Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru. – Nicolae Iorga
"Educatia este cea mai puternica arma pe care o poti folosi pentru a schimba lumea" - Nelson Mandela
"Educatia este tot ce ramane dupa ce ai invatat in scoala" - Albert Einstein
"Nu invatam pentru scoala, ci pentru viata" - Seneca
"Educatia este miscarea din intuneric spre lumina" - Allan Bloom

Scurt Istoric

dj Primele forme de organizare a învăţământului la Putna sunt legate de acţiuni ale Bisericii Ortodoxe Române, centru de iradiere a culturii sub diferitele ei forme de manifestare, ca o necesitate, în primul rând, pentru asigurarea instrucţiei în vederea folosirii textelor sfinte şi, în al doilea rând, pentru transmiterea mesajelor şi valorilor culturale şi estetice.

Telephone: +40230 414 153

e-mail: sg_stefan_cel_mare_putna@isj.sv.edu.ro

Get Adobe Flash player

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ 
AN ŞCOLAR 2016-2017

 

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Regulamentul intern al Școlii Gimnaziale ”Ștefan cel Mare” a fost elaborat de către un colectiv de lucru, coordonat de directorul școlii.
(1) Proiectul regulamentului intern al unităţilor de învăţământ preuniversitar se supune, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţiei părinţilor, în consiliul şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi administrativ/nedidactic. Organismele menţionate au avut dreptul de a formula amendamente la proiect, iar în urma dezbaterilor emit avize consultative, prin vot deschis, cu majoritate simplă. Proiectul se supune, spre aprobare, comisiei paritare de la nivelul unității de învăţământ.
(2) Regulamentul intern, precum şi modificările ulterioare ale acestuia, se aprobă prin hotărâre de către consiliul de administraţie. (3) După aprobare, regulamentul intern al unităţilor de învăţământ preuniversitar se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ preuniversitar. Pentru aducerea la cunoştinţa personalului unităţii de învăţământ, a părinţilor şi a elevilor, regulamentul intern se afişează la avizierul unităţii de învăţământ preuniversitar. Profesorii pentru învăţământul primar/profesorii diriginţi vor prezenta elevilor şi părinţilor, în şedinţe cu elevii şi părinţii, regulamentul intern al respectivei unităţi de învăţământ preuniversitar. Personalul unităţii de învăţământ, părinţii şi elevii îşi vor asuma prin semnătură faptul că au fost informaţi referitor la prevederile regulamentului intern.

(4) Respectarea regulamentului intern al Școlii Gimnaziale ”Ștefan cel Mare”  este obligatorie pentru întregul personal, pentru toţi elevii şcolii şi părinţii acestora, precum şi pentru alte categorii de persoane care, direct sau indirect, intră sub incidenţa normelor pe care acesta le conţine. Nerespectarea regulamentului intern constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale.

(5) Regulamentul intern al unităţilor de învăţământ preuniversitar poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 30 de zile de la începutul fiecărui an şcolar.
Art. 2. Regulamentul de ordine interioară reglementează: programul cursurilor zilnice, programul serviciului pe şcoală, modul de organizare şi funcţionare al spaţiului interior şi al căilor de acces, organizarea şi funcţionarea comisiilor pe probleme, organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare, comportamentul şi ţinuta elevilor şi întregului personal al şcolii, comportamentul nediscriminatoriu.

Art. 3. Unităţile de învăţământ preuniversitar se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a elevilor, a personalului didactic şi administrativ/nedidactic.1)Unităţile de învăţământ preuniversitar se organizează şi funcţionează pe baza principiilor stabilite în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 2) Organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar se realizează în baza principiului echității, conform căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare și a principiului incluziunii sociale, asigurând egalitatea de șanse pentru toți beneficiarii educației.

(3) Unitățile de învățământ preuniversitar vor asigura respectarea principiului garantării identității culturale a tuturor cetățenilor români și a dialogului intercultural.

(4) Organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar se realizează în conformitate cu principiul calității, în bază căruia activitățile de educație se realizează prin raportare la standardele de referință aprobate și la bune practici recunoscute la nivel național și internațional.

Art. 4. Regulamentul intern al Școlii Gimnaziale ”Ștefan cel Mare” este elaborat în temeiul prezentului regulament, al Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar şi al legilor care reglementează drepturile şi obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei şi ale personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar.

