Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru. – Nicolae Iorga
"Educatia este cea mai puternica arma pe care o poti folosi pentru a schimba lumea" - Nelson Mandela
"Educatia este tot ce ramane dupa ce ai invatat in scoala" - Albert Einstein
"Nu invatam pentru scoala, ci pentru viata" - Seneca
"Educatia este miscarea din intuneric spre lumina" - Allan Bloom

Scurt Istoric

dj Primele forme de organizare a învăţământului la Putna sunt legate de acţiuni ale Bisericii Ortodoxe Române, centru de iradiere a culturii sub diferitele ei forme de manifestare, ca o necesitate, în primul rând, pentru asigurarea instrucţiei în vederea folosirii textelor sfinte şi, în al doilea rând, pentru transmiterea mesajelor şi valorilor culturale şi estetice.

Telephone: +40230 414 153

e-mail: sg_stefan_cel_mare_putna@isj.sv.edu.ro

Get Adobe Flash player

prima pagina

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ȘTEFAN CEL MARE’’ PUTNA

Varianta 3

CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

A FUNCȚIEI DE SECRETAR

 1. Enumerați documentele școlare existente într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat.                           10 p
 2. Precizați care sunt gradele didactice ale personalului didactic din învățământul preuniversitar.      5 p
 3. Modul de completare al actelor de studii.      16 p
 4. Cazuri de eliberare ale duplicatelor actelor de studii.      10 p
 5. Care sunt bursele de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat, cursuri cu frecvență?       8 p
 6. Enumerați 5 operațiuni ce se pot efectua în statul de plată.      10 p
 7. Precizați tranșele de vechime în muncă și cuantumul lor.       6 p
 8. Condițiile de pensionare ale unui salariat pentru limită de vârstă.      10 p
 9. Care sunt condițiile în care personalul didactic titular poate beneficia de concediu fără plată cu rezervarea postului?                          5 p
 10. Precizați cazurile în care un elev este declarat repetent.      10 p

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii

               Se acordă 10 puncte din oficiu

            Timp de lucru: 2 ore           

 

BAREM

 1. Documentele școlare existente într-o unitate de învățământ preuniversitar sunt:    10 p
 2. registrul matricol;
 3. catalogul clasei;
 4. cataloagele pentru examenele de finalizare a studiilor;
 5. cataloagele pentru examenele de corigenţe şi diferenţe;
 6. portofoliul educaţional al elevului;
 7. suplimentul descriptiv;
 8. foaia matricolă;
 9. adeverinţa de studii/adeverinţa de absolvire;
 10. adeverinţa care atestă promovarea nivelului de învăţământ/examenului;
 11. registrul unic de evidenţă a formularelor actelor de studii.

Oricare document școlar de mai sus, scris corect, va fi punctat cu 1 p.

 1. Gradele didactice ale personalului didactic din învățământul preuniversitar sunt: 5p
 2. fără pregătire
 3. debutant
 4. definitiv
 5. gradul II
 6. gradul I

     Oricare grad didactic de mai sus, scris corect, va fi punctat cu 1 p.

 1. Actele de studii se întocmesc numai în limba română, folosindu-se alfabetul latin, cu aplicarea semnelor diacritice. Completarea actelor de studii se poate face prin scriere la calculator, prin dactilografiere sau de mână, cu tuş sau cerneală neagră, fără spaţii libere.3 p

        Toate rubricile rămase libere se barează. Este interzis să se facă ştersături, răzuiri, acoperire cu pastă corectoare, plastifieri, prescurtări şi/sau adăugări în actele de studii.     2p

Datele necesare pentru completarea actelor de studii se transcriu din registrele matricole şi din cataloagele examenelor de absolvire/finalizare a studiilor.              1 p

