Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru. – Nicolae Iorga
"Educatia este cea mai puternica arma pe care o poti folosi pentru a schimba lumea" - Nelson Mandela
"Educatia este tot ce ramane dupa ce ai invatat in scoala" - Albert Einstein
"Nu invatam pentru scoala, ci pentru viata" - Seneca
"Educatia este miscarea din intuneric spre lumina" - Allan Bloom

Scurt Istoric

dj Primele forme de organizare a învăţământului la Putna sunt legate de acţiuni ale Bisericii Ortodoxe Române, centru de iradiere a culturii sub diferitele ei forme de manifestare, ca o necesitate, în primul rând, pentru asigurarea instrucţiei în vederea folosirii textelor sfinte şi, în al doilea rând, pentru transmiterea mesajelor şi valorilor culturale şi estetice.

Telephone: +40230 414 153

e-mail: sg_stefan_cel_mare_putna@isj.sv.edu.ro

Get Adobe Flash player

Uncategorised

PLAN OPERAŢIONAL

an şcolar 2016-2017

 

            PROGRAMUL: Calitatea procesului instructiv - educativ

 

ŢINTA  STRATEGICĂ:  Creşterea  calităţii  procesului  instructiv-educativ  pentru  dezvoltarea  armonioasă  a  personalităţii  elevilor,  prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei

 

 

ACTIVITATEA I: Centrarea procesului instructiv-educativ pe elev, prin implicarea activă a acestuia în propria formare

 

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori de

 

performanţă

Implementarea   de   strategii   didactice   care   să   faciliteze

formarea de competențe

Proiectarea demersului didactic  s-

a   realizat   in   conformitate   cu

documentele         de         politică educaţională   

Octombrie

2016

Februarie

2017

Director

Responsabilii comisii metodice

Planificările  anuale  și

ale  unităţilor  de învăţare    respectă    în

proporție      de      90%

cerințele   metodologice

impuse de curriculumul național/programele pe discipline

Utilizarea   în   procesul   didactic   a      informațiilor   extra-

curriculare  obținute  de  elevi  din  alte  surse  decât  școala

(presa, radio, TV, internet, lecturi diverse), făcând apel și la experiența lor de viață

Elevii devin participanți activi la

procesul de instruire

permanent

Responsabili

comisii metodice

În proiectarea didactica

a  cadrelor didactice se

regăsesc    în  proporție de cel puțin 50% secvențe de valorificare a   informațiilor   venite de  elevi,  a  experienței de viața a acestora

Valorificarea tuturor oportunităţilor de formare şi dezvoltare

a competentelor de lectură la toate disciplinele

Îmbunătăţirea   competenţelor   de

bază la lectură

Creșterea      interesului      pentru lectură

permanent

Responsabili comisii

metodice

În   proiectele   didactice

ale cadrelor didactice, la toate disciplinele, se regăsesc secvențe de lectură  în  proporție  de cel puțin 60%

Centrarea  demersului  didactic  din   cadrul  lecţiilor  către

dialogul    participativ    stimulat    de    observare,    analiză,

Activizarea predării-învățării

permanent

Responsabili

comisii metodice

Creșterea            mediei

fiecărei  clase  fața  de

 

 

comparare, sinteză şi  gândire critică, instruire diferenţiată,

utilizarea TIC ;

 

 

 

semestrul trecut  cu cel

puțin 5%

Propunerea   prin   lecţiile   deschise   susţinute   în   cadrul

comisiilor metodice de variante de activităţi de învăţare centrate pe elev, care să asigure atingerea obiectivelor şi standardelor cerute;

Activizarea predării-învățării

Octombrie

2016

Martie 2017

Responsabili

comisii metodice

În  proiectele  didactice

existente în mapele comisiilor metodice si ale profesorilor există variante de activități de învățare  centrate  pe elev

Abordarea evaluării din perspectiva metodelor alternative de

evaluare a rezultatelor şcolare : observare sistematică, analiza

produselor activităţii, proiect, portofoliu etc. ;

Prin        utilizarea        metodelor

alternative elevii demonstrează ceea ce ştiu dar, mai ales, ceea ce pot să facă

Permanent

Responsabili

comisii metodice

În               planificările

unităților de învățare este   prevăzută evaluarea prin metode alternative, iar în cadrul asistentelor la ore   este demonstrată utilizarea acestora

Personalizarea  predării-învăţării în funcţie de nivelul fiecărei

clase şi la gradul de receptivitate al acesteia;

Creșterea interesul elevilor pentru

ore,  măsurat în  rezultate școlare bune  și  foarte  bune,  procent  de

promovabilitate  în  creștere     și scăderea ratei absenteismului

Permanent

Responsabili

comisii metodice

10 % dintre elevi și-au

îmbunătățit performantele    școlare

față      de      evaluarea anterioară

Aplicarea unor strategii de învățare diferențiată  pentru elevii

cu cerințe educaționale speciale și pentru cei cu nivel intelectual mai scăzut (dar nu cu dosar de CES)

Ameliorarea  rezultatelor  școlare

ale   elevilor   cu   dificultăți   de învățare.

Cunoașterea    nivelului    real    al

elevului       și       adaptarea       la particularitățile sale

Permanent

Responsabili

comisii metodice

Cel  puțin  2  %  dintre

elevii   cu probleme de

învățare  au  înregistrat

progres

Aplicarea de probe de evaluare scrisă cu subiect unic (iniţiale

şi finale) ;

Apreciere   unitară   la   nivel   de

școală a performanțelor școlare

Septembrie

2016

Iunie 2017

Director

Responsabili comisii metodice

Existența    la    mapele

comisiilor metodice a fişelor de analiză a probelor de evaluare

Informarea tuturor elevilor în legătură cu calendarul de

evaluare;

Rezultate mai bune la evaluări

Permanent

Diriginți

Toți     elevii     cunosc

datele     probelor     de evaluare

Utilizarea rezultatelor evaluărilor ca feed-back în proiectarea

procesului-instructiv educativ viitor;

Cunoașterea    nivelului    real    al

elevului       și       adaptarea       la particularitățile sale

Permanent

Responsabili

comisii metodice

10 % dintre elevi și-au

îmbunătățit performantele    școlare

față      de      evaluarea anterioară

 

 

Valorificarea  elevilor  capabili  de  performanţă  în  vederea

participării lor la olimpiade şi concursuri - selectarea din timp

a acestora şi realizarea programelor de pregătire;

Creșterea     interesului     elevilor

pentru activitatea de performanță

Martie 2016

Director

Responsabili comisii metodice

A    crescut    cu    10%

numărul   elevilor   care au obținut premii și mențiuni la olimpiadele și concursurile județene față  de  anul  școlar trecut.

 

 

ACTIVITATEA II: Monitorizarea progresului în procesul intructiv-educativ

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                 de

 

performanţă

Monitorizarea calității activităţii  comisiilor şi colectivelor de

lucru  şi  realizarea  de  rapoarte  statistice  pentru  verificarea

atingerii obiectivelor ;

Îmbunătățirea  calității  activității

comisiilor şi colectivelor de lucru

permanent

Director

Responsabili comisii metodice

Existența    fișelor    de

monitorizare

Fiecare  responsabil  de

comisie realizează raportări despre activitatea comisiei de care răspunde și le prezintă în CP/CA

Verificarea aplicării corecte a formelor de evaluare

Optimizarea evaluării elevilor

periodic

Director

Responsabili comisii metodice

Rapoartele     scot     în

evidență           aplicarea

corectă  a  formelor  de evaluare

Organizarea  de  interasistențe,  în  vederea  schimbului  de

experiență între membrii comisiei

Îmbunătățirea prestației didactice

a membrilor comisiei

periodic

Responsabili

comisii metodice

S-au realizat la fiecare

disciplină  cel  puțin  3 interasistențe

Informarea periodică a părinților despre situația școlară și

disciplinară a elevilor

Părinții au luat cunoștință despre

situația  școlară  și  disciplinară  a copiilor  lor,  în  cadru  organizat

sau    nu    (ședințe,    consultații,

întâlniri la solicitarea școlii sau a părintelui)

lunar

Învățători/diriginți

Creșterea numărului de

părinți care iau legătura cu  școala  față  de  anul

școlar anterior

Realizarea   graficului   de   asistenţe,   participarea   la   ore

împreună cu responsabilii de comisii/catedre

O bună pregătire metodică și în

specialitate       a       personalului didactic de predare din școală

Decembrie

2016

Mai 2017

Director

 

Au fost văzute cel puțin

o data pe semestru toate cadrele didactice

 

 

Informarea  CP  si  a  CA  prin  rapoarte  de  analiza  despre

progresului școlar al elevilor şi performantele acestora la olimpiadele și concursurile școlare, alte activități educative în care sunt implicați elevii școlii

Toți   cei   implicați   în   procesul

educațional    cunosc    rezultatele elevilor școlii

Cel puțin o

dată pe semestru

Responsabili comisii

metodice

Fiecare  responsabil  de

comisie realizează raportări despre activitatea comisiei de care răspunde și le prezintă în CP/CA Existenta rapoartelor statistice/ din procesele verbale de la CP şi CA reiese prezentarea acestora

 

 

ACTIVITATEA III: Organizarea eficientă a procesului instructiv-educativ

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                 de

 

performanţă

Pregătirea  metodică  pentru  lecţii  reflectată  în  proiectarea

didactică pe unităţi de învăţare sau schiţe de proiect de lecţie pentru toate cadrele didactice, indiferent de grad didactic sau vechime

Cadrele      didactice      realizează

proiectarea demersului didactic in conformitate cu cerințele curriculumului

permanent

Responsabili comisii

metodice

Cel puțin 80% din

cadrele didactice proiectează corect demersurile didactice

Construirea unitară a probelor de evaluare, pe an de studiu şi

obiect de învățământ

Evaluarea  elevilor  se  realizează

pe bază de probe de evaluare ce

respectă standardele de evaluare

permanent

Responsabili comisii

metodice

Documentele din

portofoliile cadrelor didactice

Conceperea şi aprobarea programului “Școala altfel” și implementarea lui în bune condiţii

Activitățile  din  “Școala altfel” au fost apreciate atât de elevi, cât și de părinți

Februarie - Martie 2017

Director

Consilier educativ

Toate activitățile

propuse au fost realizate

Elaborarea ofertei educaţionale pentru anul școlar 2017- 2018

pe baza studierii planului cadru, în raport cu interesele şi

aptitudinile elevilor şi nevoile comunității

Oferta  educațională  reflectă  atât

așteptările  beneficiarilor  direcți, cât și ale comunității

Martie 2017

Director

Consilier educativ

Panoul cu oferta

educațională

Pliante de prezentare

Dezvoltarea unor programe de educaţie diferenţiată (pentru

copiii cu cerinţe educative speciale , precum şi pentru copii capabili de performanţe)

Creșterea  gradului  de  satisfacție

al  elevilor  și  părinților  față  de

metodele   utilizate   în   predare-

învățare

Permanent

Responsabili comisii

metodice

Existenta

programelor

Progresul elevilor

măsurat prin rezultatele la învățătură

 

ACTIVITATEA IV: Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice

 

 

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                 de

 

performanţă

Perfecţionarea prin examenele de grad didactic sau cursuri de

perfecționare metodică şi în specialitate (la 5 ani)

O bună pregătire metodică și în

specialitate       a       personalului

didactic de predare din școală, demonstrată prin lecțiile susținute la clasă și prin rezultatele elevilor

permanent

Director

Responsabil comisie

perfecționare

Majoritatea       cadrelor

didactice   participă   la perfecționare indiferent

de formă

Perfecţionarea     personalului     prin     studiu     individual,

documentare  ştiinţifică,  participare  la  cercurile  metodice,

sesiuni   de   comunicare   metodico-ştiinţifică,   simpozioane, schimburi de experienţă, seminarii de formare

O bună pregătire metodică și în

specialitate       a       personalului

didactic de predare din școală, demonstrată prin lecțiile susținute la clasă și prin rezultatele elevilor

Permanent

Responsabili comisii

metodice

Diplome

Adeverințe de

participare

Prezentarea ofertelor în vederea formării continue din partea

CCD şi altor instituţii abilitate

Cadrele didactice cunosc oferta în

domeniul formării profesionale

De câte ori

apar oferte

Responsabili

comisie

perfecționare

Toate cadrele didactice

au luat cunoștință de oferta de programe de perfecționare

Reactualizarea situației perfecționării cadrelor didactice din

Școală

Exista    o    situație    la    zi    a

perfecționării cadrelor didactice

Semestrial

Director

Resp. comisie

perfecționare

Toate cadrele didactice

au completat macheta și

au depus documentele solicitate

Participarea cadrelor didactice la Programele Erasmus+, alte

programe  europene,  precum  şi  realizarea  de  programe  de

cooperare cu școli din alte țări

Creșterea numărului de cereri de

participare la programele europene din partea cadrelor

didactice ale școlii

In termenul

dat de organizatori

Resp. comisie

perfecționare

Existenţa a cel puțin 2

cadre didactice participante în

programele europene

 

ACTIVITATEA V: Pregătirea evaluărilor naţionale la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a şi a VIII-a şi a admiterii în învăţământul liceal

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                 de

 

performanţă

Prelucrarea   metodologiei   de   desfăşurare   a   evaluărilor

naționale,  prezentarea  calendarului  evaluărilor  și  admiterii

2017, a programelor și a metodologiei de înscriere în învățământul  liceal,  a  rețelei  de  unități  liceale    din județ, elevilor și părinților acestora

 

 

 

 

Toţi elevii se vor înscrie și

vor fi admişi în învățământul liceal

Octomrie 2016 – Iulie 2017

Director,

Diriginții claselor a

VIII-a, profesorii de lb. rom., lb. engleză, lb. franceză, matematică, fizică, biologie, învăţătorii claselor a II-a şi a IV-a IV_

IV-a

Toți elevii și părinții

acestora cunosc modul

de desfășurare a evaluării naționale și a modului de admitere în învățământul liceal

Realizarea   programului   de   pregătire   pentru   evaluarea

națională   la   disciplinele   limba   şi   literatura   româna   şi

matematică

Creșterea numărului de

elevi cu medii peste 5 la cele două probe ale evaluării naționale

Pe parcursul

anului școlar în fiecare săptămână câte o oră la fiecare disciplină de examen

Responsabilii

catedrelor de limba română şi matematică

Procentul de note peste

8 a crescut cu 10%

 

 

PROGRAMUL: Condiții de studiu și de siguranță

 

ŢINTA STRATEGICĂ: Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate

                                                                                                                                 

 

 

 

ACTIVITATEA I: Asigurarea resurselor pentru începerea în bune condiții a anul şcolar 2016-2017

 

 

 

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                      de

 

performanţă

Asigurarea cu manuale , cu documentele   curriculare

oficiale ale manualelor şi materiale auxiliare ( caiete de exerciţii , culegeri de teste şi de probleme, planşe, hărţi)

Toți  elevii  au  manuale  la

toate disciplinele

Septembrie

2016

Director

Responsabil manuale

Toți elevii au manuale la

toate disciplinele

Existenţa documentelor curriculare oficiale, manualelor şi materialelor

 

 

 

 

 

 

auxiliare

Realizarea   orarului   şcolii   cu   un   bloc   fix   pentru

disciplinele opţionale

Elevii   primesc   orarul   în

prima zi de școală

12

septembrie

2016

Director

Responsabil

comisia de elaborare a schemelor orare

 

Orar

Realizarea  şi aprobarea orarelor și schemelor orare şi

comunicarea acestora elevilor şi părinţilor

Orarul  și  schemele  orare

sunt realizate în termenul stabilit și sunt comunicate elevilor și părinților

Septembrie

2016

Responsabil

comisia de elaborare a schemelor orare

Scheme orare

Definitivarea      încadrării      personalului      didactic,

constituirea catedrelor şi a posturilor, acoperirea orelor vacante

Toate   posturile   și   orele

vacante  sunt  încadrate  cu

personal calificat

Septembrie

2016

Director

Încadrarea cu personal cu

pregătire de specialitate

 

Realizarea lucrărilor de reparaţii la instalaţiile sanitare,

electrice şi termice, igienizarea localului şi recondiţionarea mobilierului şcolar în vederea începerii anului școlar

La  31.08.2016  școala  este

pregătită  pentru  începerea anului școlar

August 2016

Director

 

Baza materiala funcțională

Pregătirea   şcolii   pentru   sezonul   rece   (verificarea

instalaţiei termice)

Școala este pregătită pentru

sezonul rece din punct de vedere termic

Septembrie

2016

Director

 

Instalația funcționează la

parametri normali

Amenajarea  corespunzătoare  a  sălilor  de  clasă,  a

laboratoarelor,   a   cabinetelor,   a   bazei   sportive   şi

predarea       inventarului       clasei       către       fiecare învăţător/diriginte

Începerea şcolii în condiții

bune

Septembrie

2016

 Director

Ambientul creat

Exercitarea controlului documentelor   specifice   prin:

constatarea evidenţei documentelor la fiecare comisie,

păstrarea, arhivarea şi inventarierea documentelor din

anul şcolar trecut şi anul şcolar curent

S-a realizat arhivarea şi

inventarierea documentelor

din anul şcolar trecut şi anul şcolar curent

Octombrie

2016

Februarie

2017

Director   

Secretar şef

Existenţa documentelor

Obţinerea de mijloace   financiare prin autofinanţare,

sponsorizări,     donaţii,     colectarea     de     materiale

refolosibile  etc. cu respectarea legislației în vigoare

Îmbunătățirea              bazei

materiale   a   școlii   şi   a ambientului claselor

permanent

Toate             cadrele

Didactice

Contracte de sponsorizare,

procese verbale, facturi

 

 

ACTIVITATEA II: Analiza si diagnoza  activității educaționale pentru anul școlar 2015-2016

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                      de

 

performanţă

Realizarea analizei şi diagnozei activităţii desfăşurate

în cadrul comisiilor metodice şi pe probleme, activităţii educative, în cadrul altor compartimente din cadrul

Analiza       şi       diagnoza

activităţii    desfăşurate    în

cadrul  comisiilor  metodice

Octombrie

2016

Director

Responsabili comisii metodice

Rapoartele de analiză scot

în evidenţă progresul făcut şi punctele slabe

 

 

Şcolii

şi  pe  probleme,  activităţii

educative, în cadrul altor compartimente din cadrul școlii se realizează în termenele stabilite

 

 

 

Realizarea   Raportului   de   Analiză   pentru   Şcoala

Gimnazială “Ștefan cel Mare” Putna, prezentarea lui în şedinta de analiză a consiliului profesoral şi stabilirea orientărilor prioritare ale procesului instructiv-educativ în anul şcolar 2016-2017

Raportul     privind     starea

învățământului stabilește, împreună cu planul operațional și planul managerial semestrial orientarea procesului instructiv-educativ în anul şcolar 2016-2017

Octombrie

2016

Director

Responsabili comisii metodice

Raportul de analiză

 

