interiorizării valorilor morale

 

Obiectiv

Rezultate aşteptate

Termen

Responsabilităţi

Indicatori de performanţă

Susţinerea  de  activităţi  de  consiliere  şi  orientare  în

conformitate cu programa pentru Consiliere şi orientare,cu scopul educării elevilor în spiritul valorilor morale autentice

Creşterea             interesului

elevilor        şi        cadrelor didactice pentru activităţile

de consiliere şi orientare

permanent

Director

Responsabil

comisie diriginți

Planificările diriginților

Fişele de asistenţe la orele de consiliere şi orientare

Creşterea  interesului  elevilor  pentru        activităţile

extracurriculare la nivelul şcolii: concursuri şcolare,   concursuri   artistice   şi   sportive, activităţi cultural-artistice şi sportive, excursii, vizite

Îmbunătăţirea

performanţelor  elevilor  la concursurile

extracurriculare

permanent

Consilier educativ

Creşterea numărului elevilor

care obţin premii la concursuri sau participă la

activităţi

Diplomele obţinute

Implicarea  elevilor  şcolii  în  acţiuni  de  voluntariat,

pentru  întreţinerea  şi     curăţarea  spaţiilor  verzi  ale şcolii, a  mobilierului din clasă, a terenului de sport

Menţinerea   curăţeniei   în

perimetrul        şcolii        şi păstrarea în condiţii bune a

mobilierului din clasă

lunar

Învățători/diriginți

Arhiva foto

Programele de activitate

Valorificarea  evenimentelor  istorice  şi  culturale,  a

evenimentelor din viaţa elevilor, pentru cultivarea respectului faţă de om, faţă de proprietatea publică şi privată , pentru respectarea şi protejarea frumuseților patriei şi a echilibrului ecologic, în spiritul dezvoltării durabile

Schimbarea           atitudinii

elevilor  faţă  de  ceilalţi  şi faţă de mediul înconjurător, prin  adoptarea  unei atitudini potrivite situaţiei date

Lunar

Învățători/diriginți

Consilier educativ

Arhiva foto

Programele de activitate Procese verbale Acorduri de participare Produsele activităţii

 

 

        PROGRAMUL: Managementul la nivelul clasei și al școlii

 

ŢINTA STRATEGICĂ: Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la

nevoile exprimate de beneficiari

 

 

 

ACTIVITATEA I: Îndeplinirea atribuţiilor manageriale la nivelul clasei şi al şcolii

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                      de

 

performanţă

Constituirea  comisiilor    şi  repartizarea  atributiilor  şi

sarcinilor pentru membrii colectivelor de lucru în vederea valorificării potenţialului individual prin consultare şi implicare

Activitatea    comisiilor    se

îmbunătăţeşte

Septembrie 2016

Director

Fişele postului

Aplicarea de către personalul şcolii a documentelor de

politică  educaţională  elaborate  extern  şi  intern,     a

regulamentelor  în  vigoare,  a  ordinelor,  notelor  şi

precizărilor  ISJ,  respectiv M.E.N.C.S.

Personalul     școlii     aplică

documentele de politică educaţională          elaborate

extern     şi     intern,          a

regulamentele în vigoare, ordinele,  notele  şi precizările ISJ, respectiv M.E.N.C.S.

permanent

Director

Personalul                 școlii

demonstrează                  în

activitatea desfășurată cunoașterea documentelor și se conformează acestora Documentele sunt puse la dispoziția personalului școlii prin afișare sau la biblioteca școlii

Reorganizarea  Consiliilor  claselor,  a  comitetelor  de

părinți    şi  a  programelor  de  activitate  cu  obiective specifice fiecărui colectiv

Eficientizarea       activității

Consiliilor      claselor,      a

comitetelor de părinți

Septembrie 2016

Responsabil comisia

diriginți

Director

Existenţa        la        mapa

învățătorilor/diriginților  şi afișarea în fiecare clasă a

componenței    CC    şi    a

programelor de activitate

Prelucrarea  legislației  şi  a  regulamentelor  școlare  în

vigoare, a metodologiilor de evaluare, de admitere în învățământul liceal  elevilor şi părinţilor acestora

Cunoașterea de către elevi,

părinți a legislaţiei şcolare

La începutul

anului școlar și când apar noutăți

Mai-iunie

2017

Diriginți

Cel puţin 90% dintre elevi

și părinții acestora  cunosc metodologiile de evaluare, de  admitere  în învățământul liceal

Completarea   bazelor   de   date   necesare   unei   bune

desfășurări a procesului educațional ( elevi cu părinți plecați în străinătate, elevi navetiști, elevi cu CES)

Se pune la dispoziția tuturor

cadrelor  didactice  baza  de date   cu   elevii   ai   căror

părinți    sunt    plecați    în

Octombrie

2016

Director

Secretar şef

Existenta bazei de date

 

 

 

străinătate,        cu        elevi

navetiști, cu CES

 

 

 

Valorificarea  cutumelor  şcolii  şi  promovarea  lor  în

comunitate, prin organizarea de activităţi, prezentarea rezultatelor în revista scolii, site- ul școlii și al orașului etc.