CAPITOLUL II

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE AL ŞCOLII

Art. 5. Programul cursurilor zilnice pentru elevi se desfăşoară :
-8.00-14.00-Școala Gimnazială  ”Ștefan cel Mare”
-8.00-12.00-Şcoala Gimnazială  Gura Putnei – înv. primar
-12.00-18.00 – Școala Gimnazială Gura Putnei – înv. gimnazial

Acest program poate suferi modificări, cu aprobarea ISJ Suceava, în timpul anotimpului rece.

Art. 6. Programul directorului se desfăşoară între orele 8.00-16.00.

Art. 7. Programul cadrelor didactice se desfăşoară în intervalul 8.00 – 18.00 în funcţie de orar şi excepţional mai târziu, în cazul unor activităţi extraşcolare, şedinţe cu părinţii şi consilii profesorale.

Art. 8. Programul compartimentului secretariat se desfăşoară în intervalul 8.00– 16.00, la Şcoala Gimnazială ”Ștefan cel Mare”cu posibilităţi de modificare în funcţie de nevoile şcolii sau ale părinţilor.

Art. 9. Programul compartimentului nedidactic se desfăşoară în intervalul 6.00 – 20.00, cu posibilitatea modificării în funcţie de nevoile şcolii şi locaţie.

Art. 10. Programul Bibliotecii şcolii se desfăşoară în intervalul 08.00 – 18.00 .

Art. 11. Programul cabinetului de consiliere elevi se desfăşoară în intervalul 12.00 – 16.00 pe fiecare școală în parte.

 

CAPITOLUL III

SECURITATEA INSTITUŢIEI  ŞI SERVICIUL PE ŞCOALĂ


Art. 12. Securitatea şcolii este asigurată pe următoarele căi:
-de către elevii de serviciu pe şcoală împreună cu profesorii de serviciu.
-de către personalul administrativ de întreţinere în intervalul 6.00 – 20.00;
-prin intermediul serviciului de supraveghere video.

Art. 13. Accesul în şcoală al elevilor, întregului personal al şcolii, părinţilor şi al altor persoane, se face prin două intrări, intrarea elevilor fiind aflată sub supravegherea elevilor de serviciu şi profesorilor de serviciu.

Art. 14. Elevii, părinţii şi alte persoane care intră în şcoală dupa ora 8.00 sunt consemnate în caietul elevului de serviciu, pe baza carnetului de elev, buletinului sau legitimaţiei.

Art. 15. Serviciul pe scoala are caracter obligatoriu pentru toate cadrele didactice şi pentru elevii claselor VII – VIII care sunt desemnaţi de către diriginţi să îndeplinească această responsabilitate ;

Art. 16. Serviciul pe şcoală al elevilor va fi asigurat zilnic de câte doi elevi  de gimnaziu la fiecare şcoală care deţine asemenea clase.

Art. 17. Supravegherea elevilor la intrarea şi ieşirea din şcoală va fi asigurată de către profesorul de serviciu/învăţătorul de serviciu de la parter, conform graficului de serviciu stabilit zilnic pe şcoală;

Art. 18. Supravegherea elevilor în timpul pauzelor este asigurată de către profesorii de serviciu de pe fiecare palier, conform graficului profesorilor de serviciu pe şcoală;

Art. 19. Securitatea zilnică a cataloagelor va fi asigurată prin colaborarea secretariatului şcolii cu profesorii coordonatori, cadrele didactice de serviciu şi personalul administrativ.

 1. a) Predarea cataloagelor se va face de către secretarul Şcolii profesorului de serviciu/învăţătorului de serviciu.
  b) Preluarea cataloagelor la sfârsitul cursurilor (ora 14.00) se va face de catre secretarul Şcolii de la profesorul de serviciu.
  c) În cazul sedintelor cu parintii, învatatorul sau dirigintele preia şi predă cheia de la secretariat pe baza de proces-verbal, asumându-şi responsabilitatea pentru securitatea tuturor cataloagelor pe parcursul activitatii.