 

ACTIVITATEA III: Proiectarea si organizarea activității pentru anul școlar 2016-2017

 

 

 

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                      de

 

performanţă

Constituirea  comisiilor    şi  repartizarea  atribuțiilor  şi

sarcinilor pentru membrii colectivelor de lucru

Toate  cadrele  didactice  își

cunosc  sarcinile  si atribuțiile în comisiile din care fac parte

Septembrie

2016

Director

Fişele posturilor

Realizarea  în  termen  a  proiectării  semestriale     şi

depunerea la timp a planificărilor după ce au fost vizate

de responsabilii de comisii

Toate  cadrele  didactice  au

depus      planificările      în

termenul stabilit

Septembrie

2016

Responsabili comisii

metodice

Director

Existenţa planificărilor

vizate

Elaborarea şi aprobarea documentelor de planificare şi

organizare a activității la nivelul  C.A.,  C.P., comisii

metodice, comisii pe probleme, CEAC

Toate documentele au fost

elaborate  și  aprobate     în

termenul stabilit

Octombrie

2016

Director

Responsabili comisii metodice

 

Existenta tuturor

documentelor

Proiectarea     și     aplicarea     testărilor     inițiale     în

conformitate cu documentele MEN, aplicarea lor şi proiectarea demersurilor în funcție de rezultatele obținute

S-au aplicat teste inițiale la

toate disciplinele și s-a realizat analizarea acestora în cadrul comisiilor

Octombrie

2016

Responsabili comisii

Metodice

Toate cadrele didactice au

aplicat teste inițiale și au realizat fişe de analiză Fișe de analiză

procese verbale

 

 

Prezentarea    CDS    ,    aprobarea    în    Consiliul    de

administrație  şi  avizarea  din  partea  inspectorilor  de specialitate

Oferta  CDS  oferă  elevilor

posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi de cunoaştere în diferite domenii de activitate

Mai 2017

Director

Toate opționalele aprobate

de CA au primit avizul inspectorilor de specialitate

Fişele de avizare

Planificarea şi organizarea  pregătirii pentru evaluarea

națională 2017

Pregătirea   elevilor   pentru

evaluarea națională se face după un program și o programă bine stabilite

Septembrie

2016

săptămânal

Director

Afişarea   programului   de

pregătire

Selectarea    elevilor,    planificarea    şi    organizarea

pregătirii pentru concursurile şi olimpiadele școlare

Rezultate         bune         la

olimpiadele și concursurile școlare

Octombrie

2016

Responsabili comisii

metodice

Director

Creșterea   cu   10%       a

elevilor  care  participă  la concursuri

Creșterea    numărului    de

premii şi mențiuni cu 10%

Elaborarea  şi  aprobarea  Proiectului  de  Dezvoltare

Instituţională  2016-2020,  a  Planului  operațional  al școlii şi a altor documente manageriale   pentru anul școlar 2016-2017

Planul                operațional

realizează orientarea procesului instructiv- educativ   în    anul    şcolar

2016-2017  ținând  cont  de

țintele    și    strategia    PDI

2016-2020

Octombrie

2016

Director

Existența  programului  de

pregătire afișat

Întocmirea și aprobarea planului de școlarizare pentru

anul școlar 2017-2018

Realizarea     planului     de

școlarizare     pentru     anul

școlar 2017-2018

Ian-feb. 2017

Director

Concordanta cu numărul

de elevi la clasele pregătitoare și de grădiniță;

Corelarea cu strategia

I.S.J., cu criteriile de evaluare, cu nevoile

specifice ale

Comunității locale

 

ACTIVITATEA IV: Organizarea resurselor umane

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                      de

 

performanţă

Încadrarea personalului didactic conform pregătirii şi

Continuităţii

Personalul    didactic    este

încadrat  conform pregătirii și continuității

Septembrie

2016

Director

Responsabili comisii metodice

Completarea     statelor  de

functii

Normarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic

conform normativelor şi volumului de muncă

Personalului didactic

auxiliar şi nedidactic este normat conform normativelor şi volumului de muncă

Septembrie

2016

Director

Responsabili comisii metodice

Completarea  statelor     de

funcţii/fişe de normare

Cuprinderea  elevilor  în  colective  în  conformitate  cu

normativele în vigoare in ceea ce privește numărul de elevi la clasă

Elevii   sunt   încadrați   în

colective în conformitate cu

normativele  în  vigoare  în

ceea ce privește numărul de

elevi la clasă

Septembrie

2016

Director

Înscrierea      elevilor      în

registrele     matricole     şi catloage

Identificarea elevilor cu CES

Elevii diagnosticați cu CES

au  depus  documentele  la

școală pentru a fi luați în evidența cabinetului psiho- pedagogic,  a  învățătorului

/dirigintelui clasei

 Octombrie

2016

Director

Profesor psiholog

Dosare și fișe de evidență

Completarea fisei postului pentru tot personalul şi

asigurarea corectitudinii şi transparentei în relaţiile cu

acesta

Toate     fișele     au     fost

completate   corect   și      la

termen

Septembrie

2016

Director

Toate cadrele didactice au

completat fișa postului

Fişele postului completate corect

Mobilizarea cadrelor didactice   în scopul cuprinderii

copiilor în  școală şi grădiniţele arondate

Evidența  clară  a  copiilor

din   circumscripție   pentru clasa pregătitoare

Lunile mai-

iunie 2017

Director

Numărul  de  elevi  înscrisi

la   clasa   pregătitoare 

 

ACTIVITATEA V: Menținerea în spațiul şcolar a unui climat de siguranţă fizica și psihică pentru elevi şi personalul didactic şi nedidactic

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                      de

 

performanţă

Aplicarea  procedurii  privind  ţinuta  vestimentară  a

Elevilor

Respectarea de către elevi a

procedurii    privind    ținuta vestimentară

zilnic

Director

Coordonatorul

serviciului pe școală

Toti elevii şcolii  vin îmbrăcați decent

Menţinerea în bună stare de funcţionare a sistemului

de monitorizare video pentru holurile şi curtea şcolii

Creșterea      gradului      de

securitate din școală

permanent

Director

Sistemul este funcțional

Cunoașterea de către tot personalul școlii a normelor de

securitate  si  sănătate  a  muncii  si  semnarea  fişelor specifice

Tot       personalul       școlii

cunoaște normele de securitate și sănătate în spațiul școlar şi nu există incidente  pe  parcursul anului școlar

Septembrie

2016

Director

Procese verbale/fişe

specifice

Instruirea  tuturor  elevilor  în  legătură  cu  normel  de

securitate și sănătate a muncii în clase, laboratoare, sala de  sport  și  semnarea  de  către  aceștia  a  proceselor

verbale

Toți elevii cunosc normele

de  securitate  şi  sănătate  a muncii           în           clase,

laboratoare, sala de sport şi

nu    există    incidente    pe

parcursul anului școlar

Septembrie

2016

Director

Procese verbale

Cunoașterea de către elevi și părinți a prevederilor

ROI și a procedurilor de acces în perimetrul școlar

Creșterea      gradului      de

securitate din școală

permanent

Învățători/diriginți

Procese verbale ședințe

Asigurarea   spaţiilor   necesare   arhivării   şi   păstrării

documentelor şcolare

Păstrarea în siguranță a

documentelor școlare

permanent

Director

Secretar șef

Documentele sunt păstrate

în condiții de siguranță –

fișete metalice, cu cheie

Asigurarea   condiţiilor   necesare   privind   iluminatul,

încălzirea , alimentarea cu apa, canalizare, etc.

Condiții        optime        de

desfășurare     a     activității școlare

permanent

Director

 

Condiţii bune de

funcţionare, fără incidente

Asigurarea respectării normelor de igienă şcolară, de

protecţie civilă şi P.S.I.

Condiții        optime        de

desfășurare     a     activității școlare

permanent

Director

Demonstrarea realizării

prin fișele de instruire şi procesele verbale

Creşterea eficienței  serviciilor medicale pentru elevi

Servicii medicale pentru

elevi, prompte și eficiente

permanent

Director

Se  face  zilnic  verificarea

stării de sănătate a elevilor

Cel puţin un curs de prim ajutor    şi    2    lecţii    de

educaţie sanitară pe an

Se         face         periodic

verificarea       stării       de

 

 

 

 

 

 

sănătate    a    elevilor    cu

sprijinul            cabinetului medical

Colaborarea cu organele de poliţie şi poliţia comunitară

în  vederea  asigurării    pazei  şi  siguranţei  elevilor  şi pentru  prevenirea  actelor  de  violenţă,  abandonului

şcolar şi combaterea delincvenţei juvenile

O mai bună asigurare a

pazei şi siguranţei elevilor,

prevenirea actelor de

violenţă, abandonului şcolar şi combaterea delincvenţei juvenile

permanent

Director

 

În  planificările  orelor  de

dirigenţie  există cel  puţin o temă cu acest subiect

Realizarea  de  activităţi  de    consiliere  şi  în  cadrul

Consiliului  elevilor  cu  participarea     poliţistului  de

Proximitate

Scăderea numărului de acte

de indisciplină și prevenirea absenteismului și abandonului școlar

semestrial

Învățători/diriginți

Cel    puțin    o    dată    pe

semestru   o   întâlnire   cu poliţistul de proximitate

Stabilirea legăturilor   cu familia pentru   prevenirea şi

combaterea         absenteismului,    a    repetenţiei,    a abandonului şcolar

Scăderea numărului de acte

de indisciplină și prevenirea absenteismului                  și

abandonului școlar

periodic

Învățători/diriginți

Procese verbale ședințe

 

 

ACTIVITATEA VI: Organizarea şi desfăşurarea în bune condiții și în acord cu reglementările legislative în vigoare a examenelor de corigenţă

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                      de

 

performanţă

Stabilirea comisiilor pentru examenul de corigenţă

S-au      numit      comisiile

pentru examenul de corigență  în  termenul stabilit și s-au predat deciziile de numire

Iunie 2017

Director

Decizii comisii de

corigență

Realizarea  programului  de  pregătire  suplimentară  a

elevilor corigenţi

Programul de pregătire s-a

derulat conform graficului

Sfârșitul lunii

august 2017

Director

Responsabili comisii metodice

Toți elevii au participat la

programul de pregătire

Susţinerea examenelor de corigenţă la clasele a VIII şi

II-VII în conformitate cu Regulamentul de organizare si funcționare a învăţământului preuniversitar

Examenul de corigență s-a

derulat fără probleme

18.08-

5.09.2017

Director

 

Participarea la examenul

de corigență a fost de

100%

 

ACTIVITATEA VII: Monitorizarea mişcării elevilor şi frecvenţei pe parcursul anului şcolar

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                      de

 

performanţă

Monitorizarea frecvenței și prezentarea lunară către ISJ

de informări privind frecvenţa elevilor la ore

Existența  unei  statistici  la

nivel de școală în ceea ce privește frecvența

permanent

Director

Secretar-șef

Raportarea zilnică și

transmiterea către ISJ

Monitorizarea  mişcării  elevilor  pe  parcursul  anului

Şcolar

Situație la zi în ceea ce

privește mișcarea elevilor

permanent

Director

Secretar-șef

Documente completate la

zi în ceea ce privește mișcarea elevilor

Completarea corectă a documentelor şcolare în ceea ce

priveşte frecvenţa

Completarea     corectă     a

absențelor  și  motivarea  în

termenul legal acestora

permanent

Director

Nu sunt greșeli de

completare

Analizarea  periodică  în  Consiliul  de  administraţie  a

şcolarizării şi frecvenţei

Scăderea numărului de

absențe în urma măsurilor luate la nivelul școlii

semestrial

Director

Înregistrarea unui număr

mai mic de absențe

 

 

            PROGRAMUL: Realizarea de activități educative pentru exersarea în școală a calității de cetățean european

ŢINTA STRATEGICĂ: Creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi educative care să contribuie la promovarea practicilor democratice, orientarea elevilor spre realizarea în viaţa publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean

 

 

 

 

ACTIVITATEA I: Întărirea rolului Consiliului Şcolar al Elevilor în viaţa şcolii

 

Obiectiv

Rezultate aşteptate

Termen

Responsabilităţi

Indicatori de performanţă

Reorganizarea  Consiliului  Şcolar  al  Elevilor:  alegeri

democratice pentru preşedinte, vicepreşedinte şi secretar, alegerea directorilor de departamente şi stabilirea graficului de activităţi

Implicarea activă a

Consiliului elevilor în viaţa şcolii, pe tot parcursul anului şcolar

Octombrie 2016

Director

Consilier educativ

Dosarul Consiliului Şcolar

al Elevilor

Implementarea   de   proiecte   la   nivelul   Consiliului

elevilor în vederea interiorizării sentimentului de apartenenţă la şcoală şi dezvoltării culturii organizaţionale la elevi

Îmbunătăţirea relaţiilor

dintre elevi în cadrul şcolii

semestrial

Director

Consilier educativ

Arhiva foto

Proiectele implementate

 

 

Creşterea vizibilităţii Consiliului Şcolar al Elevilor în

cadrul şcolii, prin promovarea activităţilor acestuia pe site-ul şcolii, la panourile special destinate, în cadrul şedinţelor Consiliului Profesoral, Consiliului de Administraţie şi Consiliului Reprezentativ al Părinţilor

Fluidizarea        cominicării

elevi-cadre didactice

semestrial

Consilier educativ

Responsabili

Consiliul elevilor

Articole publicate

Arhiva foto

 

 

ACTIVITATEA II: Crearea cadrului potrivit manifestării personalităţii elevilor şi interiorizării valorilor morale

 

Obiectiv

Rezultate aşteptate

Termen

Responsabilităţi

Indicatori de performanţă

Susţinerea  de  activităţi  de  consiliere  şi  orientare  în

conformitate cu programa pentru Consiliere şi orientare,cu scopul educării elevilor în spiritul valorilor morale autentice

Creşterea             interesului

elevilor        şi        cadrelor didactice pentru activităţile

de consiliere şi orientare

permanent

Director

Responsabil

comisie diriginți

Planificările diriginților

Fişele de asistenţe la orele de consiliere şi orientare

Creşterea  interesului  elevilor  pentru        activităţile

extracurriculare la nivelul şcolii: concursuri şcolare,   concursuri   artistice   şi   sportive, activităţi cultural-artistice şi sportive, excursii, vizite

Îmbunătăţirea

performanţelor  elevilor  la concursurile

extracurriculare

permanent

Consilier educativ

Creşterea numărului elevilor

care obţin premii la concursuri sau participă la

activităţi

Diplomele obţinute

Implicarea  elevilor  şcolii  în  acţiuni  de  voluntariat,

pentru  întreţinerea  şi     curăţarea  spaţiilor  verzi  ale şcolii, a  mobilierului din clasă, a terenului de sport

Menţinerea   curăţeniei   în

perimetrul        şcolii        şi păstrarea în condiţii bune a

mobilierului din clasă

lunar

Învățători/diriginți

Arhiva foto

Programele de activitate

Valorificarea  evenimentelor  istorice  şi  culturale,  a

evenimentelor din viaţa elevilor, pentru cultivarea respectului faţă de om, faţă de proprietatea publică şi privată , pentru respectarea şi protejarea frumuseților patriei şi a echilibrului ecologic, în spiritul dezvoltării durabile

Schimbarea           atitudinii

elevilor  faţă  de  ceilalţi  şi faţă de mediul înconjurător, prin  adoptarea  unei atitudini potrivite situaţiei date

Lunar

Învățători/diriginți

Consilier educativ

Arhiva foto

Programele de activitate Procese verbale Acorduri de participare Produsele activităţii

 

 

        PROGRAMUL: Managementul la nivelul clasei și al școlii

 

ŢINTA STRATEGICĂ: Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la

nevoile exprimate de beneficiari

 

 

 

ACTIVITATEA I: Îndeplinirea atribuţiilor manageriale la nivelul clasei şi al şcolii

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                      de

 

performanţă

Constituirea  comisiilor    şi  repartizarea  atributiilor  şi

sarcinilor pentru membrii colectivelor de lucru în vederea valorificării potenţialului individual prin consultare şi implicare

Activitatea    comisiilor    se

îmbunătăţeşte

Septembrie 2016

Director

Fişele postului

Aplicarea de către personalul şcolii a documentelor de

politică  educaţională  elaborate  extern  şi  intern,     a

regulamentelor  în  vigoare,  a  ordinelor,  notelor  şi

precizărilor  ISJ,  respectiv M.E.N.C.S.

Personalul     școlii     aplică

documentele de politică educaţională          elaborate

extern     şi     intern,          a

regulamentele în vigoare, ordinele,  notele  şi precizările ISJ, respectiv M.E.N.C.S.

permanent

Director

Personalul                 școlii

demonstrează                  în

activitatea desfășurată cunoașterea documentelor și se conformează acestora Documentele sunt puse la dispoziția personalului școlii prin afișare sau la biblioteca școlii

Reorganizarea  Consiliilor  claselor,  a  comitetelor  de

părinți    şi  a  programelor  de  activitate  cu  obiective specifice fiecărui colectiv

Eficientizarea       activității

Consiliilor      claselor,      a

comitetelor de părinți

Septembrie 2016

Responsabil comisia

diriginți

Director

Existenţa        la        mapa

învățătorilor/diriginților  şi afișarea în fiecare clasă a

componenței    CC    şi    a

programelor de activitate

Prelucrarea  legislației  şi  a  regulamentelor  școlare  în

vigoare, a metodologiilor de evaluare, de admitere în învățământul liceal  elevilor şi părinţilor acestora

Cunoașterea de către elevi,

părinți a legislaţiei şcolare

La începutul

anului școlar și când apar noutăți

Mai-iunie

2017

Diriginți

Cel puţin 90% dintre elevi

și părinții acestora  cunosc metodologiile de evaluare, de  admitere  în învățământul liceal

Completarea   bazelor   de   date   necesare   unei   bune

desfășurări a procesului educațional ( elevi cu părinți plecați în străinătate, elevi navetiști, elevi cu CES)

Se pune la dispoziția tuturor

cadrelor  didactice  baza  de date   cu   elevii   ai   căror

părinți    sunt    plecați    în

Octombrie

2016

Director

Secretar şef

Existenta bazei de date

 

 

 

străinătate,        cu        elevi

navetiști, cu CES

 

 

 

Valorificarea  cutumelor  şcolii  şi  promovarea  lor  în

comunitate, prin organizarea de activităţi, prezentarea rezultatelor în revista scolii, site- ul școlii și al orașului etc.