În actele de studii, numele titularului, precum şi toate prenumele se înscriu fără prescurtări, cu litere mari, de tipar, utilizând diacriticele. Se înscriu cu majuscule toate iniţialele prenumelui tatălui, doar prima literă din prenume. Iniţialele prenumelui mamei se înscriu în cazul în care tatăl este necunoscut.                                                              3 p

Datele privind locul naşterii, precum şi celelalte menţiuni se înscriu cu litere mari, de

tipar.                                                                                                                            1 p

Mediile obţinute la examenul de finalizare a studiilor se înscriu cu cifre arabe, iar

explicitarea acestora se înscrie după modelul: 7,89 (şapte 89%).                               2 p

Menţiunile despre an şi zi se înscriu cu cifre arabe, iar luna se completează cu litere

mari de tipar.                                                                                                     1 p

        Actele de studii, cu excepţia celor pe ale căror formulare nu se indică aceasta, poartă în mod obligatoriu, în spaţiul rezervat, fotografia titularului, color, format 3 x 4 cm, fotografie care se aplică prin lipire/capsare. Pe fotografie se aplică timbrul sec.      3 p

 1. Duplicatele actelor de studii se eliberează în următoarele cazuri: 10 p
 2. completarea greşită din vina unităţii de învăţământ emitente a actului de studii original sau în cazul prezentării actului de studii original deteriorat astfel încât nu mai poate produce efectele pentru care a fost emis 5 p
 3. pierderea, distrugerea sau furtul actului de studii original. 5 p
 1. Bursele de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat, cursuri cu frecvență sunt: 8 p
  1. burse de performanță 2 p
  2. burse de merit 2 p
  3. burse de studiu 2 p
  4. burse de ajutor social 2 p
 1. Operațiunile ce se pot efectua în statul de plată sunt: 10 p            
  1. pontaj lunar
  2. concediu medical salariat
  3. concediu de odihnă
  4. concediu fără plată
  5. zile absență
  6. rețineri și debite salariat
  7. alte drepturi salariale ( hotărâri judecătorești, plată examene naționale)
  8. ore de noapte ( unde este cazul).

Oricare operațiune, scrisă corect, va fi punctată cu 2 p.

 1. Tranșele de vechime în muncă și cuantumul lor sunt: 6 p
  1. 0 - 3 ani            0 %
  2. 3 - 5 ani 5 % 
  3. 5 - 10 ani 10 %
  4. 10 - 15 ani 15 %
  5. 15 – 20 ani 20 %
  6. peste 20 ani 25 %

     Orice tranșă de vechime și cuantum aferent acesteia, scrise corect, va fi punctată cu 1 p.

 1. Condițiile de pensionare ale unui salariat pentru limită de vârstă sunt:           10 p
  1. vârsta standard de pensionare 5p
  2. stagiul minim de cotizare sau în specialitate 5p
 1. Personalul didactic titular cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată poate beneficia de un an de concediu fără plată o dată la 10 ani, cu rezervarea postului.          5p
 1. Un elev este declarat repetent în următoarele cazuri: 10 p
  1. a obținut medii anuale sub 5/calificativul ,,insuficient” la mai mult de 2 discipline 2 p
  2. a obținut la purtare media anuală mai mică de 6/calificativul ,,insuficient”  2 p
  3. nu se prezintă la examenul de corigență sau nu promovează examenul la cel puțin o disciplină 2 p
  4. a fost amânat, dar nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situației școlare la cel puțin o disciplină 2 p
  5. a fost exmatriculat, cu drept de reînscriere.          2 p

 

Dragi elevi  ai claselor a VIII-a  din Putna si Gura Putnei!

Veti  participa la simularea probelor scrise de la evaluarea naţională după următorul program: 

13.03.2017 - limba şi literatura română

16.03.2017 - matematică

 Accesul elevilor în sălile de examen se face în intervalul 8,00-8,30 pe baza cărţii de identitate, probele fiind planificate să înceapă la ora 9,00 la scoala Putna.

VĂ URĂM  MULT SUCCES!