Vizibilitatea    școlii    și    a

rezultatelor ei la nivelul comunității și în afara acesteia

permanent

Echipa managerială

Articole din presa, materiale pe internet, site-

ul scolii, buletinul

informativ al şcolii

Monitorizarea    calității    activităţii        comisiilor    şi

colectivelor de lucru

Îmbunătățirea       activității

comisiilor și colectivelor de

lucru

semestrial

Director

Responsabili comisii metodice

Fiecare    responsabil    de

comisie       metodică       a

realizat       rapoarte       de monitorizare

Existența       fișelor       de

monitorizare

Procese    verbale    ședințe

CP și CA

Încurajarea și susținerea administrativă a inițiativelor

ce au ca scop creșterea calității educației și promovarea școlii în comunitate sau la nivel județean, național, internațional

Promovarea       școlii       în

comunitate prin inițiativele

de la nivelul ei

Când       este

cazul

Echipa managerială

Aprecieri    ale    activității

școlii materializate prin diplome, parteneriate, prezenţa  pozitivă  a  şcolii în mass-media, pe internet etc.

Evaluarea diriginților prin asistente la ore, realizarea de

ore demonstrative de dirigenție

Cadrele didactice realizează

proiectarea         demersului

didactic în conformitate cu

cerințele programei

semestrial

Director adjunct

Responsabili comisii metodice

2 lecții demonstrative

Toți  diriginții  asistați  la oră

 

ACTIVITATEA II: Monitorizarea corectitudinii întocmirii şi eliberării actelor de studii şi a documentelor şcolare

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                      de

 

performanţă

Verificarea   corectitudinii   completării   cataloagelor,

registrelor  matricole  şi  a altor  documente  şcolare  în conformitate cu Regulamentul privind actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar –

O.M. 3502/03.03.2005

Toate cataloagele, registrele

matricole şi alte documente

şcolare au fost verificate

31.08.2017

Director

Numărul    de    greșeli    a

scăzut față de anul anterior

 

ACTIVITATEA III: Desfăşurarea şedinţelor Consiliului de Administraţie şi Consiliului Profesoral

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                      de

 

performanţă

Respectarea legislaţiei pentru efectuarea şedinţelor de

Lucru

Toate         ședințele         se

desfășoară           respectând legislația și normativele în

vigoare

Lunar sau

extraordinar

Director

Procese verbale CP și CA

Stabilirea unei tematicii lunare realiste şi utile, pentru

discutarea în cadrul şedinţelor

Lunar

Director

Procese verbale CP și CA

Informarea prompta persoanelor implicate în realizarea

materialelor supuse dezbaterii

lunar

Director

 

 

 

Materialele dezbărute

Convocarea  în  timp  util,  cu  facilitarea  accesului  la

documentele supuse dezbaterii

Lunar

Secretar-șef

Nu se înregistrează

absente nemotivate

 

 

ACTIVITATEA IV: Completarea Raportului anual de evaluare internă de către CEAC

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                      de

 

performanţă

Finalizarea Raportului de evaluare internă pentru anul

2015-2016

Raportul de evaluare

internă este finalizat la timp

Octombrie

2016

Coordonator CEAC

Raportul finalizat

Propunerea  şi  discutarea  Planului  de  îmbunătăţire  a

calităţii pentru anul şcolar 2016-2017

Planul de îmbunătăţire a

calităţii pentru anul şcolar

2016-2017 este prezentat și aprobat în CA

Octombrie

2016

Coordonator CEAC

Planul de îmbunătățire

Monitorizarea activităţii CEAC

Colectarea datelor necesare

completării Raportului

Semestrial

Director

Fişele de monitorizare

Prezentarea  stadiului  de  competare  a  Raportului  de

evaluare internă a calităţii pentru anul 2016-2017

Completarea RAEI

August 2017

Coordonator CEAC

Toate cadrele didactice au

depus dosarele la CEAC

 

 

    PROGRAMUL: Dimensiunea europeană a școlii

 

ŢINTA STRATEGICĂ: Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de parteneriate la nivel local, naţional şi european

 

 

ACTIVITATEA I: Implicarea cadrelor didactice în programul Erasmus+

 