Vizibilitatea    școlii    și    a

rezultatelor ei la nivelul comunității și în afara acesteia

permanent

Echipa managerială

Articole din presa, materiale pe internet, site-

ul scolii, buletinul

informativ al şcolii

Monitorizarea    calității    activităţii        comisiilor    şi

colectivelor de lucru

Îmbunătățirea       activității

comisiilor și colectivelor de

lucru

semestrial

Director

Responsabili comisii metodice

Fiecare    responsabil    de

comisie       metodică       a

realizat       rapoarte       de monitorizare

Existența       fișelor       de

monitorizare

Procese    verbale    ședințe

CP și CA

Încurajarea și susținerea administrativă a inițiativelor

ce au ca scop creșterea calității educației și promovarea școlii în comunitate sau la nivel județean, național, internațional

Promovarea       școlii       în

comunitate prin inițiativele

de la nivelul ei

Când       este

cazul

Echipa managerială

Aprecieri    ale    activității

școlii materializate prin diplome, parteneriate, prezenţa  pozitivă  a  şcolii în mass-media, pe internet etc.

Evaluarea diriginților prin asistente la ore, realizarea de

ore demonstrative de dirigenție

Cadrele didactice realizează

proiectarea         demersului

didactic în conformitate cu

cerințele programei

semestrial

Director adjunct

Responsabili comisii metodice

2 lecții demonstrative

Toți  diriginții  asistați  la oră

 

ACTIVITATEA II: Monitorizarea corectitudinii întocmirii şi eliberării actelor de studii şi a documentelor şcolare

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                      de

 

performanţă

Verificarea   corectitudinii   completării   cataloagelor,

registrelor  matricole  şi  a altor  documente  şcolare  în conformitate cu Regulamentul privind actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar –

O.M. 3502/03.03.2005

Toate cataloagele, registrele

matricole şi alte documente

şcolare au fost verificate

31.08.2017

Director

Numărul    de    greșeli    a

scăzut față de anul anterior

 

ACTIVITATEA III: Desfăşurarea şedinţelor Consiliului de Administraţie şi Consiliului Profesoral

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                      de

 

performanţă

Respectarea legislaţiei pentru efectuarea şedinţelor de

Lucru

Toate         ședințele         se

desfășoară           respectând legislația și normativele în

vigoare

Lunar sau

extraordinar

Director

Procese verbale CP și CA

Stabilirea unei tematicii lunare realiste şi utile, pentru

discutarea în cadrul şedinţelor

Lunar

Director

Procese verbale CP și CA

Informarea prompta persoanelor implicate în realizarea

materialelor supuse dezbaterii

lunar

Director

 

 

 

Materialele dezbărute

Convocarea  în  timp  util,  cu  facilitarea  accesului  la

documentele supuse dezbaterii

Lunar

Secretar-șef

Nu se înregistrează

absente nemotivate

 

 

ACTIVITATEA IV: Completarea Raportului anual de evaluare internă de către CEAC

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                      de

 

performanţă

Finalizarea Raportului de evaluare internă pentru anul

2015-2016

Raportul de evaluare

internă este finalizat la timp

Octombrie

2016

Coordonator CEAC

Raportul finalizat

Propunerea  şi  discutarea  Planului  de  îmbunătăţire  a

calităţii pentru anul şcolar 2016-2017

Planul de îmbunătăţire a

calităţii pentru anul şcolar

2016-2017 este prezentat și aprobat în CA

Octombrie

2016

Coordonator CEAC

Planul de îmbunătățire

Monitorizarea activităţii CEAC

Colectarea datelor necesare

completării Raportului

Semestrial

Director

Fişele de monitorizare

Prezentarea  stadiului  de  competare  a  Raportului  de

evaluare internă a calităţii pentru anul 2016-2017

Completarea RAEI

August 2017

Coordonator CEAC

Toate cadrele didactice au

depus dosarele la CEAC

 

 

    PROGRAMUL: Dimensiunea europeană a școlii

 

ŢINTA STRATEGICĂ: Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de parteneriate la nivel local, naţional şi european

 

 

ACTIVITATEA I: Implicarea cadrelor didactice în programul Erasmus+

 

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                      de

 

performanţă

Participarea tuturor cadrelor didactice la şedinţele de

informare în legătură cu programul Erasmus+

Informarea       corectă      a

cadrelor       didactice       în legătură cu posibilităţile de

finanţare     a     proiectelor

europene

Ianuarie 2017

Director

Responsabil proiecte europene

Procesul verbal

Conceperea  de  proiecte  de  mobilitate  şi  parteneriate

strategice în cadrul programului Erasmus+, în vederea aplicării   la   termenele   stabilite   pentru   aprobarea finanţării

Cadrele       didactice       se

implică   în   realizarea   de proiecte europene

Ianuarie 2017

Director

Responsabil proiecte europene

 

Procese verbale şedinţe

Cel puţin o aplicaţie pentru proiecte de mobilitate şi cel puţin o aplicaţie pentru parteneriate strategice

 

 

ACTIVITATEA II: Dezvoltarea relaţiei cu comunitatea

 

 

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                      de

 

performanţă

Iniţierea de programe comunitare   şi unor activităţi extraşcolare diversificate în regim de parteneriat la iniţiativa partenerilor sociali/ autorităţilor si cu participarea cadrelor didactice şi a elevilor la derularea acestora

Realizarea    de    programe

comunitare   şi de activităţi extraşcolare    la    iniţiativa

partenerilor              sociali/

autorităţilor         şi         cu participarea tuturor cadrelor

didactice şi a elevilor

Ori   de   câte

ori este cazul

Director

Consilier educativ

Programul activităților

Arhiva foto

Organizarea zilelor școlii

Prezentarea       școlii       în

comunitate

Iunie

2017

Director

Consilier educativ

Articole în ziar.

 

 

 

 

 

 

Cartea de impresii

Arhiva foto

Armonizarea     ofertei     educaţionale     cu     cerinţele

comunităţii locale    ( se va ţine cont de resurse umane şi materiale, solicitările părinţilor şi elevilor, domeniile actuale de interes, probleme legate de apartenenţa la Comunitatea Europeană)

Oferta educațională reflectă

atât   așteptările beneficiarilor direcți, cât și ale comunității

Mai 2017

Consilier educativ

Oferta educațională

Arhiva foto

Prezentarea  rezultatelor  obţinute  de  elevii  şcolii  la

olimpiade, concursuri şcolare, concursuri sportive în  site-ul și pe blogul școlii.

Cunoașterea    școlii    și    a

rezultatelor ei la nivelul comunității și în afara acesteia

periodic

Director

Consilier educativ

Articole

Diplome obținute

Organizarea   de   activităţi   în   cadrul   comunității în vederea   păstrării şi îmbogăţirii elementelor valoroase din tradiţia şcolii şi promovarea lor în afara acesteia

Cunoașterea    școlii    și    a

rezultatelor ei la nivelul comunității și în afara acesteia

permanent

Director

Consilier educativ

Articole, informări

Procese verbale

Reactualizarea bazei de date referitoare la persoane şi

servicii de contact pentru sprijinirea activităţilor şcolii

Posibilitatea        consultării

bazei de date referitoare la

persoane şi servicii de contact  de  către  toate cadrele didactice din școală

Decembrie

2016

Secretar-șef

Baza de date

 

 

ACTIVITATEA III: Extinderea si eficientizarea parteneriatelor

 

 

Obiectiv

 

Rezultate aşteptate

 

Termen

 

Responsabilităţi

Indicatori                      de

 

performanţă

Continuarea  parteneriatelor    educaţionale  cu instituţii sau şcoli din ţară sau străinătate

Activități      comune      cu

instituțiile partenere

permanent

Director

Consilier educativ

Contracte de parteneriat

Diplome

Activități comune

Continuarea proiectului interjudețean „Zilele sportului școlar”

Cunoașterea școlii la nivel

interjudețean

Implicarea      elevilor      în activități    sportive  și

Iunie 2017

Director

Consilier educativ

Numărul  participanților  a

crescut cu 10%

 

 

 

cultural-artistice

 

 

 

Colaborarea  cu  organele  de  poliție,  sanitare,  poliţie

comunitară, pompieri etc.

Acțiuni comune în vederea

creării     unei     stări     de siguranța       elevilor       în

perimetrul școlar și în afara

acestuia

permanent

Director

Contracte de parteneriat

Colaborarea   cu   O.N.G.   –   uri,   asociaţii,   fundaţii,

instituţii de cultură şi artă

Activități de colaborare cu

O.N.G.   –   uri,   asociaţii, fundaţii, instituţii de cultură

şi artă partenere

Când este

cazul

Director

Consilier educativ

Cel puțin 3 colaborări

 

 

 

 

 

Propunător ,

Prof. Crețan Ciprian Florentin                                               Aprobat de Consiliul de Administratie………………

Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” 

Comuna Putna, județul Suceava

Strada Principală

Cod poștal 727455

Telefon/fax 0230414153 e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ

2016-2020

 

PROPUNĂTOR

PROFESOR CREȚAN CIPRIAN FLORENTIN

 

 

CUPRINS

 

 

 

ARGUMENT

 

 1. I. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN

 

1.1.  Elemente de identificare a unităţii şcolare

 

1.2.  Scurtă istorie a organizaţiei

 

1.3.  Analiza informaţiilor

 

1.3.1.Analiza informaţiilor de tip cantitativ şi calitativ

 

1.3.2.Cultura organizaţională

 

1.4.  Analiza complexă a comunităţii

 

1.5. Context legislativ

 

 

 

 

 

 1. II. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORGANIZAŢIEI ŞI DIRECŢIILE DE EVOLUŢIE

 

2.1.Misiune şi viziune

 

2.2.Ţinte strategice

 

2.3.Opţiuni strategice

 

 

III.  IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

 

 1. IV. EVALUAREA STRATEGIEI

 

 

ARGUMENT

 

Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2016-2020 s-a realizat plecând de la o radiografie complexă şi realistă asupra mediului extern în care activează instituţia de învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern.

Tehnicile de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au asupra activităţii unităţii.

Planul de dezvoltare instituţională are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a cauzelor generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea "ameninţărilor" sau atenuarea efectelor acestora.

         Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea "punctelor tari" (care reprezintă capitalul de referinţă) şi a "oportunităţilor" oferite de cadrul legislativ sau de comunitate.

         Scopurile strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul unităţii şcolare, corelate cu nevoile de educaţie şi calificare reclamate de societate.

         Analiza  condiţiilor  socio-economice  şi  proiectarea  traiectoriei  de  dezvoltare  s-a  făcut  pe  baza programelor existente la nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile a fenomenului economic pe termen mediu şi lung, valorificând datele, prognozele şi documentele elaborate de Consiliul Local Putna, Primăria Putna şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava.

         S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul catedrelor şi comisiilor, a compartimentelor funcţionale organizate la nivelul unităţii, consultările cu elevii, propunerile avansate de comitetele de părinţi, de reprezentanţii comunităţii locale şi de agenţii economici - parteneri tradiţionali ai instituţiei.

         Programele Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice şi ale Guvernului României privind reforma şi modernizarea învăţământului românesc sunt temeiul direcţiilor principale de dezvoltare instituţională în perioada 2016-2020.

         Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze incluziunea, valorile şi practicile societăţii  democratice. Misiunea ei este să orienteze tânăra generaţie spre împlinirea în viaţa privată şi publică.

         Performanţele obţinute în ultimii ani de Şcoala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Putna ne îndreptăţesc în asumarea unor obiective manageriale care să pună în operă intenţia de dezvoltare instituţională  a  colectivului didactic şi să orienteze interesul de formare şi instruire a elevilor.

         Planul de dezvoltare a şcolii reprezintă o necesitate în prisma alinierii organizaţiilor şcolare la cerinţele reformei din învăţământ, a desăvârşirii autonomiei unităţilor şcolare şi a creşterii nevoilor de educaţie a membrilor colectivităţii.

Şcoala fiind un element de bază în viaţa comunităţii, dezvoltarea ei va atrage după sine şi dezvoltarea comunităţii şi invers.

 

 

 

 

 1. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN

 

 • ELEMENTE DE IDENTIFICARE A UNITĂȚII ŞCOLARE:

 

Denumirea unităţii de învăţământ : Şcoala cu clasele I-VIII ,, Ștefan cel Mare” Putna

Nivelurile de învăţământ existente în unitate: prescolar, primar şi gimnazial

Forma de finanţare: de stat

Adresa unităţii de învăţământ: Putna, nr. 251A

Localitate/ judeţ: Putna, jud. Suceava

Cod poştal: 727455

Telefon/Fax : 0230414153

E - mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Site Web: www.scoalaputna.blogspot.com

 

 

 

 

 

 • SCURTĂ ISTORIE A ORGANIZAŢIEI

 

 

Primele forme de organizare a învăţământului la Putna sunt legate de acţiuni ale Bisericii Ortodoxe Române, centru de iradiere a culturii sub diferitele ei forme de manifestare.

Între 1470 şi 1585 au fost dascăli la Putna: Eustatie Protopsaltul, Antonie  Protopsaltul, ritorul Lucaci şi alţii, şcoala începând o nouă perioadă o dată cu reforma iniţiată de Grigore Ghica în 1747.

 În momentul anexării Bucovinei la Imperiul Habsburgic, în localitatea Putna exista o şcoală elementară cu caracter confesional.  Arhimandritul Vartolomeu Măzăreanu a construit la 1 ianuarie 1779 în preajma „vechii mănăstiri”(în preajma bisericii de lemn de la Putna) o „şcoală mare şi o şcoală mică, tot sub un acopărământ”.  În anul 1813 se hotărăşte de către Cancelaria Aulică şi Comisia Aulică a Studiilor înfiinţarea a 17 şcoli elementare în Bucovina, între care una şi în Putna.  În anul 1858, şcoala mănăstirească devine şcoală poporală, care, în continuare, era susţinută financiar  de călugării de la mănăstirea Putna.

Localul şcolii din centrul comunei a fost dat în funcţiune în 1901 cu 4 clase de elevi, în care erau înscrişi 329 de copii. Şcoala poseda o grădină de 32 de ari, fiind înzestrată cu toate facilităţile necesare.

Cu toate greutăţile provocate de desfăşurarea celui de al II-lea război mondial, învăţământul a continuat să funcţioneze.    Activitatea culturală se desfăşura în cadrul societăţii de literatură „Daniil Sihastrul”, în Cercul Gospodinelor Române, în cadrul Căminului Cultural şi a Crucii Roşii.  

Creşterea numărului de elevi, în special datorită prelungirii învăţământului obligatoriu la 10 ani, impunea ca o necesitate construirea unui nou local. Ca urmare se construieşte un nou corp de şcoală, pe baza proiectului de şcoală rurală din anul 1979, din zidărie portantă, grinzi prefabricate şi beton armat, acoperit cu plăci de azbociment, care a fost pus în funcţiune în 1982. În anul 1984 se realizează terenul de sport. Instituţia de învăţământ a primit numele „Ştefan cel Mare” la 11 noiembrie 1999, având personalitate juridică şi următoarele structuri: Şcoala Gimnazială Gura Putnei, Grădiniţa cu program normal Putna şi Grădiniţa cu program normal Gura Putnei.

     Şcoala Gimnazială Gura Putnei, integrată ca structură a şcolii  Putna începând din anul 1999, a fost construită în anul 1873, din cărămidă, ultima reparaţie integrală fiind gata în septembrie 2016.. La Gura Putnei există  o grădiniţă, cu două săli de clasă, în  suprafaţă de 84 m.p, construită în anul 1945.

 

 

 • ANALIZA INFORMAŢIILOR

 

 • Analiza informaţiilor de tip cantitativ şi calitativ

 

BAZA MATERIALĂ A ŞCOLII

 

Spații școlare:

 

Școala Putna(un singur schimb de învățământ): două clădiri cu autorizație sanitară de funcționare:

 - corpul A cu parter si etaj, 6 săli de clasă, cancelarie, un laborator fizică – chimie, un centru de documentare si informare, un laborator AEL, birou secretariat si contabilitate, birou director, cabinet asistență psihopedagogică, grupuri sanitare in  interior, apa potabila, canalizare, teren de sport(38/19).

              - corpul B – parter, 6 săli de clasă, cancelarie, spatiul cornul si laptele, biblioteca(10.000 volume), grupuri sanitare in interior, apa potabila, canalizare.

Corpurile Asi B dispun de un sistem de incalzire realizat de o centrala care foloseste lemnul.

Gradinița cu program normal  Putna: o clădire cu trei săli de grupă, grupuri sanitare situate in interior, apă potabilă. Incalzirea e realizeaza cu ajutorul sobelor.

Școala Gura Putnei: o clădire cu parter si etaj, patru săli de clasă, biblioteca(2000  volume), spatiul cornul si laptele, cancelarie, grupuri sanitare interioare,apă potabilă, un teren de sport(28/12). Incalzirea se realizeaza cu o centrală termică pe lemne. Învățământul se desfășoară în două schimburi, ciclul primar având ore dimineața.

Grădinița cu program normal Gura Putnei: o clădire cu două săli de grupă, grupuri sanitare interioare, apă potabilă. Încălzirea se realizează cu sobe.

 

Tehnică de calcul:

 • reţea de 26 de calculatoare situate în laboratoarele de informatică, birouri şi cabinete
 • tablă interactivă SmartBoard
 • imprimante
 • copiatoare
 • scannere
 • flipchart-uri

Audio - video:

 • 4 videoproiectoare
 • 2 televizoare

-           5 laptopuri

 • staţie de amplificare

Comunicaţii:

 • 2 linii telefonice
 • fax
 • conexiune la internet

 

 

            RESURSE INFORMAŢIONALE

Bibliotecă şcolară

            Fond carte 15000 volume

            Colecţia de periodice

            Tribuna învăţământului

            Monitorul de Suceava

            National Geographic

            Magazin Istoric

            Magazin

 Internet

 

RESURSE FINANCIARE

Surse de finanţare:

            Bugetul local - Consiliul Local Putna

            Bugetul de stat

            Sponsorizări- donaţii

 

În prezent nivelurile de învăţământ existente sunt: învăţământ prescolar, primar şi învăţământ gimnazial în filieră educaţională normală, de stat.

 

 

 

 

RESURSE UMANE

 

 

 

Cadre didactice în anii școlari 2014/2015, 2015/1016 și 2016/2017

 

anul

Nr. total

titulare

calificate

debutanti

definitiv

Gr. II

Gr. I

doctorat

2014/2015

33

25

8

6

11

6

9

1

2015/2016

29

26

2

4

6

9

9

1

2016/2017

29

23

5

7

5

8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

9                   

1

 

Situația cadrelor didactice în anul școlar 2016/2017

 

Cadre didactice

Total

Preșcolar

Primar

Gimnazial

Titulare

23

5

9

9

suplinitoare

Total

6

2

-

3

calificate

5

2

-

3

 

 

 

 

 

 

 

Personal didactic auxiliar: un secretar și un contabil

Personal nedidactic: doi muncitori, trei îngrijitoare.