Art. 20. Supravegherea circulatiei elevilor pe casa scărilor va fi asigurată de profesorii de serviciu conform graficului profesorilor de serviciu pe scoala;

Art. 21. Atribuțiile elevilor de serviciu pe școală sunt cuprinse în Anexa nr. 1 a prezentului regulament;

Art. 22. Alte atributii ale profesorului/învatatorului de serviciu sunt detaliate în Anexa nr. 2 a prezentului regulament;

Art. 23. Sancțiunile aplicate cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic implicat în asigurarea securității şcolii, care nu efectueaza sau nu respecta atributiile privind serviciul pe şcoală, prevazute în anexe, sunt:
-Atenționare verbală;
-Atentionare scrisă;
-Punerea în discutie în cadrul Comisiei de Disciplină ;
-Diminuarea calificativului anual.

Art. 24. Sanctiunile aplicate elevilor care nu efectueaza sau nu îndeplinesc atributiile privind serviciul pe şcoală sunt:
-observaţie individuală;
-mustrare scrisă;
-mutarea disciplinară.

CAPITOLUL IV

COMPORTAMENTUL ŞI VESTIMENTATIA ELEVILOR

Art. 25. Elevii sunt obligati să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă în spaţiul şcolii.
Art. 26. La intrarea şi ieşirea din şcoală, elevii trebuie să respecte următoarele reguli:
a) să evite aglomerarea la intrarea sau ieşirea pe intrarea elevilor.
b) să folosească căile de acces marcate de indicatoare şi prevăzute în Regulamentul de Ordine Interioară;
c) să se deplaseze în ordine şi fără să alerge;
d) să acorde prioritate colegilor din clasele mai mici;
e) să acorde prioritate cadrelor didactice şi tuturor persoanelor mai în vârsta;
f) sa nu blocheze usile şi căile de acces ;
g) sa nu se împinga sau să-şi pună piedici;
Art. 27. În incinta şcolii elevii trebuie să respecte următoarele reguli:
-Să păstreze curăţenia pe holuri, în clase, scări şi alte spatii ale şcolii;
-Să se deplaseze în ordine şi fără să alerge pe holuri şi pe casa scărilor;
-Să nu se împingă sau să-şi pună piedici în clase, pe holuri şi în alte spaţii ale şcolii;
-Să respecte regulamentul specific laboratoarelor şi sălii de sport;
-Să acorde prioritate colegilor mai mici în spaţiul uşilor interioare, pe scări şi pe holuri ;
-Să acorde prioritate cadrelor didactice în spaţiul uşilor interioare, pe scări şi pe holuri ;
-Să nu foloseasca balustradele de pe casa scarilor drept tobogan ;
-Să nu alerge prin clase ;
-Să nu se urce pe bănci ;
-Să nu se urce pe pervazul ferestrei sau să se aplece în afară ;
-Să nu umble la instalaţia electrică ;
-Să manifeste respect faţă de cadrele didactice şi faţă de întregul personal al şcolii ;
-Să manifeste respect faţă de parintiţ şi alte persoane care au acces în spaţiul şcolii ;
-Să manifeste respect fata de ceilalţi colegi;
-Să nu manifeste atitudini şi gesturi necuviincioase precum: înjurii, scuipat, semne obscene, cuvinte jignitoare, etc.
-Să nu manifeste atitudini violente şi comportament agresiv ;
-Să nu deterioreze bunurile şcolii ;
-Să foloseasca în mod civilizat toaletele ;
-Băieţii să nu intre în toaleta fetelor, iar fetele sa nu intre în toaleta băieţilor;
-Să nu folosească telefoanele mobile  în timpul orelor;

Art. 28. În privinta introducerii de către elevi a anumitor obiecte în şcoală, prezentul regulament precizează:
-Este interzisă introducerea băuturilor alcoolice în şcoală;
-Este interzisă introducerea ţigărilor, chibritelor şi brichetelor în şcoală;
-Este interzis fumatul în şcoală;
-Este interzisă introducerea cuţitelor şi altor obiecte contondente ;
-Este interzisă introducerea în şcoala a materialelor pornografice;
-Este interzisă introducerea în şcoală a miniplayer-elor şi căştilor pentru ascultat muzica;
-Se interzice introducerea în şcoală a medicamentelor şi altor substanţe, decât cele pentru uz personal şi prescrise de medic;
-Se interzice introducerea în şcoală a telefoanelor mobile cu camera video sau camera foto;
-Este interzisă introducerea în şcoală a materialelor de propagandă politică;
-Se interzice introducerea în şcoală a animalelor de orice fel, în alte scopuri decât cele didactice;
-Este interzisă reclama şi comercializarea în şcoală a oricaror produse, fiind exceptate cele de uz didactic;
-Se interzice introducerea şi folosirea în şcoală a spray-urilor paralizante sau cu alte efecte;
-Este interzisă introducerea în şcoală a unor sume mari de bani şi obiecte de valoare ;
-Este interzisă introducerea în şcoală a obiectelor şi substanţelor inflamabile, a petardelor, pocnitorilor şi altor obiecte pirotehnice;

Art. 29. Elevii sunt obligaţi să poarte la şcoală o ţinută decentă(clasele V-VIII), sau uniformă(clasele I-IV).