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                      de

 

performanţă

Participarea tuturor cadrelor didactice la şedinţele de

informare în legătură cu programul Erasmus+

Informarea       corectă      a

cadrelor       didactice       în legătură cu posibilităţile de

finanţare     a     proiectelor

europene

Ianuarie 2017

Director

Responsabil proiecte europene

Procesul verbal

Conceperea  de  proiecte  de  mobilitate  şi  parteneriate

strategice în cadrul programului Erasmus+, în vederea aplicării   la   termenele   stabilite   pentru   aprobarea finanţării

Cadrele       didactice       se

implică   în   realizarea   de proiecte europene

Ianuarie 2017

Director

Responsabil proiecte europene

 

Procese verbale şedinţe

Cel puţin o aplicaţie pentru proiecte de mobilitate şi cel puţin o aplicaţie pentru parteneriate strategice

 

 

ACTIVITATEA II: Dezvoltarea relaţiei cu comunitatea

 

 

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                      de

 

performanţă

Iniţierea de programe comunitare   şi unor activităţi extraşcolare diversificate în regim de parteneriat la iniţiativa partenerilor sociali/ autorităţilor si cu participarea cadrelor didactice şi a elevilor la derularea acestora

Realizarea    de    programe

comunitare   şi de activităţi extraşcolare    la    iniţiativa

partenerilor              sociali/

autorităţilor         şi         cu participarea tuturor cadrelor

didactice şi a elevilor

Ori   de   câte

ori este cazul

Director

Consilier educativ

Programul activităților

Arhiva foto

Organizarea zilelor școlii

Prezentarea       școlii       în

comunitate

Iunie

2017

Director

Consilier educativ

Articole în ziar.

 

 

 

 

 

 

Cartea de impresii

Arhiva foto

Armonizarea     ofertei     educaţionale     cu     cerinţele

comunităţii locale    ( se va ţine cont de resurse umane şi materiale, solicitările părinţilor şi elevilor, domeniile actuale de interes, probleme legate de apartenenţa la Comunitatea Europeană)

Oferta educațională reflectă

atât   așteptările beneficiarilor direcți, cât și ale comunității

Mai 2017

Consilier educativ

Oferta educațională

Arhiva foto

Prezentarea  rezultatelor  obţinute  de  elevii  şcolii  la

olimpiade, concursuri şcolare, concursuri sportive în  site-ul și pe blogul școlii.

Cunoașterea    școlii    și    a

rezultatelor ei la nivelul comunității și în afara acesteia

periodic

Director

Consilier educativ

Articole

Diplome obținute

Organizarea   de   activităţi   în   cadrul   comunității în vederea   păstrării şi îmbogăţirii elementelor valoroase din tradiţia şcolii şi promovarea lor în afara acesteia

Cunoașterea    școlii    și    a

rezultatelor ei la nivelul comunității și în afara acesteia

permanent

Director

Consilier educativ

Articole, informări

Procese verbale

Reactualizarea bazei de date referitoare la persoane şi

servicii de contact pentru sprijinirea activităţilor şcolii

Posibilitatea        consultării

bazei de date referitoare la

persoane şi servicii de contact  de  către  toate cadrele didactice din școală

Decembrie

2016

Secretar-șef

Baza de date

 

 

ACTIVITATEA III: Extinderea si eficientizarea parteneriatelor

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                      de

 

performanţă

Continuarea  parteneriatelor    educaţionale  cu instituţii sau şcoli din ţară sau străinătate

Activități      comune      cu

instituțiile partenere

permanent

Director

Consilier educativ

Contracte de parteneriat

Diplome

Activități comune

Continuarea proiectului interjudețean „Zilele sportului școlar”

Cunoașterea școlii la nivel

interjudețean

Implicarea      elevilor      în activități    sportive  și

Iunie 2017

Director

Consilier educativ

Numărul  participanților  a

crescut cu 10%

 

 

 

cultural-artistice

 

 

 

Colaborarea  cu  organele  de  poliție,  sanitare,  poliţie

comunitară, pompieri etc.

Acțiuni comune în vederea

creării     unei     stări     de siguranța       elevilor       în

perimetrul școlar și în afara

acestuia

permanent

Director

Contracte de parteneriat

Colaborarea   cu   O.N.G.   –   uri,   asociaţii,   fundaţii,

instituţii de cultură şi artă

Activități de colaborare cu

O.N.G.   –   uri,   asociaţii, fundaţii, instituţii de cultură

şi artă partenere

Când este

cazul

Director

Consilier educativ

Cel puțin 3 colaborări

 

 

 

 

 

Propunător ,

Prof. Crețan Ciprian Florentin                                               Aprobat de Consiliul de Administratie………………