 

 

Efective de elevi în anii școlari 2014/2015, 2015/1016 și 2016/2017

 

 

 

anul

prescolar

Nr. grupe

primar

Nr. clase

gimnaziu

Nr. clase

Total

clase

Total elevi

2014/2015

94

5

156

9

182

9

23

432

2015/2016

88

5

148

9

178

9

23

414

2016/2017

93

5

138

9

166

9

23

397

 

 

           

Elevii şcolii se remarcă printr-o bună participare la olimpiadele şi concursurile şcolare, ei participând la toate olimpiadele şcolare pe specialităti, concursuri judeţene şi naţionale, concursuri artistice şi sportive, activităţi extraşcolare. În anul școlar 2015-2016 s-au obținut următoarele rezultate:

Concursul Național de Biologie „G. E. PALADE” – faza județeană, prof. Crețan Simona: Chelba Anisoara – clasa a VI-a Gura Putnei, Ursachi Delia  – clasa a V-a a Gura Putnei, Chelba Ionela – clasa a  V-a Gura Putnei – mențiuni

Olimpiada de religie, profesor preot Negrea Bogdan: Locul II la nivel județean: Roman Elena clasa a VIII-a, Râmbu Iuliana – clasa a VI-a A.

Scoala Putna – turneu semifinal național fotbal “Hagi Danone” – prof. Ursachi Adrian

Festivalul interjudețean „ZILELE SPORTULUI ȘCOLAR”- Prof. Ursachi Adrian, Crețan Ciprian:

Locul I – Fotbal băieți cl. VII-VIII

Ștafeta fete 4x300m – cl. V-VI

Locul II

Fotbal fete – cl. I-IV

Ursachi Delia – șah fete – locul II

Chelba Ionela – șah fete – locul II

Maricica Loredana – clasa a VI – 50m

Ilaș Gabriela 50m Locul III

 Parasca Florentina – 50m

Cenușă Ciprian, Gîngă Alin – tenis de câmp

 

 Școala noastră a fost organizatoarea în anul școlar 2015/2016 a doua evenimente majore:

 

 • Concursul National Interdisciplinar Cultura si Spiritualitate Românească – 27-29 iunie(100 elevi, 42 insotitori, 18 inspectori scolari)
 • Festivalul Zilele Sportului Șoclar – ediția a XVI-a – concurs județean cu participarea a 1300 de elevi de la 32 de școli din județul SUceava

 

 

1.3.2.   Cultura organizaţională

 

Şcoala este caracterizată printr-un ethos profesional bun. Trăsăturile dominante sunt cooperarea, munca în echipa, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare. Climatul organizaţiei şcolare este deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism. Relaţiile dintre cadrele didactice sunt deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.

Tipul  dominant  de  cultura    pentru    organizația  noastră  este  cultura  de  tip  sarcină.  Sarcinile  sunt distribuite în raport cu potențialul membrilor organizației, urmărindu-se valorificarea optima   a acestuia. Relaţiile interpersonale existente permit manifestarea unor valori  precum  cooperarea,  munca în  echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, dorinţa de afirmare. Cadrele didactice, întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să îşi pună în valoare CREATIVITATEA şi în acelaşi timp să dea dovadă de RESPONSABILITATE, construind şi realizând activităţile specifice propuse, adaptate domeniului lor de pregătire. Managementul este unul transparent, flexibil, stimulativ, bazat pe încrederea în oameni, în capacitățile lor creative și de autocontrol. A fost elaborat Regulamentul  Intern care cuprinde norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice si personalului nedidactic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorile care dau coerenţă şi perspectivă activităţii noastre sunt:

Dezvoltare: Vom urmări perfecţionarea continuă a personalului angajat pentru dezvoltarea copetenţelor profesionale şi personale, dotarea cu echipamente, resurse materiale şi instrumente de lucru.

Calitate şi eficienţă: Vom furniza servicii de calitate, care să contribuie la creşterea calităţii activităţii instructiv - educative din şcoală, prin seriozitate, folosind experienţa şi  implicând toţi actorii educaţionali. Lucrul în echipă: Vom dezvolta un climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, toleranţă şi demnitate, dezvoltarea spiritului civic, folosind metode participative şi consultative.

Colaborare: Vom promova respectul reciproc şi cooperarea, prin colaborarea mai activă cu părinţii, cu comunitatea, cu institutiile de la nivel local, judeţean şi naţional cu atribuţii în domeniul educaţiei.

 

 

 • ANALIZA COMPLEXĂ A COMUNITĂŢII

 

 

 PREZENTAREA COMUNEI PUTNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Putna este o comună în județul Suceava, Bucovina, România, formată din satele Gura Putnei și Putna (reședința). Aici se află Mănăstirea Putna, construită de Ștefan cel Mare între 1466 și 1469, în amintirea victoriei sale împotriva turcilor de la Chilia din 1465.

Putna este situat în partea de nord a județului Suceava, în depresiunea Rădăuți. Coordonatele geografice ale comunei Putna sunt latitudine nordică 47°87' și longitudine estică 25°62' și Gura Putnei sunt latitudine nordică 47°90' și longitudine estică 25°58'. Raportându-ne la asezarile importante din jur, comuna Putna  se afla la 30  km de Rădăuți și 75 km de Suceava.

Cu o spurafață de 3370 de ha, comuna Putna are o populație de 3850 de locuitori la nivelul anului 2016.

 

 

 

ANALIZA CIRCUMSCRIPŢIEI ŞCOLARE

 

Reţeaua şcolară a comunei Putna în anul şcolar 2016-2017 este formata din mai multe structuri cu o singura personalitate juridică, reflectând structura geografică, socială şi economică a comunei, aceasta fiind următoarea, pe tipuri de unităţi:

 - Școala Gimnazială Putna(clasa pregatitoare – clasa a VIII-a)

 - Școala Gimnazială Gura Putnei(clasa pregatitoare – clasa a VIII-a)

 - Grădinița Putna (trei grupe)

 - Grădinița Gura Putnei(doua grupe)

              Deși locuitorii comunei sunt oameni gospodari, lipsa locurilor de muncă face ca populația să fie săracă, majoritatea trăind din munci ocazionale, ajutorul social și alocația copiilor. Principalele ocupații ale locuitorilor comunei Putna sunt agricultura de subzistență, creșterea animalelor și munca la pădure. In ultimii ani,  au apărut în comună și societăți comerciale având ca  obiect de activitate   extragerea și prelucrarea lemnului, produselor de panificatie si societăți turistice, la care sunt angajați unii dintre locuitorii comunei.

Populaţia  se  caracterizează  prin  spor  natural  negativ,  manifestându-se  o  scădere  lentă  a numărului de locuitori.

Un fenomen actual este plecarea părinţilor la muncă în străinătate, copiii rămânând în grija unuia dintre părinţi, a altor membri ai familiei sau chiar în grija unor persoane străine. La începutul anului şcolar 2016-2017 erau înregistraţi 48 de elevi în această situaţie. Numărul elevilor este în scădere continuă ajungând de la 432 în 2014 la 398 în 2016, datorită migrării familiilor de la sat la oraș sau în străinătate.

 

 

COMUNITATEA LOCALĂ

 

Grupurile  de  interes  în  privinţa  dezvoltării  instituţionale  a  Şcolii  Gimnaziale  „Ștefan cel Mare” Putna sunt reprezentate de :

o administraţia locală

o părinţii

o instituţiile locale ( Biserică, Poliţie, Casa de cultură „Ștefan cel Mare”, Biblioteca comunală)

În  acest  fel  s-au  dezvoltat  relaţii  bune,  de  parteneriat,  întemeiate  pe  cunoaşterea,  aprecierea  şi întărirea rolului şcolii în comunitatea locală. Cadrele didactice şi elevii participă la activităţile realizate în cadrul comunităţii. Şcoala colaborează bine cu autorităţile locale în ceea ce priveşte repartizarea fondurilor necesare pentru întreţinerea şi repararea şcolii.

Părinţii sunt organizaţi în comitete pe clase şi pe şcoală şi sunt sunt informaţi permanent despre procesul instructiv educativ, participă la activităţile şcolii.

Şcoala are relaţii de parteneriat cu Poliţia în vederea  combaterii delincvenţei juvenile şi pentru realizarea unor ore de educaţie rutieră cu participarea cadrelor de poliţie.

 

 

 INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROGRAMELE DE AJUTORARE A COPIILOR

 

Elevii proveniţi din familii unde venitul brut sau net nu a depăşit 50% din salariul minim pe

economie au primit: burse, rechizite, calculatoare, astfel:

 • rechizitele se acordă elevilor din clasele I-VIII începând cu anul şcolar 1991 - 1992, valoarea medie a unui pachet  este de 20 lei.
 • programul „Laptele şi cornul” se acordă din anul şcolar 2003-2004 pentru prescolari si elevii din ciclul primar, iar la inceputul anului scolar 2007 – 2008 a fost introdus acest

program si pentru elevii claselor gimnaziale.

 • programul „Euro200”  se  aplică  din  anul  2004-2005,  valoarea  ajutorului  pentru

achiziţionarea de calculatoare este de 200 euro, calculat la cursul de referinţă.

 • bursele sociale se acorda de către Consiliul Local Putna la propunerea consiliului de administrație al școlii

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXT LEGISLATIV

 

      

               Acest Proiect de dezvoltare instituţională a fost conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

 • Constituţia României
 • Legea Învăţământului nr. 1/ 2011,  cu modificările şi completările ulterioare.
 • Programul de guvernare 2016
 • Proiectul planului managerial al Inspectoratului Şcolar al judetului Suceava pentru anul

şcolar 2015-2016

 • Legea nr. 128/ 1997, privind Statutul Personalului Didactic.
 • Legea privind asigurarea calității în educaţie – O.U.G. nr. 75/2005 cu modificările şi completările ulterioare
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar OMEN nr. 5115/ 15.12.2014
 • O.M.E.C.T.S.  nr.  3753/2011  privind  aprobarea  unor  măsuri  tranzitorii  în  sistemul  naţional  de

învăţământ

 • Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educaţie.
 • Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
 • Raport asupra Stării sistemului naţional de învăţământ, 2013
 • Raportul şcolii pe anul şcolar 2015-2016
 • Regulamentul intern
 • Alte ordine, note, notificări şi precizări M.E.N.

 

 

ANALIZA PESTEL

 

Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o mare măsură de factorii politici, economici, sociali, tehnologici şi ecologici,care se manifestă din mediul în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.

Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică şi legislativă, de evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional, de progresul social intern şi de integrarea înstructurile şi economice şi culturale ale Uniunii Europene.

Cuceririle tehnologice, invenţiile şi inovaţiile în domeniul industrial, precum şi necesitatea de a păstra un mediu natural ecologic pot contribui la eficientizarea procesului instructiv educativ şi la asigurarea finalităţilor educaţionale. De aceea este necesară o radiografie exigentă a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care trebuie să le valorifice proiectul de dezvoltare instituţională în scopul maximizării rezultatelor. Analiza PESTEL a permis identificarea următoarelor influenţe în activitatea Şcoala Gimnazială „Ștefan cel Mare" Putna.

 

 

 

 

DOMENII

CONTEXT LOCAL

POLITIC

-Strategia  pe  termen  lung  în  domeniul  educaţiei  este  trasată  de  LEN

nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

-Există politici integratoare pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale;

-Există relaţii foarte bune între şcoală şi Primărie/Consiliul local.

ECONOMIC

-Dezvoltarea economică a zonei este precară;

-Potenţialul economic al zonei se axează pe exploatarea lemnului si turism, dar puterea economică este foarte scăzută;

-Bugetul Consiliului local este scăzut;

-Mari   diferenţe   între   situaţia   materială       părinţilor   elevilor   care frecventează şcoala.

SOCIAL

-Relaţii bune cu părinţii şi comunitatea locală;

-Există multe familii care trăiesc din venitul minim, multe mame sunt casnice;

-Există acte nesemnificative de violenţă şi alte abateri comportamentale;

-In  comunitate  există  locuri  în  care  copiii  se  întâlnesc,  socializează, desfăşoară activităţi: parc, baza sportivă.

TEHNOLOGIC

-Zona benficiază de cablu TV, internet, telefonie fixă şi mobilă de la mai

mulţi furnizori;

-In comuna Putna există racordare la apă curentă, canalizare, energie electrică;

-Accesul în localitate se face cu microbuze si maşini personale.

ECOLOGIC

-Zona  depresionară  în  care  este  situată comuna beneficiaza de multa padure

-Şcoala participă la activităţi de voluntariat privind educaţia ecologică;

-În general nivelul curăţeniei este destul de bun, zona nu este poluată.

LEGISLATIV

-Există LEN nr.1/2011 cu metodologiile aferente;

 - R.O.F.U.I.P 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA SWOT A STADIULUI DE DEZVOLTARE A ŞCOLII

 

Analiza s-a realizat pe următoarele paliere:

o curriculum

o resursele umane

o resurse materiale şi financiare

o relaţiile cu comunitatea şi activitatea educativă

 

 

 

CURRICULUM

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

§    Pentru fiecare nivel de şcolarizare există material curricular corespunzător (planuri de învăţământ şi programe şcolare, auxiliare curriculare, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare, softuri educaţionale;

§    O bună colaborare între învăţători şi profesori, mai ales pentru clasele ce termină ciclul primar şi integrarea cu uşurinţă a elevilor în ciclul secundar;

§  Programe  CDS  elaborate  de  cadrele didactice ale şcolii;

§    Pregătire   suplimentară   pentru   Evaluarea

naţională, olimpiade şi concursuri şcolare;

·  O tradiţie instructiv-educativă concretizată prntr-o   imagine   foarte   bună   a   şcolii   atât   în comunitate cât şi la nivel judeţean şi naţional;

§ Proces  instructiv-educativ  de  calitate demonstrat prin rezultate şcolare bune, procent de promovabilitate   la evaluarile nationale ridicat, premii la olimpiadele, concursurile școlare, fazele naționale și județene.

§  Insuficienta    utilizare    a    materialelor didactice, a tehnicii informaţionale şi a metodelor active în demersul didactic;

§   Suprapunerea cerinţelor, testărilor, ceea ce conduce la o distribuire inegală a efortului elevilor;

§    Slaba implicare a profesorilor în proiecte

europene şi de finanţare;

·    Lipsa autonomiei şcolii în selectarea cadrelor didactice;

·    Formarea deficitară a cadrelor didactice

pentru lucrul cu elevi cu CES sau cu ADHD.

OPORTUNITATI

AMENINTARI

§    Ofertele privind cursurile de perfecţionare şi

formare continuă, înscriere la grade didactice;

§    Bune    relaţii    cu    Inspectoratul    Şcolar,

Consiliul Local, Casa Corpului Didactic;

§    CDS oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi cunoaşterea în diferite domenii de activitate;

§    Existenţa site-urilor specializate în oferirea de materiale şi soft-uri pentru cadre didactice.

§    Instabilitatea legislativa a curriculumului în

sistemul de învăţământ;

§    Avalanşa de oferte de auxiliare şcolare din

partea firmelor specializate;

§    Existenţa şi proliferarea  unui mediu negativ al educaţiei informale, care promovează valori contrare celor ale şcolii.

 

 

 

 

 

RESURSE UMANE

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

·    Echipa manageriala preocupată de creşterea

calităţii  procesului  didactic,    a  bazei  materiale  şi aspectului şcolii;

·    Personal didactic calificat;

·    80% cadre didactice titulare;

·    Cadre   didactice   bine   pregătite,   dedicate

meseriei şi apreciate în comunitate;

·  Relaţii interpersonale bune, un climat de cooperare între cadrele didactice, relaţii deschise bazate pe respect reciproc;

·    Proiecte diverse în care elevii şi profesorii se

pot remarca;

·  O  bună  participare  la  cursurile  de perfecţionare şi formare continuă din partea CCD şi înscriere la grade didactice;

 

·    Cadre didactice cu norma didactică la mai multe şcoli şi navetiste;

·    Elevi  cu  părinţi  plecaţi  în  străinătate, care sunt lăsaţi în grija în grija bunicilor sau altor rude care nu au un control eficient asupra lor;

·    Elevi   care   revin   din   străinătate   şi   se acomodează  mai  greu,     deoarece  au  lipsuri  în

cunoştinţe.

OPORTUNITATI

AMENINTARI

§    Poziţie   centrală,   pe   DN   2H,   în   centrul

comunei,  având  în  vecinătate  Primăria,  Biblioteca

comunală, Casa de Cultură, Biserica;

§    Oferte de cursuri de formare din partea CCD

şi altor institutii, programe Erasmus+;

·  Scăderea motivaţiei şi interesului cadrelor didactice pentru activităţile profesionale datorită salariilor mici;

·    Criza de timp a părinţilor datorită actualei situaţii economice reduce participarea unora dintre părinţi  la  viaţa  şcolară,  cu  implicaţii  în  relaţiile

profesor-elev, profesor/învăţător/ diriginte, cât şi în performanţa şcolară a elevilor;

· Creşterea numărului elevilor cu cerinţe educaţionale speciale;

·  O depreciere a statutului profesorului în societate (plecând de la nivelul guvernării şi încurajată de mass-media), ceea ce determină dificultăţi   în   impunerea   cadrului   didactic,   ca

principal  factor  al  educaţiei,  în  faţa beneficiarilor direcţi şi indirecţi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

·    Şcoala  are  o  bază  materială  bună,  săli  de clasă cu mobilier modern, centru de documentare și informare, laborator de fizică-chimie,  cabinete  de  limba  română,  de  limbi moderne, istorie, biologie, matematică, bibliotecă, bază sportivă;

·    Echipa   managerială   este   preocupată   de îmbunătăţirea bazei materiale şi a aspectului şcolii;

·    Siguranţă fizică şi protecţie pentru elevi şi

personalul didactic şi nedidactic, încadrare în norme

igienico-sanitare corespunzătoare;

·    Stare fizică bună a bazei tehnico-materiale, săli de clasă, laboratoare, cabinete, biblioteca,

·    Centrală termică proprie;

·  Servicii de secretariat şi administrativ- contabile eficiente;

·    Accesul cadrelor didactice la calculatoarele, xerox-urile, imprimantele din şcoală;

·    Antrenarea elevilor şi părinţilor în activităţi de întreţinere şi înfrumuseţare a claselor şi holurilor şcolii;

·    O bună bază sportivă  (suprafaţă sintetică).

·    Spaţiu     insuficient     pentru     desfăşurarea

activităţii într-un singur schimb la Școala Gura Putnei;

·    Număr insuficient de calculatoare la numărul elevilor din şcoală;

·    Lipsa    fondurilor    pentru    recompensarea

activităţilor de performanţă ale elevilor şi cadrelor didactice;

·    Slaba  implicare  a  unor  cadre  didactice  în

păstrarea bunurilor materiale ale şcolii;

·    Există   situaţii   când   resursele   umane   şi

materiale ale şcolii nu sunt optim valorificate.

OPORTUNITATI

AMENINTARI

·    Descentralizarea şi autonomia instituţională;

·  Posibilitatea obţinerii de sponsorizări şi donaţii;

·    Posibilitatea  accesării  de  fonduri  europene de   către   personalul   didactic,   prin   proiecte   cu finanţare externă;

·    Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor existente;

·    Reducerea   finanţării   şcolii   în   ceea   ce priveşte achiziţionarea de material didactic, consumabile, reparaţii capitale etc.