Art.30. Se interzice elevilor purtarea unei ţinute indecente la şcoală, precum : pantaloni decupaţi, pantaloni scurţi, rochii şi fuste scurte, bluze scurte, decoltate sau decupate, tricouri sau maiouri indecente, haine cu inscripţii ori înscrisuri de orice fel;

Art. 31. Se interzice elevilor purtarea părului excesiv de lung pentru băieţi, a părului vopsit ori modelat anormal (gel, ţepi, etc.);

Art. 32. Este interzisă purtarea cerceilor de către băieţi ori a cerceilor excesiv de mari de către fete;

Art. 33. Se interzice purtarea la şcoală a podoabelor scumpe sau excesiv de mari, precum: lanţuri, mărgele, brăţări metalice, inele;

Art. 34. Se interzice purtarea de către elevi a tatuajelor de orice fel.

Art. 35. Nerespectarea regulilor privind comportamentul elevilor în şcoală, cât şi a celor legate de vestimentaţie, atrage după sine următoarele sancţiuni, prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar, aplicate în funcţie de gravitatea faptei şi de numărul abaterilor:
-Observaţia individuală aplicată de diriginte, învăţător sau profesor;
-Mustrare scrisa înmânată parintilor/tutorilor legali, personal, sub semnatura, însotita de scăderea notei la purtare;

-Retragerea temporară sau definitiva a bursei sociale sau de merit;
-Mutarea disciplinară la o clasă paralelă în aceeași unitate de învățământ.

 

Art. 36. (1)Deteriorarea bunurilor şcolii de către elevi atrage după sine obligativitatea reparării bunurilor distruse sau înlocuirea imediată a acestora, sau după caz, suportarea tuturor cheltuielilor pentru înlocuirea bunurilor deteriorate (contravaloare bunuri, transport, manoperă etc.).

(2) În cazul că vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase.
(3) Pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor primite gratuit, elevii înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou sau achita contravaloarea acestuia.
(4) În cazul spargerii sau deteriorarii geamurilor termopan, elevii sunt obligaţi să repare sau să înlocuiască în aceeaşi zi sticla, sau după caz, să suporte toate cheltuielile privind contravaloarea bunului deteriorat sau stricat, transportul şi manopera.


CAPITOLUL V

PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

 1. 1. Cadrele didactice

Art. 37. Toate cadrele didactice trebuie să fie prezente la şcoală cu 15 min. înainte de începutul programului, conform orarului zilnic.
Art. 38. Profesorul sau învăţătorul de serviciu în schimbul de dimineaţă trebuie să se prezinte la şcoală la ora 7.30.
Art. 39. Profesorul sau învăţătorul de serviciu pe şcoală este obligat să ducă la îndeplinire atributiile prezentate.
Art. 40. Cadrele didactice trebuie să respecte programul de lucru stabilit prin orarul şcolii, astfel încât intrarea şi ieşirea de la ore să se facă imediat dupa ce s-a sunat, utilizându-se integral şi eficient cele 45 – 50 minute ale lecţiei
Art. 41. Cadrele didactice sunt obligate sa nu absenteze nemotivat nici să părăsească orele de curs fără aprobarea conducerii şcolii şi să anunţe urgent conducerea şcolii în cazul aparitiei unor situaţii neprevăzute care impun absenţa de la şcoală.
Art. 42. Cadrele didactice trebuie să aibă o ţinută şi o comportare ireproşabila în relaţiile cu colegii, întreg personalul şcolii, elevii şi părinţii acestora.

Art. 43. Le este interzis cadrelor didactice sa aplice pedepse corporale elevilor ori să agreseze verbal sau fizic elevii sau alte persoane din şcoală.

Art. 44. Cadrele didactice sunt obligate să consemneze zilnic în condica de prezenţă tema lecţiilor conform planificării şi orarului.