 

 

 

 

RELATIILE CU COMUNITATEA ŞI ACTIVITATEA EDUCATIVĂ

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

·   O bună implicare a elevilor în activităţile extraşcolare şi extracurriculare la nivel de şcoală şi

în comunitate (excursii, serbări, strângeri de fonduri pentru persoane defavorizate, acţiuni caritabile)

·    Rezultate   foarte   bune       la   concursurile

artistice şi sportive, fazele  judeţene ;

·  Întâlniri  cu  Consiliul  Reprezentativ  al Părinţilor şi buna colaborare cu părinţii la nivelul comitetelor de părinţi pe clasă;

·    Preşedintele   Consiliului   Reprezentativ   al

Părinţilor este activ şi implicat în activităţile ce se

defăşoară  la nivelul școlii;

·        Buna    colaborare    între    director  şi coordonatorul de programe educative şi extraşcolare;

·   Relaţii bune, întemeiate pe conştientizarea rolului şi locului şcolii în comunitatea locală, cu reprezentanţii administraţiei locale;

·  O bună colaborare cu Poliţia locală, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava;

· Proiect județean cuprins în Calendarul Activităţilor Educative la nivel județean – relaţie cu alte şcoli din județ;

 

·    Slabe legături de parteneriat cu firme private

şi ONG-uri;

· Număr mic de activităţi educative şi extracurriculare  la  nivelul  claselor  pentru dezvoltarea reală a sensibilităţii elevilor, formarea de deprinderi şi comportamente pentru integrarea în viaţa socială.

OPORTUNITATI

 

 

 

AMENINTARI

·  Disponibilitatea şi responsabilitatea   unor instituţii  de  a  veni  în  sprijinul  şcolii  (  Primărie,

Poliţie, Biserică)

·  Interesul unor şcoli pentru realizarea de schimburi de experienţă;

·    Existenţa  posibilităţii  de  a  aplica  pentru

realizarea de proiecte educative, recunoscute la nivel

naţional.

·  Posibilitatea promovarii imaginii şcolii la nivelul  comunităţii  prin televiziunea locală, site-ul primăriei, site-ul şcolii, revista şcolii, alte publicaţii.

·    Bugetul de timp relativ scăzut al părinţilor;

·    Consecinţele crizei economice continuă să se facă simţite din punct de vedere al finanţării/ sponsorizării activităţilor educative şi extraşcolare din  partea  părinţilor,  agenţilor  economici, consiliului local;

 

 

 

 

 1. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORGANIZAŢIEI ŞI

DIRECŢIILE DE EVOLUŢIE

 

 

„Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru.”

(Nicolae Iorga)

 

 • VIZIUNEA

 

Învățăm să comunicăm, să fim responsabili, tolernați, creativi, pregătindu-ne pentru viață într-un mediu sănătos.

 

MISIUNEA ŞCOLII

 

Școala noastră formază elevilor competențe cheie care să asigure învățarea pe parcursul înttregii vieți și competențe pentru societatea cunoașterii. Promovăm valorile europene: cetățenia democratică, respectarea diversității și dezvoltarea durabilă. Educăm copiii pentru a fi capabili să se adapteze într-o lume în permanentă schimbare prin noile tipuri de educație: ecologică, pentru sănătate, antreprenorială, pentru comunicare. Misiunea școlii nu poate fi îndeplinită fără ajutorul comunității, deoarece împreună – profesori, părinți, autorități – trebuie să luăm cele mai bune decizii în privința educației copiilor.

 

 

 

 

 

 • RESURSE STRATEGICE

 

q     Personal didactic calificat

q     Număr relativ constant de elevi

q     Rezultate şcolare bune

q     Cadre didactice şi elevi capabili de performanţă

q     Baza materială bună

q     Relaţii interpersonale  care favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ

q    Relaţii  bune,  întemeiate  pe  conştientizarea  rolului  şi  locului  şcolii  în  comunitatea  locală  cu reprezentanţii administraţiei locale

q     Parteneriate educaţionale cu Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Suceava,  Biblioteca comunei Putna

q     O bună comunicare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi cu Casa Corpului Didactic Suceava

 

 

 • ŢINTE STRATEGICE

 

T.1.  Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei;

 

T.2. Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate;

 

 

T.3.  Creşterea interesului  elevilor  şi  cadrelor  didactice pentru  realizarea de activităţi  educative  care să contribuie  la  promovarea  practicilor  democratice,  orientarea  elevilor  spre  realizarea  în  viaţa  publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean;

 

T.4.  Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari;

 

T.5. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale și europen

 

2.3. OPŢIUNI STRATEGICE

 

 

ȚINTA 1

 

 

 • Creşterea calităţii  procesului  instructiv-educativ  pentru  dezvoltarea  armonioasă  a  personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor democrației.

Motivarea alegerii ţintei :

 

1.Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în   educaţia şi formarea profesională a elevilor,  formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală.

2.Cele opt domenii de competențe cheie trebuie să stea la baza curriculum-ului şi a proiectării didactice.

3.Misiunea școlii are în vedere ca fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării sale pentru a fi pregatit pentru o treaptă superioară în educație, școala satisfăcând nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, de a se adapta la schimbările permanente ale societăţii.

4.Cadrele didactice trebuie să valorifice mai eficient resursele umane și materiale, tehnica informațională,metodele activ-participative.

 1. Activitatea școlii trebuie îmbunătățită în domeniul asigurării şi evaluării calitătii educaţiei.

 

 Resurse strategice:

Ø  Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;

Ø  Resurse materiale şi  financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și programe școlare,  auxiliare  curricular,  manuale,  caiete  de  lucru,  ghiduri  de  aplicare,  culegeri  de  probleme, indrumatoare, softuri educationale); materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, echipamente IT, birotică şi consumabile;

Ø  Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ, legislație actualizată

Ø  Resurse de experientă şi expertiză : echipa manageriala, responsabili de comisii, metodiști, formatori, mentori din cadrul școlii și, dacă este cazul, experți din exterior

Ø  Resurse  de  timp  :  alocate  anual    pentru  inițierea,  monitorizarea  și  evaluarea  proiectelor  din  perspectiva unei dezvoltării scolare durabile si  pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI

Ø  Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MENCS, primarie, Consiliu local

 

 

 

OPŢIUNI STRATEGICE

Dezvoltarea

curriculară

Devoltarea

bazei materiale şi atragerea de resurse financiare

Dezvoltarea

resurselor umane

Dezvoltarea

relatiilor comunitare

§  Cunoașterea de către toate cadrele didactice a documentelor   de politică educaţională elaborate extern şi intern

(MEN, ISJ, școală) și implementarea lor prin planurile specifice ale catedrelor, comisiilor de specialitate

·  Implementarea curriculum-ului    şcolar, prin parcurgerea integral a programei şi a C.D.S. utilizând       cele       mai eficiente     mijloace     şi metode                  pentru stimularea      interesului elevilor;

· Valorificarea rezultatelor    evaluărilor în                   proiectarea

demersului didactic;

· Diversificarea ofertei de opţionale,   prin propunerea  unor programe personalizate, atractive

· Proiectarea diferenţiată

a demersului didactic

·   P rom ov ar e a

învăţ ă rii                prin implic ar e a         a ctiv - part icip ativ ă   şi   prin ex pe ri me nte stimulatoare.

·  Continuarea

modernizării mediului

fizic școlar prin actualizarea mijloacelor de învățământ;

·  Îmbogăţirea fondului de carte

·  Atragerea de fonduri prin Consiliul Reprezentativ al

Părinților

·  Implicarea    activă    a tuturor cadrelor didactice

în   găsirea   de   sponsori

pentru      derularea      de

activități educative

·  Perfecţionarea

cadrelor didactice pentru utilizarea   şi eficientizarea metodelor de predare activ- participative, pentru inițierea  şi   dezvoltarea de       proiecte din perspectiva unei dezvoltări durabile

· Pregătirea        elevilor capabili  de  performanţă în   vederea   participării lor la concursuri şi olimpiade şcolare;

· Implicarea  elevilor  în vederea responsabilizarii individuale și colective prin activităţi curriculare și de participare activă la activitățile     școlii      și

comunității

· Implicarea  membrilor comunității locale pentru sustinerea demersului şcolii

privind educația pentru dezvoltare școlară durabilă;

· Valorificarea             şi îmbogăţirea  elementelor

valoroase din tradiţia şcolii şi promovarea lor în comunitate prin organizarea de activităţi, prezentarea   rezultatelor în buletinul informativ , revista    şcolii,    site-ul

școlii, al orașului, etc.

· Continuarea

proiectului  și concursului judeţean „Zilele Sportului Școlar”, implicând Primăria şi Consiliului local

·  Reconsiderarea

ofertei educaţionale în funcţie de nevoile specifice ale comunităţii şi   resurselor   de   care

dispune şcoala.

·  Colaborarea cu

autoritățile locale și cu

alți  parteneri de la nivel local şi judeţean implicate în actul educaţional, în derularea de proiecte şi programe de dezvoltare școlară.

 

Rezultate aşteptate:

 

 • Toate cadrele didactice au realizat proiectarea demersului didactic în conformitate cu documentele de

politică educaţională;

 • A crescut interesul elevilor pentru ore, măsurat în rezultate școlare bune și foarte bune, procent de

promovabiliate în creștere  și scăderea ratei absenteismului;

 • Rezultate bune şi foarte bune la evaluarea națională și medii ridicate de admiterea în liceu;
 • Creșterea gradului de satisfacție a elevilor și părinților față de metodele utilizate în predare-învățare;
 • Mai mulți elevi premiați la olimpiadele și concursurile școlare județene și naționale.

 

 

 

 

ŢINTA 2

 

 

 • Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate

 

 

Motivarea alegerii ţintei :

 

1.Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în   educaţia şi formarea profesională a elevilor,  formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală.

2.Elaborarea curriculum-ului si proiectarea didactică pentru orele de consiliere şi orientare şi activitatea

educativă trebuie să se facă având în vedere prevenirea şi combaterea comportamentelor nesănătoase şi

asigurarea siguranţei elevilor.

3.Crearea condiţiilor optime în şcoală contribuie la îndeplinirea misiunii şcolii, de a   dezvolta personalităţi armonioase, autonome şi creative.

4.Există în şcoală resursele umane și materiale, tehnică informațională, care pot fi folosite mai eficient de

către cadrele didactice.

 1. Creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală este o idee asumată de către toţi factorii implicaţi în actul

instructiv-educativ.

 

 Resurse strategice:

Ø  Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, personal auxiliar, autorități locale;

Ø  Resurse materiale şi  financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și programe școlare, auxiliare curriculare, softuri educationale); materiale didactice specifice disciplinei consiliere şi orientare, echipamente IT, birotică şi consumabile;

Ø  Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ, legislație

actualizată

Ø  Resurse de experientă şi expertiză : echipa managerială, responsabili de comisii, experți din exterior

Ø  Resurse de timp: alocate anual  pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva

unei dezvoltării şcolare durabile şi  pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI

Ø  Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MEN, primărie, Consiliu local .

 

 

                                                      OPŢIUNI STRATEGICE:                                             

 

 

 

Dezvoltarea

curriculară

Devoltarea bazei materiale

şi atragerea de

resurse financiare

Dezvoltarea resurselor

umane

Dezvoltarea relatiilor

comunitare

·    Susţinerea în

cadrul        orelor        de

consiliere şi orientare a unor teme privind educaţia rutieră, traficul de persoane, riscurile consumului de droguri și substanțe etnobotanice, educaţie pentru sănătate

·    Reactualizarea

ROI cu unele sancţiuni în cazul nerespectării normelor de conduită în

şcoală

·    Valorificarea tuturor          momentelor propice în cadrul orelor, în    vederea    menţinerii unui  ambient  plăcut  şi curat,       în       favoarea elevilor

·  Menţinerea       în incinta şi perimetrul şcolii a unui climat de siguranţă,

a   unui   ambient   propice

actului    educaţional    prin

implicarea  elevilor, cadrelor  didactice, parinţilor şi Consiliului local

· Asigurarea bazei logistice pentru evaluarea elevilor  claselor  a  II-a,  a

IV-a,  a  VI-a  şi  a  VIII-a,

pentru olimpiade şcolare, pentru   activităţile educative şi sportive, extracurriculare şi concursurile şcolare

·    Menţinerea în stare de bună funcţionare a sistemului de supraveghere video

·    Asigurarea resurselor              umane

necesare desfăşurării în condiţii optime a procesului instructiv- educativ

·    Repartizarea bugetului  pe  priorităţi,  cu consultarea           factorilor

implicaţi (Centrul de execuţie   bugetară, Primărie, Comitetul Reprezentativ al Părinţilor)

·    Întreţinerea bazei materiale   existente şi îmbunătăţirea acesteia prin diverse mijloace de atragre a resurselor

·    Monitorizarea respectarii de către elevi şi   personalul   şcolii   a legislaţiei  în  vigoare,  a prevederilor Regulamentului intern

·    Reactualizarea parteneriatului  cu

Poliţia     în vederea creşterii siguranţei elevilor şi cadrelor didactice, pentru combaterea delincvenţei juvenile şi a manifestarilor violente, a absenteismului, prin realizarea unor ore de consiliere şi orientare cu participarea  cadrelor  de

poliţie

· Iniţierea         elevilor adoptarea unui comportament adecvat în situaţii de urgenţă prin simulările semestriale şi prin  orele  de  dirigenţie în colaborare cu ISU

 

Rezultate aşteptate:

 

 • Cadrele didactice au realizat proiectarea demersului didactic pentru orele de consiliere şi orientare şi activităţi educative având în vedere asigurarea condiţiilor optime de studiu şi siguranţă;
 • Numărul elevilor implicaţi în activităţi eductive şcolare şi extraşcolare a crescut, interesul elevilor

faţă de păstrarea bunurilor şi a ambientului şcolii este mai mare;

 • Rezultate bune la evaluarea națională și medii ridicate de admiterea în lice ;
 • Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de ambientul şcolii şi de condiţiile de siguranţă din şcoală;
 • Fluxul  activităţilor desfăşurate în şcoală în domeniul vizat este îmbunătăţit

 

ŢINTA 3

 

 

 • Creşterea interesului  elevilor  şi  cadrelor  didactice  pentru  realizarea  de  activităţi  educative  care  să contribuie  la  promovarea  practicilor  democratice,  orientarea  elevilor  spre  realizarea  în  viaţa  publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean

 

 

 

Motivarea alegerii ţintei :

 

 1. Fiecare diriginte şi învăţător are obligaţia de a desfăşura activităţi educative cu clasa pe care o îndrumă.

2.Activităţile educative sunt atractive pentru elevi, deoarece se desfăşoară în contexte variate faţă de orle de

curs.

3.Formarea  unei  personalităţi  armonioase,  autonome  şi  creative  nu  se  poate  realiza  numai  prin  parcurgerea

curriculumului obligatoriu, ci mai ales prin desfăşurarea altor activităţi .

4.Cadrele didactice au participat la cursuri de formare care le dau posibilitate de a desfăşura programe şi

proiecte educative de calitate.

 1. Activitatea educativă în şcoala noastră a fost un punct forte până în prezent..

 

 Resurse strategice:                                                                                                                                                 

Ø  Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;

Ø  Resurse materiale şi   financiare: programe de activităţi, proiecte, softuri educationale; materiale

didactice specifice, echipamente IT, birotică şi consumabile;

Ø  Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ, legislație

actualizată

Ø  Resurse de experientă şi expertiză : echipa managerială, conksilier educativ, responsabili de comisii, experți din exterior

Ø  Resurse de timp: alocate anual  pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva

unei dezvoltării şcolare durabile şi  pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI

Ø  Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MEN, primărie, Consiliul local .

 

                                                      OPŢIUNI STRATEGICE:                                             

 

 

 

Dezvoltarea

curriculară

Devoltarea bazei materiale

şi atragerea de

resurse financiare

Dezvoltarea resurselor

umane

Dezvoltarea relatiilor

comunitare

·    Propunerea      de

către fiecare diriginte şi învăţător a unui program de                      activităţi

extracurriculare la sugestia  şi  cu participarea tuturor elevilor;

·    Proiectarea responsabilă                  a activităţilor           pentru

săptămâna “Școala altfel”, în vederea  implicării elevilor în activităţi în comunitate  şi   activităţi de voluntariat

· Participarea   la activităţile educative desfăşurate în şcoală sau în comunitate

·    Implicarea elevilor   în   organizarea activităţilor educative

·    Implicarea

Consiliului    Reprezentativ

al părinţilor în atragerea de persoane fizice sau juridice care prin contribuţii financiare şi materiale să susţină programe de modernizare a activităţii educative  şi  a  bazei material

·    Implicarea elevilor în   strângerea  de  fonduri prin desfăşurarea unor proiecte       ce       vizează

reciclarea sau valorificarea unor produse create de ei

·    Implicarea    unui

număr mare de elevi în activităţi educative, participarea                  la

concursuri artistice şi sportive, indiferent de etnie, apartenenţă religioasă

·    Continuarea parteneriatului    familie- şcoală   prin   includerea

părinţilor în activităţi, lectorate, diseminări de bune practici etc.

·    Diseminarea în comunitate a activităţilor

desfăşurate de şcoală, în vederea creşterii

vizibilităţii şcolii şi întărirea imaginii acesteia în comunitate

·       Menţinerea colaborării şcoală- familie -comunitate prin activităţi şi acţiuni la care participă elevii şcolii şi care fac să crească prestigiului acesteia în comunitate;

 

 

Rezultate aşteptate:

 

 • Toate cadrele didactice  propun activităţi educative în   conformitate cu interesele elevilor şi  ale comunităţii, în perspectiva îndeplinirii misiunii şcolii;
 • Creşte numărul proiectelor educative desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional, în care şcoala este implicată;
 • Interesul elevilor şi părinţilor pentru activitatea educativă a crescut, fiind concretizat în iniţiative din partea acestora, numărul  participanţilor, calitatea activităţilor desfăşurate;
 • Rezultate foarte bune obţinute la concursurile cu tematică educativă propuse de ISJ, MEN sau de alţi parteneri educaţionali;
 • Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților fața de activităţile educative desfăşurate;
 • Consiliul elevior este mai vizibil în viaţa şcolii.

 

ŢINTA 4

 

 

 • Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari

 

 

Motivarea alegerii ţintei :

 

 

1.Necesitatea  impusă  de  legislaţia  în  domeniul  educaţiei  şi  a  orientărilor  actuale  privind  corelarea

obiectivelor stabilite la nivel naţional şi teritorial în domeniul învăţământului cu cele ale unităţii şcolare;

2.Crearea în şcoală a condiţiilor pentru dezvoltarea unei culturi organizaţionale a colectivului de cadre didactice, orientat  spre performanţă;

3.Îmbunătăţirea colaborării elevilor membri în Consiliul elevilor cu profesorii diriginţi şi colegii de clasă în vederea derulării de activităţi educative şi extraşcolare;

4.Operaţionalizarea criteriilor de monitorizare şi evaluare a calităţii educaţiei şcolare;

5.Elaborarea de strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi elevii, indiferent nivelul intelectual, de apartenenţa etnică, religioasă sau de altă natură, prin promovare unui învăţământ incluziv;

6.Existenţa profesorului psihopedagog şi a profesorului de sprijin oferă posibilitatea desfaşurării învăţământului incluziv, a consilierii de specialitate pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale.

 

 Resurse strategice:                                                                                                                                                   

Ø  Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinţi, autorităţi locale;

Ø  Resurse materiale şi   financiare: documente specifice managementului şcolii, mapele comisiilor,

portofolii, echipamente IT, birotică şi consumabile;

Ø  Resurse informaţionale reprezintă legislaţia specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ, site CCD,

legislaţie actualizată;

Ø  Resurse de experienţă şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii;

Ø  Resurse  de  timp:  alocate  anual    pentru  evaluarea  rezultatelor  stabilite  în  PDI  şi  planurile  de implementare;

Ø  Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MEN, CJRAE, CCD, primărie, consiliul local.

 

 

                                                      OPŢIUNI STRATEGICE:                                             

 

 

Dezvoltarea

curriculară

Devoltarea

bazei materiale şi atragerea de resurse financiare

Dezvoltarea

resurselor umane

Dezvoltarea

relatiilor comunitare

·    Cultivarea    unui sistem   de   valori   şi   a

eticii manageriale bazate pe transparenţă, comunicare şi

§    Luarea   deciziilor

referitoare la necesarul resurselor financiare prin consultarea organismelor de lucru

·    Participarea echipei   manageriale,   a

şefilor de catedră la cursuri de management educaţional;

·        Identificarea,

prin                  evaluare

instituţională,

a  nevoilor  de  educaţie ale comunităţii

 

 

înţelegere,      în      care

atribuţiile şi responsabilităţile să fie cunoscute  şi  respectate la fiecare nivel: al conducerii, pe arii curriculare,  pe  domenii de probleme, pe discipline, pe clase;

·    Proiectarea activităţilor  manageriale pe  baza  unei  diagnoze pertinente,        specifice, realiste,        cu        ţinte strategice care să vizeze proceduri de asigurare a calităţii în educaţie;

·       Consiliere, control, monitorizare, evaluare,  bazate pe reguli şi pe proceduri;

·    Aplicarea programelor    naţionale, popularizarea   legislaţiei şcolare       în       rândul elevilor,  părinţilor  şi  al cadrelor didactice;

· Proiectarea activităţii educative la nivelul claselor respectând programa pentru consiliere şi alte documente în domeniu

§    Gestionarea

corectă şi eficientă a

resurselor materiale

·  Realizarea   unei baze de date cu elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate

§ Construirea unei baze de date referitoare la persoane şi servicii de contact pentru sprijinirea activităţilor şcolii

·    Delegarea

responsabilităţilor în cadrul echipei manageriale    avându-se în vedere criteriile de competenţă profesională şi  managerială,  precum şi principiul lucrului în echipă

·    Distribuirea

de            responsabilităţi

tuturor  cadrelor didactice, în vederea valorificării potenţialului individual   prin consultare şi implicare;

· Evaluarea performanţelor cadrelor didactice pe baza indicatorilor de performanţă

·        Vizite    efectuate la domiciliul elevilor

de către diriginţi şi învăţători     pentru     a cunoaste      îndeaproape mediul  în  care  aceştia trăiesc şi colaborarea cu profesorii  clasei  pentru ca  aceştia  să  cunoască problemele elevilor

·    Consilierea

elevilor de către

psihopedagogul şcolii care trebuie să fie în legătură atât cu familia elevului, cât şi cu învăţătorul, învăţătorul de sprijin ( în cazul elevilor  CES) sau dirigintele;

locale       şi       căutarea

posibilităţilor de satisfacere a acestora în cadrul normativ

existent  şi  cu  resursele

disponibile

·   Elaborarea  de rapoarte privind activitatea de asigurare a calităţii educaţiei şcolare şi prezentarea lor în cadrul  CA  şi  în buletinele informative

·        Derularea parteneriatelor educaţionale  în  vederea eficientizării

demersurilor  educative de la nivelul claselor şi şcolii

·    Întâlniri

periodice     cu     părinţii

(şedinţe,         consultaţii, lectorate);

·    Colaborarea cu serviciul      social      din cadrul  primăriei  pentru cazurile speciale;

 

Rezultate aşteptate:

 

 • Eficientizarea procesului educaţional ca urmare a monitorizării atente a activităţii desfăşurate de către responsabilii de comisii şi a conducerii şcolii;
 • Valorificarea mai eficientă  a resurselor umane şi materiale în vederea obţinerii de rezultate şi mai bune printr-um management de calitate;
 • O imagine bună în comunitate şi în afara acesteia;
 • O relaţie mai bună cu beneficiarii direcţi şi indirecţi;
 • Relaţia diriginte-elev capătă o altă dimensiune - dirigintele este atât managerul clasei, cât şi   al activitǎţilor educative, el creează mediul pozitiv în clasǎ, coeziunea şi dinamica grupului, rezolvă cu tact pedagogic  problemele grupului.

 

 

 

ŢINTA 5

 

 

 • Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derulare de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europe

 

 

 

Motivarea alegerii ţintei :

 

 1. Noul program Erasmus + oferă posibilitatea instituţiilor de învăţământ de a aplica pentru derularea de

proiecte de mobilitate sau partenetiate strategice.

2.Competenţele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot exersa şi dezvolta prin participre la proiecte naţionale dar mai ales europene .

3.Derularea de parteneriate oferă elevilor şansa de a se dezvolta şi şcolii posibilitatea de a-şi îndeplini

misiunea.

 1. Cadrele didactice dau dovadă de creativitate, de interes pentru implicarea în astfel de proiecte.
 2. CCD oferă cursuri de formare în ceea ce priveşte managementul proiectelor Erasmus+.
 3. Şcoala are un nivel scăzut al absorbţiei de fonduri pe proiecte europene.

 

 Resurse strategice:                                                                                                                                                 

Ø  Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;

Ø  Resurse materiale şi  financiare: materiale de informare privind implementarea de proiecte, granturi

obţinute în urma aprobării proiectelor depuse, echipamente IT, birotică şi consumabile;

Ø  Resursele  informaționale  reprezintă  legislația  specifică:  site  MEN,  site  ARACIP,  site  ISJ,  site

ERASMUS+, legislație actualizată

Ø  Resurse  de  experientă  şi  expertiză  :  echipa  managerială,  responsabil  cu  proiecte  comunitare,  ,

formatori, experți din exterior

Ø  Resurse de timp: alocate anual  pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva

unei dezvoltării şcolare durabile şi  pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI

Ø  Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MEN, Comisia europeană, Primarie, Consiliu local.

 

                                                      OPŢIUNI STRATEGICE:                                             

 

 

 

Dezvoltarea

curriculară

Devoltarea

bazei materiale şi atragerea de resurse financiare

Dezvoltarea

resurselor umane

Dezvoltarea

relatiilor comunitare

·    Stimularea

elevilor şi cadrelor didactice în vederea comunicării prin

intermediul internetului

(email, alte aplicații,

forumuri de discuţii) în

cadrul unor proiecte

educaţionale;

·    Informarea cadrelor diactice şi a elevilor în lagătură cu posibilitatea desfăşurării unor proiecte de parteneriat strategic sau de mobilitate a cadrelor didactice şi a elevilor, cu aplicabilitate în activităţile curriculare;

·    Realizarea de proiecte comune cu alte şcoli (lingvistice, de cercetare, excursii tematice etc.) din zonă, din ţară şi din străinătate.

·    Reorganizarea

spaţiului „Programe europene” care este pus la dispoziţie

cadrelor didactice şi elevilor implicaţi în realizarea proiectelor;

·    Sprijinirea financiară    a    apariţiei revistei     şcolii     şi     a

activităţilor  de promovare a imaginii şcolii ( Proiectul naţional “Joc  de  creion”, concursul interjudetean “Cred  în  drepturile mele”)

·    Alocarea corespunzătoare            a fondurilor   în   proiectul bilateral Comenius

·    Informarea cadrelor    didactice    cu

privire  la  oportunităţile

de colaborare europeană în cadrul programului Erasmus +

·    Formarea

cadrelor   didactice privind elaborarea aplicaţiilor în programul Erasmus +;

· Aplicarea      la termenele   stabilite pentru     obţinerea     de

granturi    în    programul

Erasmus +

· Diseminarea în cadrul unor activităţi specifice pe site-ul şcolii, a experienţei    participării la  programele  europene şi aplicarea în activitatea şcolară.

·    Popularizarea

activităţii şcolii, a rezultatelor obţinute de elevi şi cadre didactice

în cadrul proiectelor în comunitate şi în afara acesteia (mass-media, internet, publicaţii, revista şcolii), în vederea creşterii prestigiului

şcolii şi a sentimentului de apartenenţă al elevilor şi al cadrelor didactice;

· Iniţierea    unor proiecte de colaborare cu diferite ONG:-uri, firme

private;

·    Continuarea parteneriatelor             cu institutiile    din    cadrul comunităţii .

 

 

 

Rezultate aşteptate:

 

 • Cadre didactice formate în programul Erasmus+;
 • Şcoala realizează proiecte şi aplică în diferite apeluri, pentru obţinerea de granturi pentru proiecte

strategice sau de mobilitate;

 • Interesul elevilor pentru implicarea în proiecte comunitare a crescut, ceea ce se evidenţiază prin creşterea numărului celor care doresc să fie implicaţi;
 • Rezultatele proiectelor desfăşurate sunt vizibile prin diverse oportunităţi de diseminare;
 • Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților fața de proiectele desfăşurate;
 • Cultura organizaţională va deveni mai puternică, elevii, părinţii şi cadrele didactice vor deveni mai conştienţi de rolul şi de importanţa pe care îl au în şcoală.

III. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE

DEZVOLTARE

 

 

Implementarea proiectului se bazează pe realitatea şcolii la începutul anului şcolar 2016-2017, pe informaţiile obţinute din rapoartele responsabililor de comisii, din informaţii provenite de la cadre didactice, din literatura de specialitate în management educaţional. El este avizat de Consilui de administraţie şi este documentul principal pe baza căruia se vor elabora celelalte documente manageriale ale şcolii.

Pentru realizarea obiectivelor propuse se cere o bună orientare şi mobilizare a resurselor umane şi material- financiare, dar pot apărea şi condiţionări externe favorabile sau nefavorabile, neanticipate, conjuncturale.

 

 

 • MONITORIZAREA SI EVALUAREA PROIECTULUI

 

 

        Se vor evalua rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a PDI şi se vor compara cu priorităţile stabilite. Realizările vor fi prezentate în consiliile profesorale, şedinţele cu părinţii şi ale Consiliului de administraţie. Pe perioade scurte (anuale semestriale), ţinând cont de realităţile momentului, pot apărea noi obiective generate de schimbările datelor de intrare. Acestea vor   fi identificate şi cuprinse în Planul managerial anual al şcolii.

 

Evaluarea va avea la baza:

 • Procentul de promovabilitate
 • Situaţii comparative ale rezultatelor obţinute de elevi la cele două testări  (iniţială şi finală)
 • Rezultatele obtinute de elevi la evaluările naţionale;
 • Gradul de integrare a absolvenţilor în licee;
 • Rezultatele obţinute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare, concursuri artistice şi sportive
 • Gradul de formare a a cadrelor didactice prin cursuri de formare continuă şi obţinere de grade didactice
 • Starea bazei didactico-materiale a şcolii
 • Gradul de implicare în proiecte comunitare
 • Gradul de satisfacţie a beneficiarilor faţă de activitatea şcol

 

 

BAZA MATERIALĂ A ŞCOLII

 

Spații școlare:

 

Școala Putna(un singur schimb de învățământ): două clădiri cu autorizație sanitară de funcționare:

 - corpul A cu parter si etaj, 6 săli de clasă, cancelarie, un laborator fizică – chimie, un centru de documentare si informare, un laborator AEL, birou secretariat si contabilitate, birou director, cabinet asistență psihopedagogică, grupuri sanitare in  interior, apa potabila, canalizare, teren de sport(38/19).

              - corpul B – parter, 6 săli de clasă, cancelarie, spatiul cornul si laptele, biblioteca(10.000 volume), grupuri sanitare in interior, apa potabila, canalizare.

Corpurile Asi B dispun de un sistem de incalzire realizat de o centrala care foloseste lemnul.

Gradinița cu program normal  Putna: o clădire cu trei săli de grupă, grupuri sanitare situate in interior, apă potabilă. Incalzirea e realizeaza cu ajutorul sobelor.

Școala Gura Putnei: o clădire cu parter si etaj, patru săli de clasă, biblioteca(2000  volume), spatiul cornul si laptele, cancelarie, grupuri sanitare interioare,apă potabilă, un teren de sport(28/12). Incalzirea se realizeaza cu o centrală termică pe lemne. Învățământul se desfășoară în două schimburi, ciclul primar având ore dimineața.

Grădinița cu program normal Gura Putnei: o clădire cu două săli de grupă, grupuri sanitare interioare, apă potabilă. Încălzirea se realizează cu sobe.

 

Tehnică de calcul:

 • reţea de 26 de calculatoare situate în laboratoarele de informatică, birouri şi cabinete
 • tablă interactivă SmartBoard
 • imprimante
 • copiatoare
 • scannere
 • flipchart-uri

Audio - video:

 • 4 videoproiectoare
 • 2 televizoare

-           5 laptopuri

 • staţie de amplificare

Comunicaţii:

 • 2 linii telefonice
 • fax
 • conexiune la internet

 

 

            RESURSE INFORMAŢIONALE

Bibliotecă şcolară

            Fond carte 15000 volume

            Colecţia de periodice

            Tribuna învăţământului

            Monitorul de Suceava

            National Geographic

            Magazin Istoric

            Magazin

 Internet

 

RESURSE FINANCIARE

Surse de finanţare:

            Bugetul local - Consiliul Local Putna

            Bugetul de stat

            Sponsorizări- donaţii

 

În prezent nivelurile de învăţământ existente sunt: învăţământ prescolar, primar şi învăţământ gimnazial în filieră educaţională normală, de stat.

 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ 
AN ŞCOLAR 2016-2017

 

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Regulamentul intern al Școlii Gimnaziale ”Ștefan cel Mare” a fost elaborat de către un colectiv de lucru, coordonat de directorul școlii.
(1) Proiectul regulamentului intern al unităţilor de învăţământ preuniversitar se supune, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţiei părinţilor, în consiliul şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi administrativ/nedidactic. Organismele menţionate au avut dreptul de a formula amendamente la proiect, iar în urma dezbaterilor emit avize consultative, prin vot deschis, cu majoritate simplă. Proiectul se supune, spre aprobare, comisiei paritare de la nivelul unității de învăţământ.
(2) Regulamentul intern, precum şi modificările ulterioare ale acestuia, se aprobă prin hotărâre de către consiliul de administraţie. (3) După aprobare, regulamentul intern al unităţilor de învăţământ preuniversitar se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ preuniversitar. Pentru aducerea la cunoştinţa personalului unităţii de învăţământ, a părinţilor şi a elevilor, regulamentul intern se afişează la avizierul unităţii de învăţământ preuniversitar. Profesorii pentru învăţământul primar/profesorii diriginţi vor prezenta elevilor şi părinţilor, în şedinţe cu elevii şi părinţii, regulamentul intern al respectivei unităţi de învăţământ preuniversitar. Personalul unităţii de învăţământ, părinţii şi elevii îşi vor asuma prin semnătură faptul că au fost informaţi referitor la prevederile regulamentului intern.

(4) Respectarea regulamentului intern al Școlii Gimnaziale ”Ștefan cel Mare”  este obligatorie pentru întregul personal, pentru toţi elevii şcolii şi părinţii acestora, precum şi pentru alte categorii de persoane care, direct sau indirect, intră sub incidenţa normelor pe care acesta le conţine. Nerespectarea regulamentului intern constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale.

(5) Regulamentul intern al unităţilor de învăţământ preuniversitar poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 30 de zile de la începutul fiecărui an şcolar.
Art. 2. Regulamentul de ordine interioară reglementează: programul cursurilor zilnice, programul serviciului pe şcoală, modul de organizare şi funcţionare al spaţiului interior şi al căilor de acces, organizarea şi funcţionarea comisiilor pe probleme, organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare, comportamentul şi ţinuta elevilor şi întregului personal al şcolii, comportamentul nediscriminatoriu.

Art. 3. Unităţile de învăţământ preuniversitar se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a elevilor, a personalului didactic şi administrativ/nedidactic.1)Unităţile de învăţământ preuniversitar se organizează şi funcţionează pe baza principiilor stabilite în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 2) Organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar se realizează în baza principiului echității, conform căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare și a principiului incluziunii sociale, asigurând egalitatea de șanse pentru toți beneficiarii educației.

(3) Unitățile de învățământ preuniversitar vor asigura respectarea principiului garantării identității culturale a tuturor cetățenilor români și a dialogului intercultural.

(4) Organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar se realizează în conformitate cu principiul calității, în bază căruia activitățile de educație se realizează prin raportare la standardele de referință aprobate și la bune practici recunoscute la nivel național și internațional.

Art. 4. Regulamentul intern al Școlii Gimnaziale ”Ștefan cel Mare” este elaborat în temeiul prezentului regulament, al Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar şi al legilor care reglementează drepturile şi obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei şi ale personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar.

CAPITOLUL II

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE AL ŞCOLII

Art. 5. Programul cursurilor zilnice pentru elevi se desfăşoară :
-8.00-14.00-Școala Gimnazială  ”Ștefan cel Mare”
-8.00-12.00-Şcoala Gimnazială  Gura Putnei – înv. primar
-12.00-18.00 – Școala Gimnazială Gura Putnei – înv. gimnazial

Acest program poate suferi modificări, cu aprobarea ISJ Suceava, în timpul anotimpului rece.

Art. 6. Programul directorului se desfăşoară între orele 8.00-16.00.

Art. 7. Programul cadrelor didactice se desfăşoară în intervalul 8.00 – 18.00 în funcţie de orar şi excepţional mai târziu, în cazul unor activităţi extraşcolare, şedinţe cu părinţii şi consilii profesorale.

Art. 8. Programul compartimentului secretariat se desfăşoară în intervalul 8.00– 16.00, la Şcoala Gimnazială ”Ștefan cel Mare”cu posibilităţi de modificare în funcţie de nevoile şcolii sau ale părinţilor.

Art. 9. Programul compartimentului nedidactic se desfăşoară în intervalul 6.00 – 20.00, cu posibilitatea modificării în funcţie de nevoile şcolii şi locaţie.