Art. 45. Participarea la şedintele consiliului profesoral este obligatorie pentru toate cadrele didactice, absenţa nemotivată de la mai mult de două şedinţe ale consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea calificativului anual la Bine.

Art. 46. Participarea membrilor consiliului de administraţie la şedinţele acestuia este obligatorie. Absenţa nemotivată de la mai mult de doua şedinţe ale consiliului de administratie se sancţionează cu excluderea din consiliu şi imposibilitatea de a mai fi ales în acest consiliu timp de 5 ani.

Art. 47. Cadrele didactice sunt obligate sa participe la toate activităţile extraşcolare la care sunt solicitate de către conducerea şcolii, absenţa nemotivată de la o singură activitate atrage după sine sancţionarea.

Art.48 . Cadrele didactice au responsabilitatea morală şi profesionala de a participa la  cursurile de formare initiate de conducerea şcolii, Inspectoratul Şcolar, Casa Corpului Didactic Suceava.

Art. 49. Cadrele didactice pot solicita maxim 3 zile de învoire pe an în interes personal, cu condiţia să asigure suplinirea orelor de către o persoană calificată şi să depuna cererea la secretariat cu cel putin o zi înainte. Învoirile din perioada de vacanţă vor fi scăzute din drepturile de concediu.

Art. 50. Cadrele didactice au obligaţia de a supraveghea ieşirea ordonată a elevilor după ultima oră de curs, aşteptând până la plecarea ultimului elev din clasă.
Art. 51. Le este interzis cadrelor didactice de a folosi telefonul mobil în timpul orelor de curs sau de a iesi pe hol pentru convorbiri telefonice.
Art. 52. Întreg personalul didactic de predare este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor care privesc strict instituţia, nefăcând publice acele informatii care aduc atingere imaginii instituţiei.

Art. 53. Cadrele didactice cu rezultate deosebite în activitatea didactică şi educativă extraşcolară pot fi recompensate prin acordarea diplomei de excelenţă, instituită de conducerea şcolii pe baza următoarelor criterii:
-Aplicarea frecventa a metodelor moderne (active şi interactive) la lecţii;
-Progrese remarcabile înregistrate de elevi la testele organizate de şcoală;
-Implicarea în proiecte europene;
-Rezultate deosebite obţinute de elevi la Evaluarea Naţională;
-Rezultate deosebite obtinute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare;
-Rezultate deosebite obţinute de elevi la concursuri şi activităti extraşcolare;
-Gradul de implicare în activităţi organizate pentru promovarea imaginii şcolii.

Art. 54. Toate cadrele didactice au obligaţia de a prezenta la începutul anului şcolar, cel târziu după prima saptamână de şcoală, carnetul de sănătate vizat la zi.

Art. 55. Detalierea atribuţiilor, sarcinilor, competentelor şi responsabilităţilor cadrelor didactice se realizeaza în fisa postului.

Art. 56. Cadrele didactice care încalcă prevederile prezentului regulament, cât şi prevederile Regulamentului de organizare şi functionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pot primi următoarele sanctiuni :
-Atenţionare verbală individuală;
-Observaţie scrisă;
-Punerea în discuţie în cadrul Comisiei de disciplină;
-Avertisment însotit de diminuarea calificativului;
-Diminuarea salariului de baza, cumulat, când este cazul, cu indemnizatia de conducere, de îndrumare şi de control, cu pâna la 15% pe o perioada de 1-6 luni;
-Suspendarea, pe o perioada de pâna la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii didactice superioare, sau pentru obtinerea gradelor didactice, ori a unei functii de conducere, de îndrumare şi control;
-Destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învatamânt;
-Desfacerea disciplinara a contractului de munca.

 1. 2. Personal didactic auxiliar

Art. 57. Personalul didactic auxiliar este obligat sa respecte programul şcolii specific fiecarui compartiment.

Art. 58. Atributiile, sarcinile, competentele şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar sunt cuprinse în fişa postului.

Art. 59. Personalul didactic auxiliar este obligat să participe la acele ședinte de consiliu profesoral la care se discută probleme legate de compartimentele în care își desfășoară activitatea.

Art. 60. Personalul didactic auxiliar trebuie să aibă o ţinută şi o comportare ireprosabila în relațiile cu cadrele didactice, elevii, parintii, personalul nedidactic al şcolii, precum şi cu orice persoană din afara instituţiei.