Art. 10. Programul Bibliotecii şcolii se desfăşoară în intervalul 08.00 – 18.00 .

Art. 11. Programul cabinetului de consiliere elevi se desfăşoară în intervalul 12.00 – 16.00 pe fiecare școală în parte.

 

CAPITOLUL III

SECURITATEA INSTITUŢIEI  ŞI SERVICIUL PE ŞCOALĂ


Art. 12. Securitatea şcolii este asigurată pe următoarele căi:
-de către elevii de serviciu pe şcoală împreună cu profesorii de serviciu.
-de către personalul administrativ de întreţinere în intervalul 6.00 – 20.00;
-prin intermediul serviciului de supraveghere video.

Art. 13. Accesul în şcoală al elevilor, întregului personal al şcolii, părinţilor şi al altor persoane, se face prin două intrări, intrarea elevilor fiind aflată sub supravegherea elevilor de serviciu şi profesorilor de serviciu.

Art. 14. Elevii, părinţii şi alte persoane care intră în şcoală dupa ora 8.00 sunt consemnate în caietul elevului de serviciu, pe baza carnetului de elev, buletinului sau legitimaţiei.

Art. 15. Serviciul pe scoala are caracter obligatoriu pentru toate cadrele didactice şi pentru elevii claselor VII – VIII care sunt desemnaţi de către diriginţi să îndeplinească această responsabilitate ;

Art. 16. Serviciul pe şcoală al elevilor va fi asigurat zilnic de câte doi elevi  de gimnaziu la fiecare şcoală care deţine asemenea clase.

Art. 17. Supravegherea elevilor la intrarea şi ieşirea din şcoală va fi asigurată de către profesorul de serviciu/învăţătorul de serviciu de la parter, conform graficului de serviciu stabilit zilnic pe şcoală;

Art. 18. Supravegherea elevilor în timpul pauzelor este asigurată de către profesorii de serviciu de pe fiecare palier, conform graficului profesorilor de serviciu pe şcoală;

Art. 19. Securitatea zilnică a cataloagelor va fi asigurată prin colaborarea secretariatului şcolii cu profesorii coordonatori, cadrele didactice de serviciu şi personalul administrativ.

 1. a) Predarea cataloagelor se va face de către secretarul Şcolii profesorului de serviciu/învăţătorului de serviciu.
  b) Preluarea cataloagelor la sfârsitul cursurilor (ora 14.00) se va face de catre secretarul Şcolii de la profesorul de serviciu.
  c) În cazul sedintelor cu parintii, învatatorul sau dirigintele preia şi predă cheia de la secretariat pe baza de proces-verbal, asumându-şi responsabilitatea pentru securitatea tuturor cataloagelor pe parcursul activitatii.

Art. 20. Supravegherea circulatiei elevilor pe casa scărilor va fi asigurată de profesorii de serviciu conform graficului profesorilor de serviciu pe scoala;

Art. 21. Atribuțiile elevilor de serviciu pe școală sunt cuprinse în Anexa nr. 1 a prezentului regulament;

Art. 22. Alte atributii ale profesorului/învatatorului de serviciu sunt detaliate în Anexa nr. 2 a prezentului regulament;

Art. 23. Sancțiunile aplicate cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic implicat în asigurarea securității şcolii, care nu efectueaza sau nu respecta atributiile privind serviciul pe şcoală, prevazute în anexe, sunt:
-Atenționare verbală;
-Atentionare scrisă;
-Punerea în discutie în cadrul Comisiei de Disciplină ;
-Diminuarea calificativului anual.

Art. 24. Sanctiunile aplicate elevilor care nu efectueaza sau nu îndeplinesc atributiile privind serviciul pe şcoală sunt:
-observaţie individuală;
-mustrare scrisă;
-mutarea disciplinară.

CAPITOLUL IV

COMPORTAMENTUL ŞI VESTIMENTATIA ELEVILOR

Art. 25. Elevii sunt obligati să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă în spaţiul şcolii.
Art. 26. La intrarea şi ieşirea din şcoală, elevii trebuie să respecte următoarele reguli:
a) să evite aglomerarea la intrarea sau ieşirea pe intrarea elevilor.
b) să folosească căile de acces marcate de indicatoare şi prevăzute în Regulamentul de Ordine Interioară;
c) să se deplaseze în ordine şi fără să alerge;
d) să acorde prioritate colegilor din clasele mai mici;
e) să acorde prioritate cadrelor didactice şi tuturor persoanelor mai în vârsta;
f) sa nu blocheze usile şi căile de acces ;
g) sa nu se împinga sau să-şi pună piedici;
Art. 27. În incinta şcolii elevii trebuie să respecte următoarele reguli:
-Să păstreze curăţenia pe holuri, în clase, scări şi alte spatii ale şcolii;
-Să se deplaseze în ordine şi fără să alerge pe holuri şi pe casa scărilor;
-Să nu se împingă sau să-şi pună piedici în clase, pe holuri şi în alte spaţii ale şcolii;
-Să respecte regulamentul specific laboratoarelor şi sălii de sport;
-Să acorde prioritate colegilor mai mici în spaţiul uşilor interioare, pe scări şi pe holuri ;
-Să acorde prioritate cadrelor didactice în spaţiul uşilor interioare, pe scări şi pe holuri ;
-Să nu foloseasca balustradele de pe casa scarilor drept tobogan ;
-Să nu alerge prin clase ;
-Să nu se urce pe bănci ;
-Să nu se urce pe pervazul ferestrei sau să se aplece în afară ;
-Să nu umble la instalaţia electrică ;
-Să manifeste respect faţă de cadrele didactice şi faţă de întregul personal al şcolii ;
-Să manifeste respect faţă de parintiţ şi alte persoane care au acces în spaţiul şcolii ;
-Să manifeste respect fata de ceilalţi colegi;
-Să nu manifeste atitudini şi gesturi necuviincioase precum: înjurii, scuipat, semne obscene, cuvinte jignitoare, etc.
-Să nu manifeste atitudini violente şi comportament agresiv ;
-Să nu deterioreze bunurile şcolii ;
-Să foloseasca în mod civilizat toaletele ;
-Băieţii să nu intre în toaleta fetelor, iar fetele sa nu intre în toaleta băieţilor;
-Să nu folosească telefoanele mobile  în timpul orelor;

Art. 28. În privinta introducerii de către elevi a anumitor obiecte în şcoală, prezentul regulament precizează:
-Este interzisă introducerea băuturilor alcoolice în şcoală;
-Este interzisă introducerea ţigărilor, chibritelor şi brichetelor în şcoală;
-Este interzis fumatul în şcoală;
-Este interzisă introducerea cuţitelor şi altor obiecte contondente ;
-Este interzisă introducerea în şcoala a materialelor pornografice;
-Este interzisă introducerea în şcoală a miniplayer-elor şi căştilor pentru ascultat muzica;
-Se interzice introducerea în şcoală a medicamentelor şi altor substanţe, decât cele pentru uz personal şi prescrise de medic;
-Se interzice introducerea în şcoală a telefoanelor mobile cu camera video sau camera foto;
-Este interzisă introducerea în şcoală a materialelor de propagandă politică;
-Se interzice introducerea în şcoală a animalelor de orice fel, în alte scopuri decât cele didactice;
-Este interzisă reclama şi comercializarea în şcoală a oricaror produse, fiind exceptate cele de uz didactic;
-Se interzice introducerea şi folosirea în şcoală a spray-urilor paralizante sau cu alte efecte;
-Este interzisă introducerea în şcoală a unor sume mari de bani şi obiecte de valoare ;
-Este interzisă introducerea în şcoală a obiectelor şi substanţelor inflamabile, a petardelor, pocnitorilor şi altor obiecte pirotehnice;

Art. 29. Elevii sunt obligaţi să poarte la şcoală o ţinută decentă(clasele V-VIII), sau uniformă(clasele I-IV).

Art.30. Se interzice elevilor purtarea unei ţinute indecente la şcoală, precum : pantaloni decupaţi, pantaloni scurţi, rochii şi fuste scurte, bluze scurte, decoltate sau decupate, tricouri sau maiouri indecente, haine cu inscripţii ori înscrisuri de orice fel;

Art. 31. Se interzice elevilor purtarea părului excesiv de lung pentru băieţi, a părului vopsit ori modelat anormal (gel, ţepi, etc.);

Art. 32. Este interzisă purtarea cerceilor de către băieţi ori a cerceilor excesiv de mari de către fete;

Art. 33. Se interzice purtarea la şcoală a podoabelor scumpe sau excesiv de mari, precum: lanţuri, mărgele, brăţări metalice, inele;

Art. 34. Se interzice purtarea de către elevi a tatuajelor de orice fel.

Art. 35. Nerespectarea regulilor privind comportamentul elevilor în şcoală, cât şi a celor legate de vestimentaţie, atrage după sine următoarele sancţiuni, prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar, aplicate în funcţie de gravitatea faptei şi de numărul abaterilor:
-Observaţia individuală aplicată de diriginte, învăţător sau profesor;
-Mustrare scrisa înmânată parintilor/tutorilor legali, personal, sub semnatura, însotita de scăderea notei la purtare;

-Retragerea temporară sau definitiva a bursei sociale sau de merit;
-Mutarea disciplinară la o clasă paralelă în aceeași unitate de învățământ.

 

Art. 36. (1)Deteriorarea bunurilor şcolii de către elevi atrage după sine obligativitatea reparării bunurilor distruse sau înlocuirea imediată a acestora, sau după caz, suportarea tuturor cheltuielilor pentru înlocuirea bunurilor deteriorate (contravaloare bunuri, transport, manoperă etc.).

(2) În cazul că vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase.
(3) Pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor primite gratuit, elevii înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou sau achita contravaloarea acestuia.
(4) În cazul spargerii sau deteriorarii geamurilor termopan, elevii sunt obligaţi să repare sau să înlocuiască în aceeaşi zi sticla, sau după caz, să suporte toate cheltuielile privind contravaloarea bunului deteriorat sau stricat, transportul şi manopera.


CAPITOLUL V

PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

 1. 1. Cadrele didactice

Art. 37. Toate cadrele didactice trebuie să fie prezente la şcoală cu 15 min. înainte de începutul programului, conform orarului zilnic.
Art. 38. Profesorul sau învăţătorul de serviciu în schimbul de dimineaţă trebuie să se prezinte la şcoală la ora 7.30.
Art. 39. Profesorul sau învăţătorul de serviciu pe şcoală este obligat să ducă la îndeplinire atributiile prezentate.
Art. 40. Cadrele didactice trebuie să respecte programul de lucru stabilit prin orarul şcolii, astfel încât intrarea şi ieşirea de la ore să se facă imediat dupa ce s-a sunat, utilizându-se integral şi eficient cele 45 – 50 minute ale lecţiei
Art. 41. Cadrele didactice sunt obligate sa nu absenteze nemotivat nici să părăsească orele de curs fără aprobarea conducerii şcolii şi să anunţe urgent conducerea şcolii în cazul aparitiei unor situaţii neprevăzute care impun absenţa de la şcoală.
Art. 42. Cadrele didactice trebuie să aibă o ţinută şi o comportare ireproşabila în relaţiile cu colegii, întreg personalul şcolii, elevii şi părinţii acestora.

Art. 43. Le este interzis cadrelor didactice sa aplice pedepse corporale elevilor ori să agreseze verbal sau fizic elevii sau alte persoane din şcoală.

Art. 44. Cadrele didactice sunt obligate să consemneze zilnic în condica de prezenţă tema lecţiilor conform planificării şi orarului.

Art. 45. Participarea la şedintele consiliului profesoral este obligatorie pentru toate cadrele didactice, absenţa nemotivată de la mai mult de două şedinţe ale consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea calificativului anual la Bine.

Art. 46. Participarea membrilor consiliului de administraţie la şedinţele acestuia este obligatorie. Absenţa nemotivată de la mai mult de doua şedinţe ale consiliului de administratie se sancţionează cu excluderea din consiliu şi imposibilitatea de a mai fi ales în acest consiliu timp de 5 ani.

Art. 47. Cadrele didactice sunt obligate sa participe la toate activităţile extraşcolare la care sunt solicitate de către conducerea şcolii, absenţa nemotivată de la o singură activitate atrage după sine sancţionarea.

Art.48 . Cadrele didactice au responsabilitatea morală şi profesionala de a participa la  cursurile de formare initiate de conducerea şcolii, Inspectoratul Şcolar, Casa Corpului Didactic Suceava.

Art. 49. Cadrele didactice pot solicita maxim 3 zile de învoire pe an în interes personal, cu condiţia să asigure suplinirea orelor de către o persoană calificată şi să depuna cererea la secretariat cu cel putin o zi înainte. Învoirile din perioada de vacanţă vor fi scăzute din drepturile de concediu.

Art. 50. Cadrele didactice au obligaţia de a supraveghea ieşirea ordonată a elevilor după ultima oră de curs, aşteptând până la plecarea ultimului elev din clasă.
Art. 51. Le este interzis cadrelor didactice de a folosi telefonul mobil în timpul orelor de curs sau de a iesi pe hol pentru convorbiri telefonice.
Art. 52. Întreg personalul didactic de predare este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor care privesc strict instituţia, nefăcând publice acele informatii care aduc atingere imaginii instituţiei.

Art. 53. Cadrele didactice cu rezultate deosebite în activitatea didactică şi educativă extraşcolară pot fi recompensate prin acordarea diplomei de excelenţă, instituită de conducerea şcolii pe baza următoarelor criterii:
-Aplicarea frecventa a metodelor moderne (active şi interactive) la lecţii;
-Progrese remarcabile înregistrate de elevi la testele organizate de şcoală;
-Implicarea în proiecte europene;
-Rezultate deosebite obţinute de elevi la Evaluarea Naţională;
-Rezultate deosebite obtinute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare;
-Rezultate deosebite obţinute de elevi la concursuri şi activităti extraşcolare;
-Gradul de implicare în activităţi organizate pentru promovarea imaginii şcolii.

Art. 54. Toate cadrele didactice au obligaţia de a prezenta la începutul anului şcolar, cel târziu după prima saptamână de şcoală, carnetul de sănătate vizat la zi.

Art. 55. Detalierea atribuţiilor, sarcinilor, competentelor şi responsabilităţilor cadrelor didactice se realizeaza în fisa postului.

Art. 56. Cadrele didactice care încalcă prevederile prezentului regulament, cât şi prevederile Regulamentului de organizare şi functionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pot primi următoarele sanctiuni :
-Atenţionare verbală individuală;
-Observaţie scrisă;
-Punerea în discuţie în cadrul Comisiei de disciplină;
-Avertisment însotit de diminuarea calificativului;
-Diminuarea salariului de baza, cumulat, când este cazul, cu indemnizatia de conducere, de îndrumare şi de control, cu pâna la 15% pe o perioada de 1-6 luni;
-Suspendarea, pe o perioada de pâna la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii didactice superioare, sau pentru obtinerea gradelor didactice, ori a unei functii de conducere, de îndrumare şi control;
-Destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învatamânt;
-Desfacerea disciplinara a contractului de munca.

 1. 2. Personal didactic auxiliar

Art. 57. Personalul didactic auxiliar este obligat sa respecte programul şcolii specific fiecarui compartiment.

Art. 58. Atributiile, sarcinile, competentele şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar sunt cuprinse în fişa postului.

Art. 59. Personalul didactic auxiliar este obligat să participe la acele ședinte de consiliu profesoral la care se discută probleme legate de compartimentele în care își desfășoară activitatea.

Art. 60. Personalul didactic auxiliar trebuie să aibă o ţinută şi o comportare ireprosabila în relațiile cu cadrele didactice, elevii, parintii, personalul nedidactic al şcolii, precum şi cu orice persoană din afara instituţiei.

Art. 61. Personalul didactic auxiliar are obligaţia de a răspunde la toate solicitările venite din partea conducerii şcolii, considerate de interes major pentru instituţie.

Art. 62. Întregul personal didactic auxiliar are obligaţia să participe la cursurile de formare, iniţiate de conducerea şcolii, Inspectoratul Şcolar sau Casa Corpului Didactic, în conformitate cu specializarea şi compartimentul în care activează.
Art. 63. Întreg personalul didactic auxiliar este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi informatiilor care privesc strict instituţia, nefăcând publice acele informaţii care aduc atingere imaginii institutiei.
Art. 64. Personalul didactic auxiliar are obligatia de a semna zilnic condică, consemnând cu exactitate activitatile desfăşurate în ziua respectivă.
Art. 65. Întreg personalul didactic auxiliar are obligaţia de a prezenta la începutul anului şcolar carnetul de sănătate vizat la zi.
Art. 66. Nerespectarea prevederilor actualului regulament, sau a prevederilor din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unitaţilor de învăţământ preuniversitar, cât şi a sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului, duce automat la aplicarea următoarelor sancţiuni, în functie de gravitatea şi numărul abaterilor:
-Observatie individuala verbală;
-Observatie scrisă;
-Avertisment;
-Diminuarea salariului de baza
-Desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

V.3. Personal nedidactic

Art. 67. Personalul nedidactic este obligat să respecte programul zilnic stabilit de Conducerea Scolii împreună cu şeful compartimentului administrativ.
Art. 68. Personalul nedidactic are obligatia de a asigura securitatea şcolilor în urmatoarele intervale de timp: 6.00 – 7.30 şi 14.00 – 20.00.

Art. 69. Personalul nedidactic asigură igienizarea şi întreţinerea şcolii la nivelul sectoarelor repartizate de directorul şcolii şi în conformitate cu fişa postului.

Art. 70. Atribuţiile, sarcinile, competentele şi responsabilităţile personalului nedidactic sunt cuprinse în fisa postului.

Art. 71. Personalul nedidactic are obligaţia să răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii şcolii, considerate de interes major pentru instituţie.
Art. 72. Personalul nedidactic este obligat să aiba un comportament civilizat faţă de cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, elevi, parinti şi faţă de orice persoană care intră în şcoală.
Art. 73. Se interzice personalului nedidactic să utilizeze baza materială a şcolii în alte scopuri decât cele legate de interesele institutiei.
Art. 74. Întreg personalul nedidactic al şcolii este obligat să prezinte la începutul anului şcolar carnetul de sănătate vizat la zi.
Art. 75. Nerespectarea prevederilor actualului regulament cât şi a prevederilor din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unitaţilor de învatamânt preuniversitar, cu referire la personalul nedidactic, atrage dupa sine următoarele sancţiuni, aplicate în conformitate cu Codul Muncii şi în funcţie de gravitatea şi numărul abaterilor:
-Observaţie individuală verbală;
-Avertisment scris;
-Suspendarea contractului individual de munca pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;
-Reducerea salariului de baza pe o durată 1-3 luni cu 5-10 %;
-Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.


CAPITOLUL VI

COMISIILE METODICE

Art. 76. Comisiile metodice se constituie în conformitate cu art. 35 din Regulamentul de organizare şi functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar.
Art. 77. Atribuţiile comisiilor metodice şi ale responsabililor de comisii metodice sunt prevazute în art. 36 din Regulamentul de organizare şi functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar.

Art. 78. Alegerea şi numirea responsabililor de comisii metodice se face prin metoda candidaturii la începutul fiecarui an şcolar. În cazul lipsei candidaturilor la unele comisii, directorul şcolii numeşte responsabilii de comisii în urma consultarilor cu membrii acelor comisii.
Art. 79. În baza Regulamentului de organizare şi functionare a unităţilor de învatamânt preuniversitar, în anul şcolar 2016-2017, în Şcoala Gimnazială ”Ștefan cel Mare”funcţionează următoarele comisii metodice:

 

 

Comisii cu caracter permanent /Comisii cu caracter ocazional

 • Comisia pentru curriculum
 • Comisia pentru programe de susţinere educaţională
  • Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii
 • Comisia de inventariere
  • Comisia pentru prevenirea şi reducerea violenţei în mediul şcolar
 • Comisia de recepţie bunuri
  • Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului şi a abandonului școlar
 • Comisia de casare, de clasare şi valorificare a materialelor rezultate
  • Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă
 • Comisiile pentru organizarea examenelor
  • Comitetul de securitate şi sănătate în muncă
 • Comisia pentru verificarea documentelor şcolare şi a actelor de studii
  • Comisia pentru situaţii de urgenţă
 • Comisia pentru cercetare disciplinară prealabilă
  • Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe şcoală
 • Comisia pentru recensământul populaţiei şcolare
  • Comisia pentru mentorat
  • Comisia de gestionare BDNE
  • Comisia consiliere, orientare şi activităţi extraşcolare
  • Comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare
  • Comisia pentru salarizare
  • Comisia internă de evaluare continuă (pentru învățământul special și special integrat)
  • Comisia pentru programe şi proiecte educative
  • Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării și promovarea interculturalității
  • Comisia pentru control managerial intern


Art. 80. Activităţile comisiilor metodice se desfăşoară pe baza programului de activităţi propus de responsabilul fiecărei comisii şi aprobat de catre directorul şcolii, întrunirea comisiilor se face cel putin o dată pe lună, iar prezenta este obligatorie.

Art. 81. Responsabilii comisiilor metodice din anul precedent, au obligaţia ca în prima saptamână din luna septembrie a noului an şcolar să întocmeasca raportul privind activitatea comisiei respective pentru întreg anul şcolar trecut şi să o predea conducerii şcolii.
Art. 82. Responsabilii comisiilor metodice din anul precedent, au obligaţia ca în a doua saptamână din luna septembrie a noului an şcolar să pregatească toate documentele şi materialele de la dosarul comisiei din anul precedent şi să le predea secretarului şef în vederea arhivării acestora.

Art. 83. Absenta nemotivată de la două activităţi ale comisiei pe parcursul unui an şcolar, se sanctioneaza cu diminuarea calificativului anual.

CAPITOLUL VII

TRANSPORTUL ELEVILOR CU MICROBUZUL ŞCOLAR


Art. 84. Este obligatorie asigurarea prezenţei unui cadru didactic pe întreaga durată a deplasării indiferent de vârsta elevilor, în scopul supravegherii acestora şi asigurării condiţiilor de securitate pe traseele deservite pentru unitatea noastră.

Art. 85. Profesorul însoţitor va instrui preşcolarii şi elevii ori de câte ori este cazul în legătură cu securitatea transportului. Traseul cu staţiile de îmbarcare şi debarcare ale elevilor a fost aprobat în şedinţa Consiliului Profesoral. Staţiile de îmbarcare – debarcare precum şi orele de îmbarcare – debarcare vor fi trecute obligatoriu în foaia de parcurs a conducătorului auto ( dus şi întors);
Pentru orice incident petrecut în timpul îmbarcării-debarcării elevilor , în alte locuri decât cele stabilite, va fi răspunzător direct conducătorul auto sau persoana care decide acest lucru;
Numărul de preşcolari/elevi transportaţi într-o cursă nu poate depăşi numărul locurilor disponibile din microbuzul şcolar;

Art. 86. Se interzice cu desăvârşire transportul simultan al preşcolarilor/elevilor şi al altor persoane care nu sunt angajaţi ai şcolii, în acest caz profesorul însoţitor trebuie să atragă atenţia şoferului că încălcarea acestei prevederi poate duce la sancţiune;
Capitolul VIII
Dispoziţii finale și tranzitorii

Art. 87. Prezentul regulament va fi completat cu diverse norme şi reglementări după aprobarea lor prealabilă în Consiliul de Administraţie al unităţii.
Art. 88. (1) Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării evaluărilor naţionale. (2) Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar are obligaţia de a aduce la cunoştinţa personalului, elevilor, părinţilor/tutorilor legal instituți ai acestora şi partenerilor educaţionali prevederile alin.(1).
Art. 89. În unităţile de învăţământ preuniversitar, fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
Art. 90. În unităţile de învăţământ preuniversitar se asigura dreptul fundamental la învățătură și este interzisă orice formă de discriminare a elevilor și a cadrelor didactice, a personalului nedidactic și auxiliar, în conformitatea cu Legea nr. 324/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.

Director,

prof. Crețan Ciprian Florentin

8 septembrie 2016

       
Nr. crt. Numele şi prenume Funcţia Nr. decizie
1 Crețan Ciprian Florentin Director 1876/2009
2 Olariu Ionela Alina Prof.înv.preşcolar 1880/2009
3 Cîrdei Elena Educatoare 1205/2010
4 Ilaș Dorina Elena Educatoare 1363/2016
5 Cernat Maria Cristina Prof.înv.preşcolar 1206/2010
6 Chelba Elena Prof.înv.preșcolar 1368/2016
7 Creţan Ionela Prof.înv.primar 681/2014
8 Herdeş Suceveanu Oana Prof.înv.primar 1885/2009
9 Chidoveţ Mariana Aurica Prof.înv.primar 1882/2009
10 Zubaş Ornella Daniela Prof.înv.primar 1886/2009
11 Boghean Paraschiva Învăţătoare 1875/2009
12 Fodor Luminiţa Învăţătoare 1560/2012
13 Martinescu Ana Învăţătoare 1883/2009
14 Cenuşă Elena Ionela Prof.înv.primar 1659/2012
15 Aanei Mircia Profesor 327/2011
16 Andriescu Elena Profesor 1873/2009
17 Bălăuţă Ioana Daniela Profesor 1874/2009
18 Graf Galine Mirela Profesor 1543/2011
19 Popiuc Georgeta Irina Profesor 323/2011
20 Cîrdei Gheorghe Mihai Profesor 1085/2015
21 Cotos Victoria Camelia Profesor 1879/2009
22 Negrea Bogdan Vasile Profesor 1621/2012
23 Lazăr Andreea Gabriela Profesor 972/2016
24 Calancea Anamaria Profesor 1368/2016
25 Cîrdei Viorel Iulian Profesor 1465/2015
26 Juravle Anișoara Profesor 1363/2016
27 Buraciuc Iliana Profesor 85/2016
28 Cenușă Ana Nicoleta Profesor 99/2016

PREȘEDINTE: DIRECTOR, prof. CREȚAN CIPRIAN FLORENTIN 

MEMBRI:

prof. înv. primar - CHIDOVEȚ MARIANA AURICA

prof. GRAF GALINE MIRELA

prof. BĂLĂUȚĂ DANIELA

RÎMBU ILIE - reprezentantul părinților

LUCACI ADINA - reprezentantul părinților

DOBOȘ ANCA - reprezentantul Primăriei Putna

CENUȘĂ NOHAI NICOLETA - reprezentantul Consiliului Local Putna

BOGHEAN VIOREL - reprezentantul Consiliului Local Putna

prof. înv. primar: ZUBAȘ DANIELA ORNELLA - reprezentantul Sindicatului Învățământului

SECRETAR: 

prof. înv. primar - CREȚAN IONELA

 

 Scurt Istoric

Primele forme de organizare a învăţământului la Putna sunt legate de acţiuni ale Bisericii Ortodoxe Române, centru de iradiere a culturii sub diferitele ei forme de manifestare, ca o necesitate, în primul rând, pentru asigurarea instrucţiei în vederea folosirii textelor sfinte şi, în al doilea rând, pentru transmiterea mesajelor şi valorilor culturale şi estetice.
     La Mănăstirea Putna funcţiona, încă de la începutul existenţei sale, o şcoală duhovnicească, care a devenit o şcoală superioară de teologie pentru pregătirea clerului din Moldova şi o academie duhovnicească după modelul celei de la Kiev.  Data înfiinţării celei din urmă fluctuează, însă aceasta funcţiona în paralel cu vechea şcoală duhovnicească, predându-se: ceaslovul, psaltirea, octoihul, catehismul moldoveneşte şi ruseşte, alcătuirea scrisorilor moldoveneşti, psaltirea după metoda grecească, gramatica, geografia, retorica, istoria bisericii,  metode de predare fiind, atât memorarea, cât şi logica.  Între 1470 şi 1585 au fost dascăli la Putna: Eustatie Protopsaltul, Antonie  Protopsaltul, ritorul Lucaci şi alţii, şcoala începând o nouă perioadă o dată cu reforma iniţiată de Grigore Ghica în 1747.
    Un document al lui Theodor Calimachi din 15/25 iunie 1759 sublinia necesitatea înfiinţării unei şcoli în condiţiile în care existau dificultăţi pentru copii comunităţii de a ajunge la alte şcoli aflate la mare distanţă. În acest context, documentul poate fi considerat momentul de înfiinţare a postului de învăţător al şcolii elementare din Putna, care în acel moment funcţiona pe lângă mănăstire.
    În momentul anexării Bucovinei la Imperiul Habsburgic, în localitatea Putna exista o şcoală elementară cu caracter confesional.  Arhimandritul Vartolomeu Măzăreanu a construit la 1 ianuarie 1779 în preajma „vechii mănăstiri”(în preajma bisericii de lemn de la Putna) o „şcoală mare şi o şcoală mică, tot sub un acopărământ”.  În anul 1813 se hotărăşte de către Cancelaria Aulică şi Comisia Aulică a Studiilor înfiinţarea a 17 şcoli elementare în Bucovina, între care una şi în Putna.  În anul 1858, şcoala mănăstirească devine şcoală poporală, care, în continuare, era susţinută financiar  de călugării de la mănăstirea Putna.
     Clădirea şcolii se afla într-o casă a mănăstirii, în anul 1859 fiind recenzaţi 159 de copii de vârstă şcolară, ca dascăl funcţionând monahul Domiţian Iacubovici. Din 1/13 septembrie 1861 postul de învăţător  fost ocupat de monahul Mleşniţă.
     În anul 1871 erau 30 de copii înscrişi, din care numai 13 frecventau. În această situaţie s-a considerat necesar cumpărarea unei case de la Grigore Puzdre pentru localul şcolii, dascăl fiind, încă din anul 1870, primul laic în persoana lui Vasile Cobilanschi. În perioadele în care, din diferite motive, postul de învăţător era liber, suplinirea era asigurată de monahul Galaction Mleşniţă.
     În anul 1893 erau înscrişi un număr de 117 copii. Şcoala era condusă de Dormidont Vlad, iar clădirea în care funcţiona nu era corespunzătoare pentru acest număr de copii.   Se impunea ca o necesitate construirea unui local nou, a cărui construcţie va începe în anul 1899. Ridicarea clădirii a fost susţinută de comună, construcţia fiind din cărămidă cu 4 săli de clasă şi locuinţă pentru director. La construcţia şcolii au participat şi mulţi localnici prin muncă, transportul materialelor, unelte şi bani. Localul şcolii a fost dat în funcţiune în 1901 cu 4 clase de elevi, în care erau înscrişi 329 de copii. Şcoala poseda o grădină de 32 de ari şi 05 m², fiind înzestrată cu toate facilităţile necesare.
     Noul cadru statal al României întregite a oferit posibilitatea punerii în valoare a tradiţiilor din sfera învăţământului din provinciile istorice. Şcoala a reprezentat un domeniu important al vieţii culturale care a contribuit la consolidarea statului român întregit, mai ales, prin măsurile luate de autorităţile româneşti pentru centralizarea diverselor forme şi tipuri de instituţii şcolare.
     În anul 1919, la şcoala Putna funcţiona o secţie română cu 299 elevi la care predau trei cadre didactice şi o secţie germană cu 195 elevi pregătiţi de patru învăţători. În adresa nr. 165/1920 de la Şcoala Putna se arăta că, alături de discipline de studiu ca: citire, calcul, religie, gimnastică, limba română, caligrafie, istorie, geografie, ştiinţele naturii, desen, cântarea, se preda şi lucrul manual, în cursuri speciale care durau până la ora 12, inclusiv sâmbăta, în două zile pe săptămână prelungindu-se până la ora 13.
       Dascălii au activat pe tărâm cultural în direcţia păstrării tradiţiilor şi pentru creşterea gradului de instrucţie a locuitorilor prin organizarea de şezători, serbări culturale, biblioteci populare.  Învăţătorii nu se limitau la ridicarea spirituală a satelor, ci erau adevăraţi susţinători ai procesului de integrare a Bucovinei în cadrul României întregite, venind în sprijinul administraţiei locale.   Corpul didactic a organizat cursurile de alfabetizare şi cele speciale, a susţinut conferinţe, s-a implicat în rezolvarea problemelor economice, sanitare, agricole ale comunităţii cu scopul creşterii gradului de civilizaţie şi îmbunătăţirea  vieţii locuitorilor satelor.
     Un alt aspect ce trebuie menţionat este activitatea culturală desfăşurată de dascăli. O intensă activitate culturală a depus învăţătorul Edwin Ernest, venit la şcoala Putna în anul 1922, care s-a implicat împreună cu directorul Ilarion Firescu  în mobilizarea tinerilor satului pentru desfăşurarea de programe artistice cu ocazia desfăşurării sebării organizate la Putna în anul 1926 de către societatea studenţească „Arboroasa”. Ilarion Firescu a organizat primul cor de elevi, iar învăţătoarele Lucreţia Pârnac şi Cornelia Firescu au avut preocupări pentru transmiterea artei populare şi a portului tradiţional, organizând expoziţii şcolare de artă populară O astfel de expoziţie, organizată în anul 1922 a fost vizitată de Eugenia Ioneţ. Cornelia Firescu era şi o colecţionară de mostre de cusături de pe cămăşi vechi pe care le transpunea în caiete cu modele. Învăţătoarea Olimpia Semrad a înfiinţat cercul gospodinelor cu care organiza şezători literare în timpul cărora se ţineau conferinţe cu caracter educativ. De asemenea, se implica în organizarea de programe artistice şi baluri cu scopul strângerii de fonduri pentru elevii cu probleme financiare
      Cu toate greutăţile provocate de desfăşurarea celui de al II-lea război mondial, învăţământul a continuat să funcţioneze. Totuşi, frecvenţa celor care urmau cursurile era destul de scăzută. În anul 1941, la sfârşitul anului şcolar, se preciza, în documentele oficiale, că au fost înscrişi 260 de copii, din care au frecventat 149 de elevi(76 băieţi şi 73 fete). La grădiniţă au fost 55 înscrişi şi doar 14 au frecventat, cursurile primare fiind absolvite de 9 copii, din care 4 băieţi.  Situaţia era mai gravă la grădiniţă, adresa nr. 8 din 3 ianuarie 1941 precizând că la instituţia menţionată nu funcţiona nici un cadru didactic deoarece frecvenţa era foarte scăzută în timpul iernii datorită condiţiilor climatice grele şi a răspândirii satului pe o mare întindere.
     Activitatea culturală se desfăşura în cadrul societăţii de literatură „Daniil Sihastrul”, în Cercul Gospodinelor Române, în cadrul Căminului Cultural şi a Crucii Roşii. În cursul anului şcolar 1942/1943 nu s-au desfăşurat cursuri pentru adulţi şi nu au avut loc conferinţe de popularizare, însă corpul didactic participa la opera de ajutor social.
    După ştergerea efectelor imediate ale celui de al II-lea război mondial şi  normalizarea vieţii cotidiene, şcoala a redevenit un important centru de interes pentru locuitorii satului. La 22 iunie 1949, la şcoala Putna erau înscrişi 271 elevi, din care 256 au frecventat, iar din cei din urmă un număr de 243 elevi au promovat, 10 au rămas repetenţi şi 18 elevi erau cu situaţia neclarificată, iar 89 elevi s-au înscris la examen. Procentul frecvenţei elevilor se ridica la 96,15% pentru învăţământul elementar şi 81,08% pentru gimnaziu. Învăţământul funcţiona dimineaţa. Starea clădirii era bună, însă lipsea mobilierul şi materialul didactic era insuficient, fără a se preciza starea  de uzură şi funcţionalitatea.  Spaţiul şcolar cuprindea 311,64 m.p., cu un volum total de 1164,87 m³, în care funcţionau şase clase pentru învăţământul primar şi trei clase pentru învăţământul gimnazial.
     Creşterea numărului de elevi, în special datorită prelungirii învăţământului obligatoriu la 10 ani, impunea ca o necesitate construirea unui nou local. Ca urmare se construieşte un nou corp de şcoală, pe baza proiectului de şcoală rurală din anul 1979, din zidărie portantă, grinzi prefabricate şi beton armat, acoperit cu plăci de azbociment, care a fost pus în funcţiune în 1982. Costul construcţiei s-a ridicat la 746.889 lei şi s-a realizat în timpul direcţiunii domnului profesor Aurel Cotos. În anul 1984 se realizează terenul de sport. Instituţia de învăţământ a primit numele „Ştefan cel Mare” la 11 noiembrie 1999, având personalitate juridică şi următoarele structuri: Şcoala Gimnazială Gura Putnei, Grădiniţa cu program normal Putna şi Grădiniţa cu program normal Gura Putnei.
     Şcoala Gimnazială Gura Putnei, integrată ca structură a şcolii  Putna începând din anul 1999, a fost construită în anul 1873, din cărămidă, ultima reparaţie generală fiind în anul 1966. La Gura Putnei există  o grădiniţă, cu două săli de clasă, în  suprafaţă de 84 m.p, construită în anul 1945.
     Şcoala a trecut prin diferite perioade istorice, fiind supusă schimbărilor politicii din domeniu în urma aşa ziselor „reforme”, de la reforma şcolară din 1948, când şcoala românească s-a aflat sub influenţa  modelului sovietic, la reforma de astăzi, când declarativ politica şcolară a devenit „prioritate naţională”. Astăzi, cu toate dificultăţile existente, şcoala şi corpul didactic au menirea de a pregăti cetăţeni luminaţi, activi, cu atitudini angajante, membri ai unei societăţi europene, fundamentată pe ideea recunoaşterii valorii, pe respectarea drepturilor persoanei, pe ideea toleranţei, a unicităţii în diversitate, a solidarităţii, a angajamentelor civile şi sociale.

Profesor Doctor Cotos Camelia