Art. 61. Personalul didactic auxiliar are obligaţia de a răspunde la toate solicitările venite din partea conducerii şcolii, considerate de interes major pentru instituţie.

Art. 62. Întregul personal didactic auxiliar are obligaţia să participe la cursurile de formare, iniţiate de conducerea şcolii, Inspectoratul Şcolar sau Casa Corpului Didactic, în conformitate cu specializarea şi compartimentul în care activează.
Art. 63. Întreg personalul didactic auxiliar este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi informatiilor care privesc strict instituţia, nefăcând publice acele informaţii care aduc atingere imaginii institutiei.
Art. 64. Personalul didactic auxiliar are obligatia de a semna zilnic condică, consemnând cu exactitate activitatile desfăşurate în ziua respectivă.
Art. 65. Întreg personalul didactic auxiliar are obligaţia de a prezenta la începutul anului şcolar carnetul de sănătate vizat la zi.
Art. 66. Nerespectarea prevederilor actualului regulament, sau a prevederilor din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unitaţilor de învăţământ preuniversitar, cât şi a sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului, duce automat la aplicarea următoarelor sancţiuni, în functie de gravitatea şi numărul abaterilor:
-Observatie individuala verbală;
-Observatie scrisă;
-Avertisment;
-Diminuarea salariului de baza
-Desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

V.3. Personal nedidactic

Art. 67. Personalul nedidactic este obligat să respecte programul zilnic stabilit de Conducerea Scolii împreună cu şeful compartimentului administrativ.
Art. 68. Personalul nedidactic are obligatia de a asigura securitatea şcolilor în urmatoarele intervale de timp: 6.00 – 7.30 şi 14.00 – 20.00.

Art. 69. Personalul nedidactic asigură igienizarea şi întreţinerea şcolii la nivelul sectoarelor repartizate de directorul şcolii şi în conformitate cu fişa postului.

Art. 70. Atribuţiile, sarcinile, competentele şi responsabilităţile personalului nedidactic sunt cuprinse în fisa postului.

Art. 71. Personalul nedidactic are obligaţia să răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii şcolii, considerate de interes major pentru instituţie.
Art. 72. Personalul nedidactic este obligat să aiba un comportament civilizat faţă de cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, elevi, parinti şi faţă de orice persoană care intră în şcoală.
Art. 73. Se interzice personalului nedidactic să utilizeze baza materială a şcolii în alte scopuri decât cele legate de interesele institutiei.
Art. 74. Întreg personalul nedidactic al şcolii este obligat să prezinte la începutul anului şcolar carnetul de sănătate vizat la zi.
Art. 75. Nerespectarea prevederilor actualului regulament cât şi a prevederilor din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unitaţilor de învatamânt preuniversitar, cu referire la personalul nedidactic, atrage dupa sine următoarele sancţiuni, aplicate în conformitate cu Codul Muncii şi în funcţie de gravitatea şi numărul abaterilor:
-Observaţie individuală verbală;
-Avertisment scris;
-Suspendarea contractului individual de munca pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;
-Reducerea salariului de baza pe o durată 1-3 luni cu 5-10 %;
-Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.


CAPITOLUL VI

COMISIILE METODICE

Art. 76. Comisiile metodice se constituie în conformitate cu art. 35 din Regulamentul de organizare şi functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar.
Art. 77. Atribuţiile comisiilor metodice şi ale responsabililor de comisii metodice sunt prevazute în art. 36 din Regulamentul de organizare şi functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar.

Art. 78. Alegerea şi numirea responsabililor de comisii metodice se face prin metoda candidaturii la începutul fiecarui an şcolar. În cazul lipsei candidaturilor la unele comisii, directorul şcolii numeşte responsabilii de comisii în urma consultarilor cu membrii acelor comisii.
Art. 79. În baza Regulamentului de organizare şi functionare a unităţilor de învatamânt preuniversitar, în anul şcolar 2016-2017, în Şcoala Gimnazială ”Ștefan cel Mare”funcţionează următoarele comisii metodice:

 

 

Comisii cu caracter permanent /Comisii cu caracter ocazional

 • Comisia pentru curriculum
 • Comisia pentru programe de susţinere educaţională
  • Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii
 • Comisia de inventariere
  • Comisia pentru prevenirea şi reducerea violenţei în mediul şcolar
 • Comisia de recepţie bunuri
  • Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului şi a abandonului școlar
 • Comisia de casare, de clasare şi valorificare a materialelor rezultate
  • Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă
 • Comisiile pentru organizarea examenelor
  • Comitetul de securitate şi sănătate în muncă
 • Comisia pentru verificarea documentelor şcolare şi a actelor de studii
  • Comisia pentru situaţii de urgenţă
 • Comisia pentru cercetare disciplinară prealabilă
  • Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe şcoală
 • Comisia pentru recensământul populaţiei şcolare
  • Comisia pentru mentorat
  • Comisia de gestionare BDNE
  • Comisia consiliere, orientare şi activităţi extraşcolare
  • Comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare
  • Comisia pentru salarizare
  • Comisia internă de evaluare continuă (pentru învățământul special și special integrat)
  • Comisia pentru programe şi proiecte educative
  • Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării și promovarea interculturalității
  • Comisia pentru control managerial intern


Art. 80. Activităţile comisiilor metodice se desfăşoară pe baza programului de activităţi propus de responsabilul fiecărei comisii şi aprobat de catre directorul şcolii, întrunirea comisiilor se face cel putin o dată pe lună, iar prezenta este obligatorie.

Art. 81. Responsabilii comisiilor metodice din anul precedent, au obligaţia ca în prima saptamână din luna septembrie a noului an şcolar să întocmeasca raportul privind activitatea comisiei respective pentru întreg anul şcolar trecut şi să o predea conducerii şcolii.
Art. 82. Responsabilii comisiilor metodice din anul precedent, au obligaţia ca în a doua saptamână din luna septembrie a noului an şcolar să pregatească toate documentele şi materialele de la dosarul comisiei din anul precedent şi să le predea secretarului şef în vederea arhivării acestora.

Art. 83. Absenta nemotivată de la două activităţi ale comisiei pe parcursul unui an şcolar, se sanctioneaza cu diminuarea calificativului anual.

CAPITOLUL VII

TRANSPORTUL ELEVILOR CU MICROBUZUL ŞCOLAR


Art. 84. Este obligatorie asigurarea prezenţei unui cadru didactic pe întreaga durată a deplasării indiferent de vârsta elevilor, în scopul supravegherii acestora şi asigurării condiţiilor de securitate pe traseele deservite pentru unitatea noastră.

Art. 85. Profesorul însoţitor va instrui preşcolarii şi elevii ori de câte ori este cazul în legătură cu securitatea transportului. Traseul cu staţiile de îmbarcare şi debarcare ale elevilor a fost aprobat în şedinţa Consiliului Profesoral. Staţiile de îmbarcare – debarcare precum şi orele de îmbarcare – debarcare vor fi trecute obligatoriu în foaia de parcurs a conducătorului auto ( dus şi întors);
Pentru orice incident petrecut în timpul îmbarcării-debarcării elevilor , în alte locuri decât cele stabilite, va fi răspunzător direct conducătorul auto sau persoana care decide acest lucru;
Numărul de preşcolari/elevi transportaţi într-o cursă nu poate depăşi numărul locurilor disponibile din microbuzul şcolar;

Art. 86. Se interzice cu desăvârşire transportul simultan al preşcolarilor/elevilor şi al altor persoane care nu sunt angajaţi ai şcolii, în acest caz profesorul însoţitor trebuie să atragă atenţia şoferului că încălcarea acestei prevederi poate duce la sancţiune;
Capitolul VIII
Dispoziţii finale și tranzitorii

Art. 87. Prezentul regulament va fi completat cu diverse norme şi reglementări după aprobarea lor prealabilă în Consiliul de Administraţie al unităţii.
Art. 88. (1) Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării evaluărilor naţionale. (2) Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar are obligaţia de a aduce la cunoştinţa personalului, elevilor, părinţilor/tutorilor legal instituți ai acestora şi partenerilor educaţionali prevederile alin.(1).
Art. 89. În unităţile de învăţământ preuniversitar, fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
Art. 90. În unităţile de învăţământ preuniversitar se asigura dreptul fundamental la învățătură și este interzisă orice formă de discriminare a elevilor și a cadrelor didactice, a personalului nedidactic și auxiliar, în conformitatea cu Legea nr. 324/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.

Director,

prof. Crețan Ciprian Florentin

8 septembrie 2016